Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,821  
130,853  
131,502  
128,384  
135,507  
26,626  
26,430  
28,429  
26,146  
32,953  
1,883  
1,073  
858  
698  
1,055  
3,871  
3,626  
6,671  
4,550  
5,183  
18,980  
19,083  
18,385  
18,025  
23,967  
1,852  
2,481  
2,455  
2,483  
2,499  
39  
167  
60  
390  
249  
104,194  
104,423  
103,073  
102,238  
102,555  
10  
10  
10  
10  
10  
612  
642  
672  
702  
739  
16,512  
16,727  
16,941  
17,156  
17,441  
398  
382  
382  
380  
373  
86,663  
86,663  
85,068  
83,991  
83,991  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,821  
130,853  
131,502  
128,384  
135,507  
796  
1,433  
1,662  
1,167  
8,820  
796  
1,433  
1,662  
1,167  
8,820  
0  
0  
0  
0  
0  
130,025  
129,420  
129,840  
127,218  
126,687  
130,025  
129,420  
129,840  
127,218  
126,687  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0