Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
283,700  
928,757  
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
113,210  
764,403  
1,004,469  
1,020,663  
620,618  
31,813  
33,339  
60,967  
55,271  
29,186  
0  
2,568  
2,568  
0  
2,326  
65,433  
54,244  
42,088  
64,092  
43,328  
0  
629,093  
828,553  
838,238  
521,639  
15,963  
45,160  
70,293  
63,062  
24,140  
170,490  
164,354  
182,061  
202,756  
222,276  
47,019  
50,665  
53,034  
55,090  
54,107  
76,834  
85,597  
92,497  
102,650  
111,616  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
331  
0  
0  
0  
0  
0  
46,637  
28,091  
36,531  
44,686  
56,223  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
283,700  
928,757  
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
81,859  
724,197  
976,191  
1,005,567  
581,340  
81,859  
724,197  
974,191  
1,003,167  
578,940  
0  
0  
2,000  
2,400  
2,400  
201,841  
204,560  
210,340  
217,852  
261,555  
201,841  
204,560  
210,340  
217,852  
261,555  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0