Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
1,486,689  
1,406,999  
756,177  
762,337  
724,416  
713,123  
635,294  
104,963  
168,255  
134,067  
155,457  
108,220  
510,080  
443,850  
454,490  
413,080  
362,457  
43,382  
55,802  
40,848  
50,772  
73,931  
82,170  
82,999  
83,555  
85,537  
85,302  
15,582  
11,432  
11,457  
8,277  
5,384  
806,621  
773,253  
784,018  
773,566  
771,706  
0  
0  
0  
0  
0  
151,347  
154,504  
157,434  
163,420  
170,000  
227,215  
213,318  
219,588  
205,471  
191,325  
27,755  
4,103  
3,935  
1,688  
6,648  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
209,467  
210,491  
212,225  
212,151  
212,896  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
1,486,689  
1,406,999  
1,064,694  
995,618  
988,089  
981,916  
932,093  
141,783  
81,250  
74,615  
71,372  
91,014  
922,911  
914,368  
913,474  
910,543  
841,079  
498,104  
539,972  
520,345  
504,773  
474,907  
498,104  
539,972  
520,345  
504,773  
474,907  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0