Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,503  
60,228  
61,349  
64,898  
61,365  
49,248  
45,069  
45,256  
47,801  
43,505  
156  
215  
4,337  
5,912  
5,359  
0  
2,100  
2,100  
0  
0  
33,707  
26,554  
22,020  
21,053  
18,000  
15,153  
15,718  
15,796  
20,056  
18,891  
233  
481  
1,002  
780  
1,255  
14,254  
15,159  
16,094  
17,097  
17,859  
0  
0  
0  
0  
0  
14,237  
15,135  
16,052  
16,758  
17,672  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
287  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
17  
24  
42  
52  
70  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,503  
60,228  
61,349  
64,898  
61,365  
40,574  
37,622  
38,925  
42,575  
39,143  
40,574  
37,622  
38,925  
42,575  
39,143  
0  
0  
0  
0  
0  
22,928  
22,606  
22,425  
22,323  
22,221  
22,928  
22,606  
22,425  
22,323  
22,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0