Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
730,504  
669,107  
665,084  
756,177  
762,337  
50,093  
30,448  
43,844  
104,963  
168,255  
489,980  
455,280  
471,740  
510,080  
443,850  
100,080  
77,924  
53,203  
43,382  
55,802  
74,438  
77,494  
79,645  
82,170  
82,999  
15,914  
27,961  
16,651  
15,582  
11,432  
855,977  
846,647  
857,096  
806,621  
773,253  
0  
0  
0  
0  
0  
141,586  
146,611  
146,948  
151,347  
154,504  
252,527  
260,442  
267,451  
227,215  
213,318  
34,220  
32,142  
26,413  
27,755  
4,103  
210,836  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
216,807  
216,616  
225,447  
209,467  
210,491  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
1,030,093  
987,601  
1,016,945  
1,064,694  
995,618  
102,409  
94,770  
95,533  
141,783  
81,250  
927,683  
892,831  
921,412  
922,911  
914,368  
556,389  
528,153  
505,234  
498,104  
539,972  
556,389  
528,153  
505,234  
498,104  
539,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0