Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,035,582  
1,662,185  
1,375,248  
1,335,366  
1,568,036  
1,890,371  
1,516,954  
1,218,811  
1,207,419  
1,423,015  
210,766  
119,162  
203,672  
232,800  
295,382  
135,000  
200,000  
200,000  
150,000  
353,000  
663,521  
479,322  
164,733  
160,036  
164,465  
842,799  
686,977  
620,305  
634,414  
581,646  
38,284  
31,493  
30,101  
30,170  
28,522  
145,211  
145,231  
156,437  
127,947  
145,021  
2,040  
2,040  
2,040  
2,040  
2,040  
96,066  
97,666  
100,018  
106,517  
114,848  
0  
0  
0  
0  
0  
7,734  
49  
5,628  
1,903  
1,876  
0  
0  
0  
0  
0  
39,371  
45,476  
48,750  
17,487  
26,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,035,582  
1,662,185  
1,375,248  
1,335,366  
1,568,036  
1,408,806  
1,089,033  
821,219  
698,255  
963,390  
1,392,949  
1,073,309  
804,727  
681,294  
946,465  
15,857  
15,724  
16,493  
16,961  
16,925  
626,776  
573,152  
554,029  
637,111  
604,646  
626,776  
573,152  
554,029  
637,111  
604,646  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0