Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,814,323  
1,736,543  
 
 
 
1,672,510  
1,615,242  
 
 
 
23,357  
97,513  
 
 
 
122  
122  
 
 
 
635,940  
442,694  
 
 
 
1,003,948  
1,071,459  
 
 
 
9,143  
3,454  
 
 
 
141,813  
121,300  
 
 
 
51  
0  
 
 
 
136,364  
117,841  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,034  
0  
 
 
 
3,096  
0  
 
 
 
268  
3,460  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,814,323  
1,736,543  
 
 
 
1,407,116  
1,363,496  
 
 
 
1,407,116  
1,361,524  
 
 
 
0  
1,972  
 
 
 
407,207  
373,047  
 
 
 
381,347  
351,090  
 
 
 
25,860  
21,957  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0