Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,384  
135,507  
135,194  
143,662  
150,267  
26,146  
32,953  
32,312  
38,424  
44,612  
698  
1,055  
622  
1,058  
628  
4,550  
5,183  
5,057  
2,452  
2,224  
18,025  
23,967  
22,649  
25,957  
30,779  
2,483  
2,499  
3,947  
8,876  
10,969  
390  
249  
37  
81  
12  
102,238  
102,555  
102,882  
105,238  
105,656  
10  
10  
10  
10  
10  
702  
739  
780  
829  
887  
17,156  
17,441  
17,727  
18,012  
18,298  
380  
373  
373  
373  
373  
83,991  
83,991  
83,991  
86,014  
86,088  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,384  
135,507  
135,194  
143,662  
150,267  
1,167  
8,820  
9,407  
18,499  
25,758  
1,167  
8,820  
9,407  
18,499  
25,758  
0  
0  
0  
0  
0  
127,218  
126,687  
125,787  
125,163  
124,509  
127,218  
126,687  
125,787  
125,163  
124,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0