Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,524,556  
1,959,297  
1,907,860  
1,802,502  
1,922,010  
1,305,470  
1,730,746  
1,727,169  
1,618,929  
1,731,324  
27,969  
29,510  
43,873  
16,045  
74,057  
103  
116  
108  
108  
108  
591,895  
743,785  
749,099  
503,925  
523,235  
678,245  
949,914  
927,547  
1,089,505  
1,128,443  
7,258  
7,421  
6,541  
9,347  
5,481  
219,086  
228,551  
180,692  
183,573  
190,685  
31  
311  
267  
211  
177  
214,973  
224,321  
168,631  
174,599  
186,913  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,111  
5,364  
0  
0  
0  
3,096  
0  
0  
4,082  
3,918  
587  
3,400  
3,595  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,524,556  
1,959,297  
1,907,860  
1,802,502  
1,922,010  
1,072,444  
1,555,884  
1,526,240  
1,389,773  
1,489,340  
1,031,868  
1,474,940  
1,479,774  
1,344,850  
1,460,164  
40,575  
80,943  
46,466  
44,923  
29,176  
452,112  
403,413  
381,621  
412,728  
432,669  
426,934  
375,309  
353,017  
384,125  
404,066  
25,178  
28,104  
28,603  
28,603  
28,603  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0