Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,507  
135,194  
143,662  
150,267  
143,268  
32,953  
32,312  
38,424  
44,612  
37,231  
1,055  
622  
1,058  
628  
329  
5,183  
5,057  
2,452  
2,224  
2,457  
23,967  
22,649  
25,957  
30,779  
21,582  
2,499  
3,947  
8,876  
10,969  
12,862  
249  
37  
81  
12  
0  
102,555  
102,882  
105,238  
105,656  
106,037  
10  
10  
10  
10  
10  
739  
780  
829  
887  
1,020  
17,441  
17,727  
18,012  
18,298  
18,583  
373  
373  
373  
373  
373  
83,991  
83,991  
86,014  
86,088  
86,051  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,507  
135,194  
143,662  
150,267  
143,268  
8,820  
9,407  
18,499  
25,758  
19,138  
8,820  
9,407  
18,499  
25,758  
19,138  
0  
0  
0  
0  
0  
126,687  
125,787  
125,163  
124,509  
124,130  
126,687  
125,787  
125,163  
124,509  
124,130  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0