Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,805  
475,044  
483,939  
463,564  
474,561  
276,806  
266,105  
271,897  
250,543  
266,968  
67,290  
29,851  
50,469  
78,248  
48,276  
15,409  
15,285  
15,161  
14,400  
9,300  
186,996  
203,675  
192,468  
144,836  
202,649  
6,752  
17,281  
13,785  
13,050  
6,073  
358  
13  
14  
9  
671  
212,999  
208,939  
212,043  
213,021  
207,592  
171  
285  
285  
285  
285  
101,102  
100,513  
92,542  
97,968  
101,760  
0  
0  
0  
0  
0  
102,826  
98,655  
108,472  
102,591  
91,782  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
7,500  
1,400  
1,986  
3,244  
4,676  
6,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,805  
475,044  
483,939  
463,564  
474,561  
144,412  
136,025  
131,229  
115,510  
133,303  
144,412  
136,025  
131,229  
115,510  
133,303  
0  
0  
0  
0  
0  
345,394  
339,019  
352,711  
348,054  
341,257  
345,394  
339,019  
352,711  
348,054  
341,257  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0