Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
936,758  
885,298  
894,420  
873,141  
897,030  
482,325  
428,195  
428,910  
398,226  
434,092  
30,010  
18,989  
49,445  
53,783  
163,891  
366,236  
332,428  
292,691  
289,725  
203,053  
80,415  
71,024  
80,772  
48,949  
59,484  
5,290  
5,585  
5,492  
5,229  
7,498  
373  
169  
510  
541  
165  
454,433  
457,103  
465,510  
474,915  
462,939  
0  
0  
0  
0  
0  
419,581  
423,662  
429,311  
439,496  
425,773  
0  
0  
0  
0  
0  
1,913  
502  
3,405  
2,078  
4,547  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
32,619  
320  
320  
175  
722  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
936,758  
885,298  
894,420  
873,141  
897,030  
29,548  
21,237  
21,889  
30,705  
13,491  
29,548  
21,237  
21,889  
30,705  
13,491  
0  
0  
0  
0  
0  
907,211  
864,061  
872,531  
842,437  
883,539  
907,211  
864,061  
872,531  
842,437  
883,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0