Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,844,118  
1,825,327  
1,735,241  
1,805,109  
1,536,884  
641,717  
612,503  
474,422  
490,003  
379,742  
1,549  
1,253  
777  
1,035  
956  
0  
0  
0  
0  
0  
263,214  
171,685  
113,063  
225,402  
168,665  
323,691  
404,766  
337,942  
250,178  
176,319  
53,263  
34,799  
22,640  
13,386  
33,802  
1,202,401  
1,212,824  
1,260,819  
1,315,106  
1,157,143  
34,545  
34,265  
34,020  
33,778  
30,929  
852,890  
840,409  
890,801  
933,078  
889,442  
0  
0  
0  
0  
0  
3,674  
4,180  
5,709  
4,203  
4,203  
24,851  
30,090  
30,090  
21,976  
18,256  
286,441  
303,881  
300,199  
322,072  
214,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,844,118  
1,825,327  
1,728,335  
1,805,109  
1,536,884  
1,464,624  
1,484,875  
1,390,077  
1,461,909  
1,196,298  
1,079,778  
1,103,464  
977,845  
1,081,132  
821,321  
384,846  
381,411  
412,232  
380,777  
374,977  
379,493  
340,452  
338,258  
343,200  
340,586  
369,030  
329,593  
327,001  
331,547  
328,537  
10,463  
10,860  
11,256  
11,653  
12,049  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0