Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,907,860  
1,802,502  
1,922,010  
1,927,914  
1,926,769  
1,727,169  
1,618,929  
1,731,324  
1,758,215  
1,783,842  
43,873  
16,045  
74,057  
26,524  
127,701  
108  
108  
108  
122  
696  
749,099  
503,925  
523,235  
705,746  
544,461  
927,547  
1,089,505  
1,128,443  
1,023,028  
1,106,866  
6,541  
9,347  
5,481  
2,795  
4,118  
180,692  
183,573  
190,685  
169,700  
142,926  
267  
211  
177  
10,464  
53  
168,631  
174,599  
186,913  
133,038  
133,014  
0  
0  
0  
0  
0  
8,111  
5,364  
0  
6,346  
6,346  
3,096  
0  
0  
16,233  
3,096  
587  
3,400  
3,595  
3,619  
417  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,907,860  
1,802,502  
1,922,010  
1,927,914  
1,926,769  
1,526,240  
1,389,773  
1,489,340  
1,519,125  
1,562,474  
1,479,774  
1,344,850  
1,460,164  
1,489,949  
1,562,474  
46,466  
44,923  
29,176  
29,176  
0  
381,621  
412,728  
432,669  
408,789  
364,295  
353,017  
384,125  
404,066  
380,186  
341,855  
28,603  
28,603  
28,603  
28,603  
22,440  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0