Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,067,170  
921,765  
854,294  
938,169  
772,703  
868,543  
744,413  
686,183  
785,002  
640,834  
45,780  
51,715  
51,095  
70,832  
46,001  
2,808  
308  
300  
300  
4,057  
20,528  
19,996  
18,507  
13,993  
18,439  
715,250  
598,612  
551,205  
623,302  
494,066  
84,177  
73,782  
65,077  
76,575  
78,272  
198,627  
177,352  
168,111  
153,167  
131,868  
56,870  
49,258  
42,138  
0  
0  
80,038  
81,068  
75,620  
63,134  
57,224  
0  
0  
0  
0  
0  
27,680  
11,234  
13,095  
19,118  
9,174  
0  
0  
0  
0  
0  
34,040  
35,792  
37,258  
70,916  
65,470  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,067,170  
921,765  
854,294  
938,169  
772,703  
789,721  
638,376  
557,856  
650,831  
487,764  
785,721  
638,376  
557,856  
650,831  
487,764  
4,000  
0  
0  
0  
0  
277,449  
283,389  
296,438  
287,338  
284,938  
277,449  
283,389  
296,438  
287,338  
284,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0