Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,536,884  
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
1,303,108  
379,742  
320,524  
462,406  
685,000  
220,917  
956  
3,613  
3,443  
6,341  
3,243  
0  
0  
0  
0  
0  
168,665  
30,412  
181,637  
399,776  
2,253  
176,319  
246,656  
267,541  
253,869  
173,650  
33,802  
39,843  
9,785  
25,013  
41,772  
1,157,143  
1,156,643  
1,167,858  
1,126,550  
1,082,191  
30,929  
30,620  
30,182  
29,310  
26,694  
889,442  
850,855  
905,414  
886,381  
852,801  
0  
0  
0  
0  
0  
4,203  
6,366  
4,148  
5,989  
5,989  
18,256  
21,358  
21,358  
29,022  
28,284  
214,313  
247,444  
206,757  
175,847  
168,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,536,884  
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
1,303,108  
1,196,298  
1,152,198  
1,296,733  
1,477,539  
975,574  
821,321  
691,236  
901,216  
1,141,800  
646,729  
374,977  
460,962  
395,517  
335,738  
328,845  
340,586  
324,968  
333,532  
334,011  
327,534  
328,537  
323,577  
331,349  
331,036  
323,767  
12,049  
1,391  
2,183  
2,975  
3,767  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0