Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: OTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
928,757  
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
764,403  
1,004,469  
1,020,663  
620,618  
987,875  
33,339  
60,967  
55,271  
29,186  
26,623  
2,568  
2,568  
0  
2,326  
326  
54,244  
42,088  
64,092  
43,328  
33,007  
629,093  
828,553  
838,238  
521,639  
866,212  
45,160  
70,293  
63,062  
24,140  
61,706  
164,354  
182,061  
202,756  
222,276  
240,218  
50,665  
53,034  
55,090  
54,107  
55,542  
85,597  
92,497  
102,650  
111,616  
112,316  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
331  
4,217  
0  
0  
0  
0  
0  
28,091  
36,531  
44,686  
56,223  
68,142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
928,757  
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
724,197  
976,191  
1,005,567  
581,340  
952,196  
724,197  
974,191  
1,003,167  
578,940  
949,196  
0  
2,000  
2,400  
2,400  
3,000  
204,560  
210,340  
217,852  
261,555  
275,897  
204,560  
210,340  
217,852  
261,555  
275,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0