Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,421,499  
1,299,721  
1,126,708  
1,193,883  
1,051,061  
1,287,560  
1,160,086  
982,172  
1,035,438  
896,923  
243,050  
321,974  
98,421  
349,902  
416,504  
425,000  
150,000  
150,000  
0  
0  
150,824  
166,199  
114,782  
116,294  
111,736  
453,114  
505,480  
594,694  
541,756  
350,561  
15,571  
16,434  
24,275  
27,485  
18,121  
133,939  
139,635  
144,536  
158,445  
154,138  
2,040  
1,674  
0  
0  
0  
116,528  
123,344  
129,628  
138,018  
151,786  
0  
0  
0  
0  
0  
2,444  
1,164  
2,284  
1,952  
791  
0  
0  
0  
0  
0  
12,927  
13,452  
12,624  
18,474  
1,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,421,499  
1,299,721  
1,126,708  
1,193,883  
1,051,061  
906,944  
820,361  
608,539  
707,488  
573,823  
890,005  
803,422  
608,539  
707,488  
573,823  
16,939  
16,939  
0  
0  
0  
514,555  
479,360  
518,168  
486,395  
477,238  
514,555  
479,360  
518,168  
486,395  
477,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0