Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
977,423  
917,546  
977,592  
887,646  
934,646  
544,556  
473,622  
522,929  
423,254  
510,618  
6,027  
7,247  
32,760  
15,155  
53,240  
440,020  
394,577  
323,577  
323,577  
264,879  
93,748  
67,060  
161,461  
58,382  
187,226  
4,648  
4,561  
4,486  
4,398  
4,913  
112  
177  
646  
21,742  
360  
432,867  
443,924  
454,663  
464,392  
424,028  
0  
0  
0  
0  
0  
351,607  
362,664  
373,347  
383,076  
390,666  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
81,169  
81,169  
81,169  
81,169  
32,669  
92  
92  
147  
147  
693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
977,423  
917,546  
977,592  
887,646  
934,646  
49,595  
36,625  
123,632  
26,263  
34,998  
49,595  
36,625  
123,632  
26,263  
34,998  
0  
0  
0  
0  
0  
927,828  
880,921  
853,960  
861,383  
899,648  
927,828  
880,921  
853,960  
861,383  
899,648  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0