Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,020  
250,113  
262,012  
266,874  
269,078  
163,444  
133,017  
83,277  
88,162  
91,913  
998  
914  
461  
893  
1,546  
0  
0  
0  
0  
0  
150,131  
119,840  
62,619  
71,818  
62,923  
12,231  
12,172  
15,642  
15,297  
26,168  
84  
92  
4,554  
154  
1,276  
86,576  
117,096  
178,735  
178,712  
177,165  
77  
77  
77  
77  
77  
1,425  
1,466  
1,506  
1,465  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
84,550  
114,973  
177,050  
177,050  
177,050  
525  
581  
102  
120  
39  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,020  
250,113  
262,012  
266,874  
269,078  
24,725  
24,601  
35,154  
40,679  
44,574  
24,025  
24,601  
35,154  
39,879  
44,574  
700  
0  
0  
800  
0  
225,295  
225,512  
226,858  
226,195  
224,504  
225,295  
225,512  
226,858  
226,195  
224,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0