Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,535  
64,218  
65,138  
58,975  
54,657  
43,429  
42,107  
43,029  
35,056  
29,998  
71  
185  
367  
180  
310  
0  
0  
0  
0  
0  
30,896  
30,051  
31,228  
24,547  
18,357  
12,018  
10,863  
9,909  
10,030  
10,960  
444  
1,008  
1,526  
298  
372  
20,107  
22,111  
22,109  
23,919  
24,659  
0  
0  
0  
0  
0  
19,960  
21,434  
22,058  
21,976  
23,010  
0  
0  
0  
0  
0  
72  
641  
0  
1,132  
1,336  
0  
0  
0  
0  
0  
74  
36  
51  
810  
314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,535  
64,218  
65,138  
58,975  
54,657  
41,704  
42,549  
43,623  
37,488  
34,020  
38,304  
39,149  
40,223  
33,611  
33,544  
3,400  
3,400  
3,400  
3,877  
477  
21,832  
21,668  
21,515  
21,487  
20,637  
21,832  
21,668  
21,515  
21,487  
20,637  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0