Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,279,352  
1,237,987  
1,209,309  
1,322,427  
1,360,703  
598,910  
593,032  
617,196  
763,615  
800,153  
83,322  
74,384  
80,616  
64,925  
145,121  
436,428  
427,031  
452,779  
586,276  
592,553  
71,344  
79,520  
75,075  
105,421  
55,355  
4,880  
8,231  
6,314  
4,966  
6,864  
2,936  
3,867  
2,412  
2,027  
259  
680,442  
644,955  
592,113  
558,813  
560,550  
26  
26  
26  
26  
26  
313,644  
301,631  
241,752  
202,381  
203,737  
0  
0  
0  
0  
0  
57,600  
41,793  
52,018  
48,472  
32,009  
299,814  
291,790  
288,406  
302,225  
319,501  
9,358  
9,715  
9,911  
5,708  
5,277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,279,352  
1,237,987  
1,209,309  
1,322,427  
1,360,703  
202,773  
191,050  
187,196  
190,693  
180,442  
114,849  
113,920  
113,199  
117,207  
108,265  
87,924  
77,130  
73,997  
73,486  
72,177  
1,076,579  
1,046,937  
1,022,113  
1,131,734  
1,180,261  
1,076,579  
1,046,937  
1,022,113  
1,131,734  
1,180,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0