Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,304,071  
1,698,399  
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
785,646  
1,192,209  
327,831  
323,363  
306,411  
106,036  
497,357  
45,183  
80,190  
64,233  
594,955  
636,059  
217,275  
163,803  
161,687  
68,440  
47,815  
51,027  
45,662  
47,757  
16,031  
10,403  
13,824  
32,388  
32,041  
184  
575  
522  
1,319  
693  
518,426  
506,190  
850,488  
839,641  
845,622  
26  
26  
26  
26  
26  
186,148  
190,038  
191,690  
194,445  
189,297  
0  
0  
0  
0  
0  
25,606  
18,470  
14,772  
5,908  
89  
301,035  
291,309  
638,136  
633,994  
650,870  
5,611  
6,348  
5,865  
5,268  
5,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,304,071  
1,698,399  
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
181,033  
251,241  
171,627  
164,707  
167,536  
109,226  
183,718  
106,210  
100,771  
103,567  
71,807  
67,524  
65,417  
63,937  
63,969  
1,123,038  
1,447,158  
1,006,692  
998,296  
984,497  
1,123,038  
1,447,158  
1,006,692  
998,296  
984,497  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0