Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,895  
59,738  
60,561  
62,698  
63,503  
51,363  
47,399  
47,463  
48,803  
49,248  
22  
5,549  
3,520  
4,980  
156  
0  
0  
0  
0  
0  
38,648  
28,630  
30,473  
28,504  
33,707  
12,603  
13,173  
13,440  
15,269  
15,153  
90  
48  
30  
50  
233  
11,532  
12,339  
13,097  
13,895  
14,254  
0  
0  
0  
0  
0  
11,365  
11,649  
12,483  
13,349  
14,237  
0  
0  
0  
0  
0  
67  
586  
586  
535  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
99  
104  
29  
10  
17  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,895  
59,738  
60,561  
62,698  
63,503  
39,457  
36,331  
37,292  
39,678  
40,574  
39,457  
36,331  
37,292  
39,678  
40,574  
0  
0  
0  
0  
0  
23,438  
23,407  
23,269  
23,019  
22,928  
23,438  
23,407  
23,269  
23,019  
22,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0