Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,067,170  
620,618  
987,875  
924,316  
1,182,877  
868,543  
29,186  
26,623  
28,106  
78,506  
45,780  
2,326  
326  
317  
4,808  
2,808  
43,328  
33,007  
34,596  
18,628  
20,528  
521,639  
866,212  
802,561  
958,802  
715,250  
24,140  
61,706  
58,736  
122,133  
84,177  
222,276  
240,218  
260,641  
229,306  
198,627  
54,107  
55,542  
55,542  
54,275  
56,870  
111,616  
112,316  
117,124  
107,864  
80,038  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
4,217  
6,511  
15,824  
27,680  
0  
0  
0  
0  
0  
56,223  
68,142  
81,463  
51,343  
34,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,067,170  
581,340  
952,196  
911,657  
1,125,898  
789,721  
578,940  
949,196  
908,657  
1,122,898  
785,721  
2,400  
3,000  
3,000  
3,000  
4,000  
261,555  
275,897  
273,300  
286,284  
277,449  
261,555  
275,897  
273,300  
286,284  
277,449  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0