Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q2/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
297,513  
311,332  
306,339  
 
 
141,726  
146,296  
132,309  
 
 
14,074  
15,970  
24,960  
 
 
11,000  
1,000  
1,000  
 
 
86,728  
88,746  
71,263  
 
 
29,223  
39,141  
34,109  
 
 
700  
1,438  
977  
 
 
155,787  
165,036  
174,030  
 
 
1,088  
5,161  
7,211  
 
 
98,985  
102,640  
100,884  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,790  
8,749  
17,829  
 
 
23,673  
23,658  
23,644  
 
 
23,251  
24,828  
24,463  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
297,513  
311,332  
306,339  
 
 
147,936  
166,312  
159,024  
 
 
28,924  
52,755  
45,545  
 
 
119,012  
113,557  
113,479  
 
 
149,577  
145,020  
147,315  
 
 
149,577  
145,020  
147,315  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0