Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,458,744  
1,507,785  
1,294,677  
1,191,690  
1,238,188  
1,293,276  
1,347,640  
20,788  
18,682  
92,777  
32,651  
32,847  
0  
0  
0  
0  
0  
848,335  
865,718  
1,003,523  
895,269  
884,305  
373,641  
268,917  
141,887  
317,657  
386,649  
51,913  
38,373  
0  
47,700  
43,838  
136,721  
145,892  
157,466  
165,468  
160,145  
0  
0  
0  
0  
0  
113,268  
121,966  
130,931  
139,723  
140,865  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23,453  
23,925  
26,535  
25,745  
19,280  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,431,398  
1,337,581  
1,395,654  
1,458,744  
1,507,785  
1,296,440  
1,206,532  
1,245,997  
1,320,847  
1,377,631  
1,278,484  
1,184,458  
1,223,423  
1,292,419  
1,344,290  
17,955  
22,074  
22,574  
28,428  
33,341  
134,959  
131,049  
149,656  
137,897  
130,154  
134,959  
131,049  
149,656  
137,897  
130,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0