Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,375,248  
1,335,366  
1,568,036  
1,421,499  
1,299,721  
1,218,811  
1,207,419  
1,423,015  
1,287,560  
1,160,086  
203,672  
232,800  
295,382  
243,050  
321,974  
200,000  
150,000  
353,000  
425,000  
150,000  
164,733  
160,036  
164,465  
150,824  
166,199  
620,305  
634,414  
581,646  
453,114  
505,480  
30,101  
30,170  
28,522  
15,571  
16,434  
156,437  
127,947  
145,021  
133,939  
139,635  
2,040  
2,040  
2,040  
2,040  
1,674  
100,018  
106,517  
114,848  
116,528  
123,344  
0  
0  
0  
0  
0  
5,628  
1,903  
1,876  
2,444  
1,164  
0  
0  
0  
0  
0  
48,750  
17,487  
26,257  
12,927  
13,452  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,375,248  
1,335,366  
1,568,036  
1,421,499  
1,299,721  
821,219  
698,255  
963,390  
906,944  
820,361  
804,727  
681,294  
946,465  
890,005  
803,422  
16,493  
16,961  
16,925  
16,939  
16,939  
554,029  
637,111  
604,646  
514,555  
479,360  
554,029  
637,111  
604,646  
514,555  
479,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0