Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,009  
977,423  
917,546  
977,592  
887,646  
582,281  
544,556  
473,622  
522,929  
423,254  
79,329  
6,027  
7,247  
32,760  
15,155  
408,677  
440,020  
394,577  
323,577  
323,577  
90,092  
93,748  
67,060  
161,461  
58,382  
4,183  
4,648  
4,561  
4,486  
4,398  
0  
112  
177  
646  
21,742  
423,728  
432,867  
443,924  
454,663  
464,392  
0  
0  
0  
0  
0  
344,426  
351,607  
362,664  
373,347  
383,076  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78,430  
81,169  
81,169  
81,169  
81,169  
872  
92  
92  
147  
147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,009  
977,423  
917,546  
977,592  
887,646  
120,402  
49,595  
36,625  
123,632  
26,263  
120,402  
49,595  
36,625  
123,632  
26,263  
0  
0  
0  
0  
0  
885,606  
927,828  
880,921  
853,960  
861,383  
885,606  
927,828  
880,921  
853,960  
861,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0