Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
59,738  
60,561  
62,698  
63,503  
60,228  
47,399  
47,463  
48,803  
49,248  
45,069  
5,549  
3,520  
4,980  
156  
215  
0  
0  
0  
0  
2,100  
28,630  
30,473  
28,504  
33,707  
26,554  
13,173  
13,440  
15,269  
15,153  
15,718  
48  
30  
50  
233  
481  
12,339  
13,097  
13,895  
14,254  
15,159  
0  
0  
0  
0  
0  
11,649  
12,483  
13,349  
14,237  
15,135  
0  
0  
0  
0  
0  
586  
586  
535  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
104  
29  
10  
17  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
59,738  
60,561  
62,698  
63,503  
60,228  
36,331  
37,292  
39,678  
40,574  
37,622  
36,331  
37,292  
39,678  
40,574  
37,622  
0  
0  
0  
0  
0  
23,407  
23,269  
23,019  
22,928  
22,606  
23,407  
23,269  
23,019  
22,928  
22,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0