Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,736,543  
 
 
 
 
1,615,242  
 
 
 
 
97,513  
 
 
 
 
122  
 
 
 
 
442,694  
 
 
 
 
1,071,459  
 
 
 
 
3,454  
 
 
 
 
121,300  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
117,841  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,460  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,736,543  
 
 
 
 
1,363,496  
 
 
 
 
1,361,524  
 
 
 
 
1,972  
 
 
 
 
373,047  
 
 
 
 
351,090  
 
 
 
 
21,957  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0