Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
137,301  
143,662  
150,267  
143,268  
144,914  
32,397  
38,424  
44,612  
37,231  
38,505  
622  
1,058  
628  
329  
329  
5,057  
2,452  
2,224  
2,457  
2,395  
22,734  
25,957  
30,779  
21,582  
21,994  
3,947  
8,876  
10,969  
12,862  
13,740  
37  
81  
12  
0  
48  
104,904  
105,238  
105,656  
106,037  
106,409  
10  
10  
10  
10  
10  
780  
829  
887  
1,020  
19,975  
17,727  
18,012  
18,298  
18,583  
0  
373  
373  
373  
373  
373  
86,014  
86,014  
86,088  
86,051  
86,051  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
137,301  
143,662  
150,267  
143,268  
144,914  
9,828  
18,499  
25,758  
19,138  
21,270  
9,828  
18,499  
25,758  
19,138  
21,270  
0  
0  
0  
0  
0  
127,473  
125,163  
124,509  
124,130  
123,644  
127,473  
125,163  
124,509  
124,130  
123,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0