Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,698,399  
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
1,192,209  
327,831  
323,363  
306,411  
287,055  
497,357  
45,183  
80,190  
64,233  
169,346  
636,059  
217,275  
163,803  
161,687  
56,700  
47,815  
51,027  
45,662  
47,757  
27,200  
10,403  
13,824  
32,388  
32,041  
32,510  
575  
522  
1,319  
693  
1,299  
506,190  
850,488  
839,641  
845,622  
849,261  
26  
26  
26  
26  
26  
190,038  
191,690  
194,445  
189,297  
192,236  
0  
0  
0  
0  
0  
18,470  
14,772  
5,908  
89  
4,036  
291,309  
638,136  
633,994  
650,870  
647,450  
6,348  
5,865  
5,268  
5,340  
5,513  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,698,399  
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
251,241  
171,627  
164,707  
167,536  
143,296  
183,718  
106,210  
100,771  
103,567  
83,413  
67,524  
65,417  
63,937  
63,969  
59,884  
1,447,158  
1,006,692  
998,296  
984,497  
993,019  
1,447,158  
1,006,692  
998,296  
984,497  
993,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0