Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,748  
 
 
 
 
137,097  
 
 
 
 
27,890  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
57,523  
 
 
 
 
25,134  
 
 
 
 
26,550  
 
 
 
 
8,651  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,873  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
778  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,748  
 
 
 
 
87,403  
 
 
 
 
87,403  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
58,346  
 
 
 
 
58,346  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0