Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,196  
288,773  
297,513  
311,332  
 
135,100  
136,090  
141,726  
146,296  
 
14,381  
15,571  
14,074  
15,970  
 
5,000  
5,000  
11,000  
1,000  
 
89,952  
87,910  
86,728  
88,746  
 
25,040  
26,834  
29,223  
39,141  
 
727  
776  
700  
1,438  
 
150,096  
152,684  
155,787  
165,036  
 
633  
655  
1,088  
5,161  
 
95,398  
97,191  
98,985  
102,640  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,497  
9,254  
8,790  
8,749  
 
23,689  
23,681  
23,673  
23,658  
 
20,879  
21,902  
23,251  
24,828  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,196  
288,773  
297,513  
311,332  
 
139,536  
141,306  
147,936  
166,312  
 
20,334  
22,213  
28,924  
52,755  
 
119,202  
119,093  
119,012  
113,557  
 
145,660  
147,467  
149,577  
145,020  
 
145,660  
147,467  
149,577  
145,020  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0