Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
887,646  
934,646  
855,642  
888,508  
879,771  
423,254  
510,618  
421,967  
442,803  
424,057  
15,155  
53,240  
67,552  
15,181  
24,229  
323,577  
264,879  
288,514  
348,067  
353,567  
58,382  
187,226  
60,380  
74,598  
38,966  
4,398  
4,913  
4,998  
4,957  
5,056  
21,742  
360  
524  
0  
2,239  
464,392  
424,028  
433,675  
445,705  
455,714  
0  
0  
0  
0  
0  
383,076  
390,666  
400,205  
411,359  
421,707  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
583  
0  
81,169  
32,669  
32,619  
32,619  
32,619  
147  
693  
851  
1,144  
1,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
887,646  
934,646  
855,642  
888,508  
879,771  
26,263  
34,998  
18,638  
78,933  
41,592  
26,263  
34,998  
18,638  
78,933  
41,592  
0  
0  
0  
0  
0  
861,383  
899,648  
837,004  
809,575  
838,179  
861,383  
899,648  
837,004  
809,575  
838,179  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0