Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
1,735,241  
521,807  
561,935  
641,717  
612,503  
474,422  
2,755  
2,852  
1,549  
1,253  
777  
19,619  
24,851  
0  
0  
0  
80,647  
48,332  
263,214  
171,685  
113,063  
346,711  
444,051  
323,691  
404,766  
337,942  
72,073  
41,849  
53,263  
34,799  
22,640  
1,115,370  
1,181,127  
1,202,401  
1,212,824  
1,260,819  
37,715  
37,417  
34,545  
34,265  
34,020  
726,171  
762,779  
852,890  
840,409  
890,801  
0  
0  
0  
0  
0  
3,658  
3,658  
3,674  
4,180  
5,709  
0  
0  
24,851  
30,090  
30,090  
347,825  
377,273  
286,441  
303,881  
300,199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,637,177  
1,743,062  
1,844,118  
1,825,327  
1,728,335  
1,293,545  
1,366,525  
1,464,624  
1,484,875  
1,390,077  
944,175  
1,006,741  
1,079,778  
1,103,464  
977,845  
349,371  
359,784  
384,846  
381,411  
412,232  
343,631  
376,537  
379,493  
340,452  
338,258  
333,962  
366,471  
369,030  
329,593  
327,001  
9,670  
10,066  
10,463  
10,860  
11,256  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0