Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
855,642  
888,508  
879,771  
936,758  
885,298  
421,967  
442,803  
424,057  
482,325  
428,195  
67,552  
15,181  
24,229  
30,010  
18,989  
288,514  
348,067  
353,567  
366,236  
332,428  
60,380  
74,598  
38,966  
80,415  
71,024  
4,998  
4,957  
5,056  
5,290  
5,585  
524  
0  
2,239  
373  
169  
433,675  
445,705  
455,714  
454,433  
457,103  
0  
0  
0  
0  
0  
400,205  
411,359  
421,707  
419,581  
423,662  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
583  
0  
1,913  
502  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
851  
1,144  
1,388  
320  
320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
855,642  
888,508  
879,771  
936,758  
885,298  
18,638  
78,933  
41,592  
29,548  
21,237  
18,638  
78,933  
41,592  
29,548  
21,237  
0  
0  
0  
0  
0  
837,004  
809,575  
838,179  
907,211  
864,061  
837,004  
809,575  
838,179  
907,211  
864,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0