Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
1,123,728  
1,184,336  
323,363  
306,411  
287,055  
276,028  
303,830  
80,190  
64,233  
169,346  
170,095  
223,618  
163,803  
161,687  
56,700  
56,700  
6,200  
45,662  
47,757  
27,200  
26,131  
44,281  
32,388  
32,041  
32,510  
21,541  
27,641  
1,319  
693  
1,299  
1,560  
2,090  
839,641  
845,622  
849,261  
847,700  
880,506  
26  
26  
26  
15  
42  
194,445  
189,297  
192,236  
196,110  
203,977  
0  
0  
0  
0  
0  
5,908  
89  
4,036  
4,044  
0  
633,994  
650,870  
647,450  
641,808  
670,618  
5,268  
5,340  
5,513  
5,723  
5,869  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
1,123,728  
1,184,336  
164,707  
167,536  
143,296  
148,081  
204,252  
100,771  
103,567  
83,413  
87,611  
142,276  
63,937  
63,969  
59,884  
60,470  
61,977  
998,296  
984,497  
993,019  
975,647  
976,666  
998,296  
984,497  
993,019  
975,647  
976,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
3,417