Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,365  
60,162  
63,535  
64,218  
65,138  
43,505  
39,121  
43,429  
42,107  
43,029  
5,359  
1,966  
71  
185  
367  
0  
0  
0  
0  
0  
18,000  
18,493  
30,896  
30,051  
31,228  
18,891  
18,001  
12,018  
10,863  
9,909  
1,255  
661  
444  
1,008  
1,526  
17,859  
21,042  
20,107  
22,111  
22,109  
0  
0  
0  
0  
0  
17,672  
19,384  
19,960  
21,434  
22,058  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
1,563  
72  
641  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
70  
96  
74  
36  
51  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,365  
60,162  
63,535  
64,218  
65,138  
39,143  
38,226  
41,704  
42,549  
43,623  
39,143  
38,226  
38,304  
39,149  
40,223  
0  
0  
3,400  
3,400  
3,400  
22,221  
21,937  
21,832  
21,668  
21,515  
22,221  
21,937  
21,832  
21,668  
21,515  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0