Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
1,123,728  
327,831  
323,363  
306,411  
287,055  
276,028  
45,183  
80,190  
64,233  
169,346  
170,095  
217,275  
163,803  
161,687  
56,700  
56,700  
51,027  
45,662  
47,757  
27,200  
26,131  
13,824  
32,388  
32,041  
32,510  
21,541  
522  
1,319  
693  
1,299  
1,560  
850,488  
839,641  
845,622  
849,261  
847,700  
26  
26  
26  
26  
15  
191,690  
194,445  
189,297  
192,236  
196,110  
0  
0  
0  
0  
0  
14,772  
5,908  
89  
4,036  
4,044  
638,136  
633,994  
650,870  
647,450  
641,808  
5,865  
5,268  
5,340  
5,513  
5,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,178,319  
1,163,003  
1,152,032  
1,136,316  
1,123,728  
171,627  
164,707  
167,536  
143,296  
148,081  
106,210  
100,771  
103,567  
83,413  
87,611  
65,417  
63,937  
63,969  
59,884  
60,470  
1,006,692  
998,296  
984,497  
993,019  
975,647  
1,006,692  
998,296  
984,497  
993,019  
975,647  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0