Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,335,366  
1,568,036  
1,421,499  
1,299,721  
1,126,708  
1,207,419  
1,423,015  
1,287,560  
1,160,086  
982,172  
232,800  
295,382  
243,050  
321,974  
98,421  
150,000  
353,000  
425,000  
150,000  
150,000  
160,036  
164,465  
150,824  
166,199  
114,782  
634,414  
581,646  
453,114  
505,480  
594,694  
30,170  
28,522  
15,571  
16,434  
24,275  
127,947  
145,021  
133,939  
139,635  
144,536  
2,040  
2,040  
2,040  
1,674  
0  
106,517  
114,848  
116,528  
123,344  
129,628  
0  
0  
0  
0  
0  
1,903  
1,876  
2,444  
1,164  
2,284  
0  
0  
0  
0  
0  
17,487  
26,257  
12,927  
13,452  
12,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,335,366  
1,568,036  
1,421,499  
1,299,721  
1,126,708  
698,255  
963,390  
906,944  
820,361  
608,539  
681,294  
946,465  
890,005  
803,422  
608,539  
16,961  
16,925  
16,939  
16,939  
0  
637,111  
604,646  
514,555  
479,360  
518,168  
637,111  
604,646  
514,555  
479,360  
518,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0