Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
1,735,241  
1,805,109  
561,935  
641,717  
612,503  
474,422  
490,003  
2,852  
1,549  
1,253  
777  
1,035  
24,851  
0  
0  
0  
0  
48,332  
263,214  
171,685  
113,063  
225,402  
444,051  
323,691  
404,766  
337,942  
250,178  
41,849  
53,263  
34,799  
22,640  
13,386  
1,181,127  
1,202,401  
1,212,824  
1,260,819  
1,315,106  
37,417  
34,545  
34,265  
34,020  
33,778  
762,779  
852,890  
840,409  
890,801  
933,078  
0  
0  
0  
0  
0  
3,658  
3,674  
4,180  
5,709  
4,203  
0  
24,851  
30,090  
30,090  
21,976  
377,273  
286,441  
303,881  
300,199  
322,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
1,728,335  
1,805,109  
1,366,525  
1,464,624  
1,484,875  
1,390,077  
1,461,909  
1,006,741  
1,079,778  
1,103,464  
977,845  
1,081,132  
359,784  
384,846  
381,411  
412,232  
380,777  
376,537  
379,493  
340,452  
338,258  
343,200  
366,471  
369,030  
329,593  
327,001  
331,547  
10,066  
10,463  
10,860  
11,256  
11,653  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0