Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,314  
145,748  
 
 
 
196,718  
137,097  
 
 
 
17,428  
27,890  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
105,001  
57,523  
 
 
 
32,961  
25,134  
 
 
 
41,327  
26,550  
 
 
 
7,597  
8,651  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
7,077  
7,873  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
519  
778  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,314  
145,748  
 
 
 
144,330  
87,403  
 
 
 
144,330  
87,403  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
59,984  
58,346  
 
 
 
59,984  
58,346  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0