Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
669,107  
665,084  
756,177  
762,337  
724,416  
30,448  
43,844  
104,963  
168,255  
134,067  
455,280  
471,740  
510,080  
443,850  
454,490  
77,924  
53,203  
43,382  
55,802  
40,848  
77,494  
79,645  
82,170  
82,999  
83,555  
27,961  
16,651  
15,582  
11,432  
11,457  
846,647  
857,096  
806,621  
773,253  
784,018  
0  
0  
0  
0  
0  
146,611  
146,948  
151,347  
154,504  
157,434  
260,442  
267,451  
227,215  
213,318  
219,588  
32,142  
26,413  
27,755  
4,103  
3,935  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
216,616  
225,447  
209,467  
210,491  
212,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
987,601  
1,016,945  
1,064,694  
995,618  
988,089  
94,770  
95,533  
141,783  
81,250  
74,615  
892,831  
921,412  
922,911  
914,368  
913,474  
528,153  
505,234  
498,104  
539,972  
520,345  
528,153  
505,234  
498,104  
539,972  
520,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0