Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
1,486,689  
665,084  
756,177  
762,337  
724,416  
713,123  
43,844  
104,963  
168,255  
134,067  
155,457  
471,740  
510,080  
443,850  
454,490  
413,080  
53,203  
43,382  
55,802  
40,848  
50,772  
79,645  
82,170  
82,999  
83,555  
85,537  
16,651  
15,582  
11,432  
11,457  
8,277  
857,096  
806,621  
773,253  
784,018  
773,566  
0  
0  
0  
0  
0  
146,948  
151,347  
154,504  
157,434  
163,420  
267,451  
227,215  
213,318  
219,588  
205,471  
26,413  
27,755  
4,103  
3,935  
1,688  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
225,447  
209,467  
210,491  
212,225  
212,151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,522,179  
1,562,798  
1,535,590  
1,508,434  
1,486,689  
1,016,945  
1,064,694  
995,618  
988,089  
981,916  
95,533  
141,783  
81,250  
74,615  
71,372  
921,412  
922,911  
914,368  
913,474  
910,543  
505,234  
498,104  
539,972  
520,345  
504,773  
505,234  
498,104  
539,972  
520,345  
504,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0