Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
60,561  
62,698  
63,503  
60,228  
61,349  
47,463  
48,803  
49,248  
45,069  
45,256  
3,520  
4,980  
156  
215  
4,337  
0  
0  
0  
2,100  
2,100  
30,473  
28,504  
33,707  
26,554  
22,020  
13,440  
15,269  
15,153  
15,718  
15,796  
30  
50  
233  
481  
1,002  
13,097  
13,895  
14,254  
15,159  
16,094  
0  
0  
0  
0  
0  
12,483  
13,349  
14,237  
15,135  
16,052  
0  
0  
0  
0  
0  
586  
535  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29  
10  
17  
24  
42  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
60,561  
62,698  
63,503  
60,228  
61,349  
37,292  
39,678  
40,574  
37,622  
38,925  
37,292  
39,678  
40,574  
37,622  
38,925  
0  
0  
0  
0  
0  
23,269  
23,019  
22,928  
22,606  
22,425  
23,269  
23,019  
22,928  
22,606  
22,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0