Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
1,004,469  
1,020,663  
620,618  
987,875  
924,316  
60,967  
55,271  
29,186  
26,623  
28,106  
2,568  
0  
2,326  
326  
317  
42,088  
64,092  
43,328  
33,007  
34,596  
828,553  
838,238  
521,639  
866,212  
802,561  
70,293  
63,062  
24,140  
61,706  
58,736  
182,061  
202,756  
222,276  
240,218  
260,641  
53,034  
55,090  
54,107  
55,542  
55,542  
92,497  
102,650  
111,616  
112,316  
117,124  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
331  
4,217  
6,511  
0  
0  
0  
0  
0  
36,531  
44,686  
56,223  
68,142  
81,463  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,186,530  
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
976,191  
1,005,567  
581,340  
952,196  
911,657  
974,191  
1,003,167  
578,940  
949,196  
908,657  
2,000  
2,400  
2,400  
3,000  
3,000  
210,340  
217,852  
261,555  
275,897  
273,300  
210,340  
217,852  
261,555  
275,897  
273,300  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0