Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,141  
260,365  
204,314  
145,748  
 
128,175  
253,415  
196,718  
137,097  
 
29,254  
9,134  
17,428  
27,890  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,041  
171,467  
105,001  
57,523  
 
16,616  
71,033  
32,961  
25,134  
 
74,264  
1,781  
41,327  
26,550  
 
6,966  
6,950  
7,597  
8,651  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,699  
6,522  
7,077  
7,873  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
266  
428  
519  
778  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,141  
260,365  
204,314  
145,748  
 
78,509  
200,475  
144,330  
87,403  
 
78,509  
200,475  
144,330  
87,403  
 
0  
0  
0  
0  
 
56,632  
59,890  
59,984  
58,346  
 
56,632  
59,890  
59,984  
58,346  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0