Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
879,771  
936,758  
885,298  
894,420  
873,141  
424,057  
482,325  
428,195  
428,910  
398,226  
24,229  
30,010  
18,989  
49,445  
53,783  
353,567  
366,236  
332,428  
292,691  
289,725  
38,966  
80,415  
71,024  
80,772  
48,949  
5,056  
5,290  
5,585  
5,492  
5,229  
2,239  
373  
169  
510  
541  
455,714  
454,433  
457,103  
465,510  
474,915  
0  
0  
0  
0  
0  
421,707  
419,581  
423,662  
429,311  
439,496  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,913  
502  
3,405  
2,078  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
1,388  
320  
320  
175  
722  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
879,771  
936,758  
885,298  
894,420  
873,141  
41,592  
29,548  
21,237  
21,889  
30,705  
41,592  
29,548  
21,237  
21,889  
30,705  
0  
0  
0  
0  
0  
838,179  
907,211  
864,061  
872,531  
842,437  
838,179  
907,211  
864,061  
872,531  
842,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0