Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,237,987  
1,209,309  
1,322,427  
1,360,703  
1,312,990  
593,032  
617,196  
763,615  
800,153  
778,610  
74,384  
80,616  
64,925  
145,121  
124,070  
427,031  
452,779  
586,276  
592,553  
593,654  
79,520  
75,075  
105,421  
55,355  
50,843  
8,231  
6,314  
4,966  
6,864  
9,890  
3,867  
2,412  
2,027  
259  
152  
644,955  
592,113  
558,813  
560,550  
534,380  
26  
26  
26  
26  
26  
301,631  
241,752  
202,381  
203,737  
207,558  
0  
0  
0  
0  
0  
41,793  
52,018  
48,472  
32,009  
11,512  
291,790  
288,406  
302,225  
319,501  
309,956  
9,715  
9,911  
5,708  
5,277  
5,328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,237,987  
1,209,309  
1,322,427  
1,360,703  
1,312,990  
191,050  
187,196  
190,693  
180,442  
177,470  
113,920  
113,199  
117,207  
108,265  
107,401  
77,130  
73,997  
73,486  
72,177  
70,069  
1,046,937  
1,022,113  
1,131,734  
1,180,261  
1,135,520  
1,046,937  
1,022,113  
1,131,734  
1,180,261  
1,135,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0