Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,601,884  
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
726,045  
730,504  
669,107  
665,084  
756,177  
122,532  
50,093  
30,448  
43,844  
104,963  
471,630  
489,980  
455,280  
471,740  
510,080  
45,528  
100,080  
77,924  
53,203  
43,382  
72,223  
74,438  
77,494  
79,645  
82,170  
14,132  
15,914  
27,961  
16,651  
15,582  
875,839  
855,977  
846,647  
857,096  
806,621  
0  
0  
0  
0  
0  
140,487  
141,586  
146,611  
146,948  
151,347  
247,715  
252,527  
260,442  
267,451  
227,215  
79,958  
34,220  
32,142  
26,413  
27,755  
190,836  
210,836  
190,836  
190,836  
190,836  
216,844  
216,807  
216,616  
225,447  
209,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,601,884  
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
1,562,798  
1,058,984  
1,030,093  
987,601  
1,016,945  
1,064,694  
132,515  
102,409  
94,770  
95,533  
141,783  
926,470  
927,683  
892,831  
921,412  
922,911  
542,900  
556,389  
528,153  
505,234  
498,104  
542,900  
556,389  
528,153  
505,234  
498,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0