Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,067,170  
921,765  
987,875  
924,316  
1,182,877  
868,543  
744,413  
26,623  
28,106  
78,506  
45,780  
51,715  
326  
317  
4,808  
2,808  
308  
33,007  
34,596  
18,628  
20,528  
19,996  
866,212  
802,561  
958,802  
715,250  
598,612  
61,706  
58,736  
122,133  
84,177  
73,782  
240,218  
260,641  
229,306  
198,627  
177,352  
55,542  
55,542  
54,275  
56,870  
49,258  
112,316  
117,124  
107,864  
80,038  
81,068  
0  
0  
0  
0  
0  
4,217  
6,511  
15,824  
27,680  
11,234  
0  
0  
0  
0  
0  
68,142  
81,463  
51,343  
34,040  
35,792  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,067,170  
921,765  
952,196  
911,657  
1,125,898  
789,721  
638,376  
949,196  
908,657  
1,122,898  
785,721  
638,376  
3,000  
3,000  
3,000  
4,000  
0  
275,897  
273,300  
286,284  
277,449  
283,389  
275,897  
273,300  
286,284  
277,449  
283,389  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0