Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
475,044  
483,939  
463,564  
474,561  
470,851  
266,105  
271,897  
250,543  
266,968  
264,034  
29,851  
50,469  
78,248  
48,276  
54,836  
15,285  
15,161  
14,400  
9,300  
9,300  
203,675  
192,468  
144,836  
202,649  
193,702  
17,281  
13,785  
13,050  
6,073  
6,196  
13  
14  
9  
671  
0  
208,939  
212,043  
213,021  
207,592  
206,817  
285  
285  
285  
285  
102  
100,513  
92,542  
97,968  
101,760  
99,891  
0  
0  
0  
0  
0  
98,655  
108,472  
102,591  
91,782  
91,484  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
6,850  
1,986  
3,244  
4,676  
6,265  
8,489  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
475,044  
483,939  
463,564  
474,561  
470,851  
136,025  
131,229  
115,510  
133,303  
127,929  
136,025  
131,229  
115,510  
133,303  
127,929  
0  
0  
0  
0  
0  
339,019  
352,711  
348,054  
341,257  
342,922  
339,019  
352,711  
348,054  
341,257  
342,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0