Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,360,703  
1,312,990  
1,304,071  
1,698,399  
1,178,319  
800,153  
778,610  
785,646  
1,192,209  
327,831  
145,121  
124,070  
106,036  
497,357  
45,183  
592,553  
593,654  
594,955  
636,059  
217,275  
55,355  
50,843  
68,440  
47,815  
51,027  
6,864  
9,890  
16,031  
10,403  
13,824  
259  
152  
184  
575  
522  
560,550  
534,380  
518,426  
506,190  
850,488  
26  
26  
26  
26  
26  
203,737  
207,558  
186,148  
190,038  
191,690  
0  
0  
0  
0  
0  
32,009  
11,512  
25,606  
18,470  
14,772  
319,501  
309,956  
301,035  
291,309  
638,136  
5,277  
5,328  
5,611  
6,348  
5,865  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,360,703  
1,312,990  
1,304,071  
1,698,399  
1,178,319  
180,442  
177,470  
181,033  
251,241  
171,627  
108,265  
107,401  
109,226  
183,718  
106,210  
72,177  
70,069  
71,807  
67,524  
65,417  
1,180,261  
1,135,520  
1,123,038  
1,447,158  
1,006,692  
1,180,261  
1,135,520  
1,123,038  
1,447,158  
1,006,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0