Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,047,950  
1,814,323  
1,736,543  
 
 
1,905,021  
1,672,510  
1,615,242  
 
 
127,751  
23,357  
97,513  
 
 
696  
122  
122  
 
 
625,297  
635,940  
442,694  
 
 
1,094,640  
1,003,948  
1,071,459  
 
 
56,637  
9,143  
3,454  
 
 
142,929  
141,813  
121,300  
 
 
53  
51  
0  
 
 
133,017  
136,364  
117,841  
 
 
0  
0  
0  
 
 
6,346  
2,034  
0  
 
 
3,096  
3,096  
0  
 
 
417  
268  
3,460  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,047,950  
1,814,323  
1,736,543  
 
 
1,678,242  
1,407,116  
1,363,496  
 
 
1,678,242  
1,407,116  
1,361,524  
 
 
0  
0  
1,972  
 
 
369,708  
407,207  
373,047  
 
 
347,268  
381,347  
351,090  
 
 
22,440  
25,860  
21,957  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0