Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,275,446  
1,424,357  
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,157,628  
1,297,810  
1,294,677  
1,191,690  
1,238,188  
84,454  
25,710  
20,788  
18,682  
92,777  
0  
0  
0  
0  
0  
845,048  
781,837  
848,335  
865,718  
1,003,523  
228,126  
426,953  
373,641  
268,917  
141,887  
0  
63,309  
51,913  
38,373  
0  
117,818  
126,547  
136,721  
145,892  
157,466  
0  
0  
0  
0  
0  
97,608  
105,797  
113,268  
121,966  
130,931  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,210  
20,750  
23,453  
23,925  
26,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,275,446  
1,424,357  
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,132,278  
1,291,309  
1,296,440  
1,206,532  
1,245,997  
1,128,728  
1,273,853  
1,278,484  
1,184,458  
1,223,423  
3,550  
17,456  
17,955  
22,074  
22,574  
143,168  
133,048  
134,959  
131,049  
149,656  
143,168  
133,048  
134,959  
131,049  
149,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0