Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,458,744  
1,507,785  
1,520,782  
1,530,759  
1,713,059  
1,293,276  
1,347,640  
1,367,954  
1,379,532  
1,575,613  
32,651  
32,847  
111,270  
245,041  
111,621  
0  
0  
0  
0  
0  
895,269  
884,305  
874,122  
911,818  
665,291  
317,657  
386,649  
350,240  
222,673  
752,472  
47,700  
43,838  
32,321  
0  
46,229  
165,468  
160,145  
152,828  
151,227  
137,446  
0  
0  
0  
0  
0  
139,723  
140,865  
136,916  
131,731  
122,185  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25,745  
19,280  
15,911  
19,496  
15,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,458,744  
1,507,785  
1,520,782  
1,530,759  
1,713,059  
1,320,847  
1,377,631  
1,398,134  
1,384,010  
1,572,007  
1,292,419  
1,344,290  
1,364,294  
1,354,489  
1,546,277  
28,428  
33,341  
33,840  
29,521  
25,729  
137,897  
130,154  
122,648  
146,749  
141,052  
137,897  
130,154  
122,648  
146,749  
141,052  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0