Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,268  
144,914  
151,999  
152,331  
167,467  
37,231  
38,505  
45,664  
47,676  
62,432  
329  
329  
369  
449  
383  
2,457  
2,395  
2,623  
3,421  
2,623  
21,582  
21,994  
28,400  
28,502  
39,394  
12,862  
13,740  
14,104  
14,871  
18,868  
0  
48  
169  
433  
1,164  
106,037  
106,409  
106,335  
104,655  
105,035  
10  
10  
10  
10  
10  
1,020  
19,975  
1,201  
1,296  
1,391  
18,583  
0  
19,154  
19,439  
19,725  
373  
373  
0  
0  
0  
86,051  
86,051  
85,970  
83,909  
83,909  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,268  
144,914  
151,999  
152,331  
167,467  
19,138  
21,270  
28,670  
30,069  
47,085  
19,138  
21,270  
28,670  
30,069  
47,085  
0  
0  
0  
0  
0  
124,130  
123,644  
123,329  
122,262  
120,382  
124,130  
123,644  
123,329  
122,262  
120,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0