Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,508,434  
1,486,689  
1,406,999  
1,321,858  
1,286,749  
724,416  
713,123  
635,294  
554,863  
535,855  
134,067  
155,457  
108,220  
134,395  
255,261  
454,490  
413,080  
362,457  
286,857  
150,000  
40,848  
50,772  
73,931  
41,815  
42,310  
83,555  
85,537  
85,302  
84,737  
82,908  
11,457  
8,277  
5,384  
7,059  
5,376  
784,018  
773,566  
771,706  
766,995  
750,894  
0  
0  
0  
0  
7,588  
157,434  
163,420  
170,000  
166,910  
173,063  
219,588  
205,471  
191,325  
151,105  
157,238  
3,935  
1,688  
6,648  
48,577  
10,216  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
190,836  
212,225  
212,151  
212,896  
209,568  
211,953  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,508,434  
1,486,689  
1,406,999  
1,321,858  
1,286,749  
988,089  
981,916  
932,093  
879,892  
857,587  
74,615  
71,372  
91,014  
128,916  
99,220  
913,474  
910,543  
841,079  
750,976  
758,367  
520,345  
504,773  
474,907  
441,966  
429,162  
520,345  
504,773  
474,907  
441,966  
429,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0