Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,412,183  
1,067,170  
921,765  
854,294  
938,169  
1,182,877  
868,543  
744,413  
686,183  
785,002  
78,506  
45,780  
51,715  
51,095  
70,832  
4,808  
2,808  
308  
300  
300  
18,628  
20,528  
19,996  
18,507  
13,993  
958,802  
715,250  
598,612  
551,205  
623,302  
122,133  
84,177  
73,782  
65,077  
76,575  
229,306  
198,627  
177,352  
168,111  
153,167  
54,275  
56,870  
49,258  
42,138  
0  
107,864  
80,038  
81,068  
75,620  
63,134  
0  
0  
0  
0  
0  
15,824  
27,680  
11,234  
13,095  
19,118  
0  
0  
0  
0  
0  
51,343  
34,040  
35,792  
37,258  
70,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,412,183  
1,067,170  
921,765  
854,294  
938,169  
1,125,898  
789,721  
638,376  
557,856  
650,831  
1,122,898  
785,721  
638,376  
557,856  
650,831  
3,000  
4,000  
0  
0  
0  
286,284  
277,449  
283,389  
296,438  
287,338  
286,284  
277,449  
283,389  
296,438  
287,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0