Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,580,598  
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
506,710  
521,807  
561,935  
641,717  
612,503  
2,825  
2,755  
2,852  
1,549  
1,253  
19,619  
19,619  
24,851  
0  
0  
127,182  
80,647  
48,332  
263,214  
171,685  
269,792  
346,711  
444,051  
323,691  
404,766  
87,292  
72,073  
41,849  
53,263  
34,799  
1,073,888  
1,115,370  
1,181,127  
1,202,401  
1,212,824  
38,014  
37,715  
37,417  
34,545  
34,265  
692,768  
726,171  
762,779  
852,890  
840,409  
0  
0  
0  
0  
0  
5,219  
3,658  
3,658  
3,674  
4,180  
0  
0  
0  
24,851  
30,090  
337,887  
347,825  
377,273  
286,441  
303,881  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,580,598  
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
1,241,250  
1,293,545  
1,366,525  
1,464,624  
1,484,875  
922,051  
944,175  
1,006,741  
1,079,778  
1,103,464  
319,198  
349,371  
359,784  
384,846  
381,411  
339,348  
343,631  
376,537  
379,493  
340,452  
330,045  
333,962  
366,471  
369,030  
329,593  
9,303  
9,670  
10,066  
10,463  
10,860  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0