Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,395,654  
1,458,744  
1,507,785  
1,520,782  
1,530,759  
1,238,188  
1,293,276  
1,347,640  
1,367,954  
1,379,532  
92,777  
32,651  
32,847  
111,270  
245,041  
0  
0  
0  
0  
0  
1,003,523  
895,269  
884,305  
874,122  
911,818  
141,887  
317,657  
386,649  
350,240  
222,673  
0  
47,700  
43,838  
32,321  
0  
157,466  
165,468  
160,145  
152,828  
151,227  
0  
0  
0  
0  
0  
130,931  
139,723  
140,865  
136,916  
131,731  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
26,535  
25,745  
19,280  
15,911  
19,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,395,654  
1,458,744  
1,507,785  
1,520,782  
1,530,759  
1,245,997  
1,320,847  
1,377,631  
1,398,134  
1,384,010  
1,223,423  
1,292,419  
1,344,290  
1,364,294  
1,354,489  
22,574  
28,428  
33,341  
33,840  
29,521  
149,656  
137,897  
130,154  
122,648  
146,749  
149,656  
137,897  
130,154  
122,648  
146,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0