Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,261  
285,196  
288,773  
297,513  
 
149,350  
135,100  
136,090  
141,726  
 
14,437  
14,381  
15,571  
14,074  
 
19,000  
5,000  
5,000  
11,000  
 
88,210  
89,952  
87,910  
86,728  
 
27,008  
25,040  
26,834  
29,223  
 
695  
727  
776  
700  
 
147,911  
150,096  
152,684  
155,787  
 
810  
633  
655  
1,088  
 
93,605  
95,398  
97,191  
98,985  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,831  
9,497  
9,254  
8,790  
 
23,697  
23,689  
23,681  
23,673  
 
19,969  
20,879  
21,902  
23,251  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,261  
285,196  
288,773  
297,513  
 
149,751  
139,536  
141,306  
147,936  
 
25,547  
20,334  
22,213  
28,924  
 
124,205  
119,202  
119,093  
119,012  
 
147,510  
145,660  
147,467  
149,577  
 
147,510  
145,660  
147,467  
149,577  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0