Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
917,546  
977,592  
887,646  
934,646  
855,642  
473,622  
522,929  
423,254  
510,618  
421,967  
7,247  
32,760  
15,155  
53,240  
67,552  
394,577  
323,577  
323,577  
264,879  
288,514  
67,060  
161,461  
58,382  
187,226  
60,380  
4,561  
4,486  
4,398  
4,913  
4,998  
177  
646  
21,742  
360  
524  
443,924  
454,663  
464,392  
424,028  
433,675  
0  
0  
0  
0  
0  
362,664  
373,347  
383,076  
390,666  
400,205  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
81,169  
81,169  
81,169  
32,669  
32,619  
92  
147  
147  
693  
851  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
917,546  
977,592  
887,646  
934,646  
855,642  
36,625  
123,632  
26,263  
34,998  
18,638  
36,625  
123,632  
26,263  
34,998  
18,638  
0  
0  
0  
0  
0  
880,921  
853,960  
861,383  
899,648  
837,004  
880,921  
853,960  
861,383  
899,648  
837,004  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0