Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,020,663  
620,618  
987,875  
924,316  
1,182,877  
55,271  
29,186  
26,623  
28,106  
78,506  
0  
2,326  
326  
317  
4,808  
64,092  
43,328  
33,007  
34,596  
18,628  
838,238  
521,639  
866,212  
802,561  
958,802  
63,062  
24,140  
61,706  
58,736  
122,133  
202,756  
222,276  
240,218  
260,641  
229,306  
55,090  
54,107  
55,542  
55,542  
54,275  
102,650  
111,616  
112,316  
117,124  
107,864  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
331  
4,217  
6,511  
15,824  
0  
0  
0  
0  
0  
44,686  
56,223  
68,142  
81,463  
51,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,223,419  
842,895  
1,228,093  
1,184,957  
1,412,183  
1,005,567  
581,340  
952,196  
911,657  
1,125,898  
1,003,167  
578,940  
949,196  
908,657  
1,122,898  
2,400  
2,400  
3,000  
3,000  
3,000  
217,852  
261,555  
275,897  
273,300  
286,284  
217,852  
261,555  
275,897  
273,300  
286,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0