Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,267  
143,268  
144,914  
151,999  
152,331  
44,612  
37,231  
38,505  
45,664  
47,676  
628  
329  
329  
369  
449  
2,224  
2,457  
2,395  
2,623  
3,421  
30,779  
21,582  
21,994  
28,400  
28,502  
10,969  
12,862  
13,740  
14,104  
14,871  
12  
0  
48  
169  
433  
105,656  
106,037  
106,409  
106,335  
104,655  
10  
10  
10  
10  
10  
887  
1,020  
19,975  
1,201  
1,296  
18,298  
18,583  
0  
19,154  
19,439  
373  
373  
373  
0  
0  
86,088  
86,051  
86,051  
85,970  
83,909  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,267  
143,268  
144,914  
151,999  
152,331  
25,758  
19,138  
21,270  
28,670  
30,069  
25,758  
19,138  
21,270  
28,670  
30,069  
0  
0  
0  
0  
0  
124,509  
124,130  
123,644  
123,329  
122,262  
124,509  
124,130  
123,644  
123,329  
122,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0