Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,825,327  
1,735,241  
1,805,109  
1,536,884  
1,477,167  
612,503  
474,422  
490,003  
379,742  
320,524  
1,253  
777  
1,035  
956  
3,613  
0  
0  
0  
0  
0  
171,685  
113,063  
225,402  
168,665  
30,412  
404,766  
337,942  
250,178  
176,319  
246,656  
34,799  
22,640  
13,386  
33,802  
39,843  
1,212,824  
1,260,819  
1,315,106  
1,157,143  
1,156,643  
34,265  
34,020  
33,778  
30,929  
30,620  
840,409  
890,801  
933,078  
889,442  
850,855  
0  
0  
0  
0  
0  
4,180  
5,709  
4,203  
4,203  
6,366  
30,090  
30,090  
21,976  
18,256  
21,358  
303,881  
300,199  
322,072  
214,313  
247,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,825,327  
1,728,335  
1,805,109  
1,536,884  
1,477,167  
1,484,875  
1,390,077  
1,461,909  
1,196,298  
1,152,198  
1,103,464  
977,845  
1,081,132  
821,321  
691,236  
381,411  
412,232  
380,777  
374,977  
460,962  
340,452  
338,258  
343,200  
340,586  
324,968  
329,593  
327,001  
331,547  
328,537  
323,577  
10,860  
11,256  
11,653  
12,049  
1,391  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0