Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,662  
150,267  
143,268  
144,914  
151,999  
38,424  
44,612  
37,231  
38,505  
45,664  
1,058  
628  
329  
329  
369  
2,452  
2,224  
2,457  
2,395  
2,623  
25,957  
30,779  
21,582  
21,994  
28,400  
8,876  
10,969  
12,862  
13,740  
14,104  
81  
12  
0  
48  
169  
105,238  
105,656  
106,037  
106,409  
106,335  
10  
10  
10  
10  
10  
829  
887  
1,020  
19,975  
1,201  
18,012  
18,298  
18,583  
0  
19,154  
373  
373  
373  
373  
0  
86,014  
86,088  
86,051  
86,051  
85,970  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,662  
150,267  
143,268  
144,914  
151,999  
18,499  
25,758  
19,138  
21,270  
28,670  
18,499  
25,758  
19,138  
21,270  
28,670  
0  
0  
0  
0  
0  
125,163  
124,509  
124,130  
123,644  
123,329  
125,163  
124,509  
124,130  
123,644  
123,329  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0