Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,930,715  
1,580,598  
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
983,989  
506,710  
521,807  
561,935  
641,717  
661  
2,825  
2,755  
2,852  
1,549  
13,079  
19,619  
19,619  
24,851  
0  
415,882  
127,182  
80,647  
48,332  
263,214  
470,361  
269,792  
346,711  
444,051  
323,691  
84,006  
87,292  
72,073  
41,849  
53,263  
946,726  
1,073,888  
1,115,370  
1,181,127  
1,202,401  
38,287  
38,014  
37,715  
37,417  
34,545  
632,597  
692,768  
726,171  
762,779  
852,890  
0  
0  
0  
0  
0  
4,716  
5,219  
3,658  
3,658  
3,674  
0  
0  
0  
0  
24,851  
271,126  
337,887  
347,825  
377,273  
286,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,930,715  
1,580,598  
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
1,578,669  
1,241,250  
1,293,545  
1,366,525  
1,464,624  
1,254,346  
922,051  
944,175  
1,006,741  
1,079,778  
324,323  
319,198  
349,371  
359,784  
384,846  
352,046  
339,348  
343,631  
376,537  
379,493  
352,046  
330,045  
333,962  
366,471  
369,030  
0  
9,303  
9,670  
10,066  
10,463  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0