Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,707  
 
 
 
 
62,624  
 
 
 
 
2,117  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
43,525  
 
 
 
 
16,965  
 
 
 
 
18  
 
 
 
 
3,083  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,081  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,707  
 
 
 
 
48,723  
 
 
 
 
48,559  
 
 
 
 
164  
 
 
 
 
16,984  
 
 
 
 
16,984  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0