Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,502  
128,384  
135,507  
135,194  
143,662  
28,429  
26,146  
32,953  
32,312  
38,424  
858  
698  
1,055  
622  
1,058  
6,671  
4,550  
5,183  
5,057  
2,452  
18,385  
18,025  
23,967  
22,649  
25,957  
2,455  
2,483  
2,499  
3,947  
8,876  
60  
390  
249  
37  
81  
103,073  
102,238  
102,555  
102,882  
105,238  
10  
10  
10  
10  
10  
672  
702  
739  
780  
829  
16,941  
17,156  
17,441  
17,727  
18,012  
382  
380  
373  
373  
373  
85,068  
83,991  
83,991  
83,991  
86,014  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,502  
128,384  
135,507  
135,194  
143,662  
1,662  
1,167  
8,820  
9,407  
18,499  
1,662  
1,167  
8,820  
9,407  
18,499  
0  
0  
0  
0  
0  
129,840  
127,218  
126,687  
125,787  
125,163  
129,840  
127,218  
126,687  
125,787  
125,163  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0