Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,927,914  
1,926,769  
1,814,323  
1,736,543  
 
1,758,215  
1,783,842  
1,672,510  
1,615,242  
 
26,524  
127,701  
23,357  
97,513  
 
122  
696  
122  
122  
 
705,746  
544,461  
635,940  
442,694  
 
1,023,028  
1,106,866  
1,003,948  
1,071,459  
 
2,795  
4,118  
9,143  
3,454  
 
169,700  
142,926  
141,813  
121,300  
 
10,464  
53  
51  
0  
 
133,038  
133,014  
136,364  
117,841  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,346  
6,346  
2,034  
0  
 
16,233  
3,096  
3,096  
0  
 
3,619  
417  
268  
3,460  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,927,914  
1,926,769  
1,814,323  
1,736,543  
 
1,519,125  
1,562,474  
1,407,116  
1,363,496  
 
1,489,949  
1,562,474  
1,407,116  
1,361,524  
 
29,176  
0  
0  
1,972  
 
408,789  
364,295  
407,207  
373,047  
 
380,186  
341,855  
381,347  
351,090  
 
28,603  
22,440  
25,860  
21,957  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0