Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,051,061  
1,196,253  
1,153,697  
1,225,982  
1,029,377  
896,923  
1,034,677  
983,460  
1,049,673  
854,752  
416,504  
156,639  
111,059  
185,854  
71,164  
0  
151,000  
284,000  
133,000  
239,500  
111,736  
133,395  
72,768  
87,486  
90,844  
350,561  
566,143  
488,741  
609,292  
441,928  
18,121  
27,501  
26,892  
34,041  
11,315  
154,138  
161,576  
170,237  
176,309  
174,626  
0  
0  
0  
0  
0  
151,786  
160,104  
165,116  
170,793  
169,140  
0  
0  
0  
0  
0  
791  
376  
2,060  
2,374  
2,534  
0  
0  
1,824  
1,824  
1,824  
1,560  
1,095  
1,236  
1,318  
1,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,051,061  
1,196,253  
1,153,697  
1,225,982  
1,029,377  
573,823  
739,040  
686,343  
778,325  
583,801  
573,823  
739,040  
686,343  
778,325  
583,801  
0  
0  
0  
0  
0  
477,238  
457,214  
467,354  
447,657  
445,577  
477,238  
457,214  
467,354  
447,657  
445,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0