Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,805,109  
1,536,884  
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
490,003  
379,742  
320,524  
462,406  
685,000  
1,035  
956  
3,613  
3,443  
6,341  
0  
0  
0  
0  
0  
225,402  
168,665  
30,412  
181,637  
399,776  
250,178  
176,319  
246,656  
267,541  
253,869  
13,386  
33,802  
39,843  
9,785  
25,013  
1,315,106  
1,157,143  
1,156,643  
1,167,858  
1,126,550  
33,778  
30,929  
30,620  
30,182  
29,310  
933,078  
889,442  
850,855  
905,414  
886,381  
0  
0  
0  
0  
0  
4,203  
4,203  
6,366  
4,148  
5,989  
21,976  
18,256  
21,358  
21,358  
29,022  
322,072  
214,313  
247,444  
206,757  
175,847  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,805,109  
1,536,884  
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
1,461,909  
1,196,298  
1,152,198  
1,296,733  
1,477,539  
1,081,132  
821,321  
691,236  
901,216  
1,141,800  
380,777  
374,977  
460,962  
395,517  
335,738  
343,200  
340,586  
324,968  
333,532  
334,011  
331,547  
328,537  
323,577  
331,349  
331,036  
11,653  
12,049  
1,391  
2,183  
2,975  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0