Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,349  
64,898  
61,365  
60,162  
63,535  
45,256  
47,801  
43,505  
39,121  
43,429  
4,337  
5,912  
5,359  
1,966  
71  
2,100  
0  
0  
0  
0  
22,020  
21,053  
18,000  
18,493  
30,896  
15,796  
20,056  
18,891  
18,001  
12,018  
1,002  
780  
1,255  
661  
444  
16,094  
17,097  
17,859  
21,042  
20,107  
0  
0  
0  
0  
0  
16,052  
16,758  
17,672  
19,384  
19,960  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
287  
118  
1,563  
72  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
52  
70  
96  
74  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,349  
64,898  
61,365  
60,162  
63,535  
38,925  
42,575  
39,143  
38,226  
41,704  
38,925  
42,575  
39,143  
38,226  
38,304  
0  
0  
0  
0  
3,400  
22,425  
22,323  
22,221  
21,937  
21,832  
22,425  
22,323  
22,221  
21,937  
21,832  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0