Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
888,508  
879,771  
936,758  
885,298  
894,420  
442,803  
424,057  
482,325  
428,195  
428,910  
15,181  
24,229  
30,010  
18,989  
49,445  
348,067  
353,567  
366,236  
332,428  
292,691  
74,598  
38,966  
80,415  
71,024  
80,772  
4,957  
5,056  
5,290  
5,585  
5,492  
0  
2,239  
373  
169  
510  
445,705  
455,714  
454,433  
457,103  
465,510  
0  
0  
0  
0  
0  
411,359  
421,707  
419,581  
423,662  
429,311  
0  
0  
0  
0  
0  
583  
0  
1,913  
502  
3,405  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
1,144  
1,388  
320  
320  
175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
888,508  
879,771  
936,758  
885,298  
894,420  
78,933  
41,592  
29,548  
21,237  
21,889  
78,933  
41,592  
29,548  
21,237  
21,889  
0  
0  
0  
0  
0  
809,575  
838,179  
907,211  
864,061  
872,531  
809,575  
838,179  
907,211  
864,061  
872,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0