Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
1,303,108  
1,311,237  
320,524  
462,406  
685,000  
220,917  
345,925  
3,613  
3,443  
6,341  
3,243  
5,424  
0  
0  
0  
0  
0  
30,412  
181,637  
399,776  
2,253  
208,526  
246,656  
267,541  
253,869  
173,650  
120,286  
39,843  
9,785  
25,013  
41,772  
11,690  
1,156,643  
1,167,858  
1,126,550  
1,082,191  
965,312  
30,620  
30,182  
29,310  
26,694  
26,694  
850,855  
905,414  
886,381  
852,801  
738,929  
0  
0  
0  
0  
0  
6,366  
4,148  
5,989  
5,989  
7,065  
21,358  
21,358  
29,022  
28,284  
43,598  
247,444  
206,757  
175,847  
168,423  
149,027  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,477,167  
1,630,264  
1,811,549  
1,303,108  
1,311,237  
1,152,198  
1,296,733  
1,477,539  
975,574  
978,835  
691,236  
901,216  
1,141,800  
646,729  
656,393  
460,962  
395,517  
335,738  
328,845  
322,443  
324,968  
333,532  
334,011  
327,534  
332,402  
323,577  
331,349  
331,036  
323,767  
327,843  
1,391  
2,183  
2,975  
3,767  
4,559  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0