Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,430  
130,295  
130,821  
130,853  
131,502  
33,483  
25,917  
26,626  
26,430  
28,429  
3,305  
748  
1,883  
1,073  
858  
3,606  
3,995  
3,871  
3,626  
6,671  
25,598  
20,746  
18,980  
19,083  
18,385  
972  
426  
1,852  
2,481  
2,455  
3  
2  
39  
167  
60  
110,946  
104,378  
104,194  
104,423  
103,073  
4,300  
0  
10  
10  
10  
560  
584  
612  
642  
672  
16,083  
16,298  
16,512  
16,727  
16,941  
834  
834  
398  
382  
382  
89,133  
86,663  
86,663  
86,663  
85,068  
36  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,430  
130,295  
130,821  
130,853  
131,502  
12,245  
419  
796  
1,433  
1,662  
12,245  
419  
796  
1,433  
1,662  
0  
0  
0  
0  
0  
132,185  
129,876  
130,025  
129,420  
129,840  
132,185  
129,876  
130,025  
129,420  
129,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0