Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,713,059  
1,427,935  
1,046,407  
1,117,182  
1,166,272  
1,575,613  
1,296,423  
905,777  
966,498  
1,018,314  
111,621  
68,122  
31,025  
121,643  
176,119  
0  
0  
0  
0  
0  
665,291  
636,154  
696,872  
727,302  
455,241  
752,472  
526,560  
148,343  
96,418  
332,494  
46,229  
65,587  
29,538  
21,135  
54,460  
137,446  
131,512  
140,630  
150,685  
147,957  
0  
0  
0  
0  
0  
122,185  
113,833  
123,720  
134,071  
128,468  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,261  
17,679  
16,910  
16,614  
19,489  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,713,059  
1,427,935  
1,046,407  
1,117,182  
1,166,272  
1,572,007  
1,295,190  
917,867  
1,006,393  
1,058,892  
1,546,277  
1,269,594  
899,155  
961,196  
1,010,935  
25,729  
25,596  
18,711  
45,197  
47,957  
141,052  
132,746  
128,541  
110,790  
107,379  
141,052  
132,746  
128,541  
110,790  
107,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0