Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,939  
463,564  
474,561  
470,851  
460,331  
271,897  
250,543  
266,968  
264,034  
248,116  
50,469  
78,248  
48,276  
54,836  
70,314  
15,161  
14,400  
9,300  
9,300  
9,300  
192,468  
144,836  
202,649  
193,702  
163,454  
13,785  
13,050  
6,073  
6,196  
5,047  
14  
9  
671  
0  
0  
212,043  
213,021  
207,592  
206,817  
212,215  
285  
285  
285  
102  
102  
92,542  
97,968  
101,760  
99,891  
104,205  
0  
0  
0  
0  
0  
108,472  
102,591  
91,782  
91,484  
91,865  
7,500  
7,500  
7,500  
6,850  
7,500  
3,244  
4,676  
6,265  
8,489  
8,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,939  
463,564  
474,561  
470,851  
460,331  
131,229  
115,510  
133,303  
127,929  
128,474  
131,229  
115,510  
133,303  
127,929  
128,474  
0  
0  
0  
0  
0  
352,711  
348,054  
341,257  
342,922  
331,857  
352,711  
348,054  
341,257  
342,922  
331,857  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0