Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,520,782  
1,530,759  
1,713,059  
1,427,935  
1,046,407  
1,367,954  
1,379,532  
1,575,613  
1,296,423  
905,777  
111,270  
245,041  
111,621  
68,122  
31,025  
0  
0  
0  
0  
0  
874,122  
911,818  
665,291  
636,154  
696,872  
350,240  
222,673  
752,472  
526,560  
148,343  
32,321  
0  
46,229  
65,587  
29,538  
152,828  
151,227  
137,446  
131,512  
140,630  
0  
0  
0  
0  
0  
136,916  
131,731  
122,185  
113,833  
123,720  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,911  
19,496  
15,261  
17,679  
16,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,520,782  
1,530,759  
1,713,059  
1,427,935  
1,046,407  
1,398,134  
1,384,010  
1,572,007  
1,295,190  
917,867  
1,364,294  
1,354,489  
1,546,277  
1,269,594  
899,155  
33,840  
29,521  
25,729  
25,596  
18,711  
122,648  
146,749  
141,052  
132,746  
128,541  
122,648  
146,749  
141,052  
132,746  
128,541  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0