Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,424,357  
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,458,744  
1,297,810  
1,294,677  
1,191,690  
1,238,188  
1,293,276  
25,710  
20,788  
18,682  
92,777  
32,651  
0  
0  
0  
0  
0  
781,837  
848,335  
865,718  
1,003,523  
895,269  
426,953  
373,641  
268,917  
141,887  
317,657  
63,309  
51,913  
38,373  
0  
47,700  
126,547  
136,721  
145,892  
157,466  
165,468  
0  
0  
0  
0  
0  
105,797  
113,268  
121,966  
130,931  
139,723  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,750  
23,453  
23,925  
26,535  
25,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,424,357  
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,458,744  
1,291,309  
1,296,440  
1,206,532  
1,245,997  
1,320,847  
1,273,853  
1,278,484  
1,184,458  
1,223,423  
1,292,419  
17,456  
17,955  
22,074  
22,574  
28,428  
133,048  
134,959  
131,049  
149,656  
137,897  
133,048  
134,959  
131,049  
149,656  
137,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0