Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,603,707  
1,601,884  
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
717,995  
726,045  
730,504  
669,107  
665,084  
74,044  
122,532  
50,093  
30,448  
43,844  
492,330  
471,630  
489,980  
455,280  
471,740  
70,489  
45,528  
100,080  
77,924  
53,203  
70,307  
72,223  
74,438  
77,494  
79,645  
10,825  
14,132  
15,914  
27,961  
16,651  
885,713  
875,839  
855,977  
846,647  
857,096  
0  
0  
0  
0  
0  
162,953  
140,487  
141,586  
146,611  
146,948  
252,423  
247,715  
252,527  
260,442  
267,451  
61,825  
79,958  
34,220  
32,142  
26,413  
190,836  
190,836  
210,836  
190,836  
190,836  
217,676  
216,844  
216,807  
216,616  
225,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,603,707  
1,601,884  
1,586,482  
1,515,754  
1,522,179  
1,032,607  
1,058,984  
1,030,093  
987,601  
1,016,945  
102,609  
132,515  
102,409  
94,770  
95,533  
929,998  
926,470  
927,683  
892,831  
921,412  
571,101  
542,900  
556,389  
528,153  
505,234  
571,101  
542,900  
556,389  
528,153  
505,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0