Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,012  
266,874  
269,078  
262,209  
230,585  
83,277  
88,162  
91,913  
74,249  
38,917  
461  
893  
1,546  
389  
46  
0  
0  
0  
0  
0  
62,619  
71,818  
62,923  
48,810  
23,253  
15,642  
15,297  
26,168  
22,589  
13,674  
4,554  
154  
1,276  
2,460  
1,943  
178,735  
178,712  
177,165  
187,960  
191,669  
77  
77  
77  
0  
0  
1,506  
1,465  
0  
0  
749  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
177,050  
177,050  
177,050  
187,800  
190,750  
102  
120  
39  
160  
170  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,012  
266,874  
269,078  
262,209  
230,585  
35,154  
40,679  
44,574  
53,287  
28,825  
35,154  
39,879  
44,574  
53,287  
28,825  
0  
800  
0  
0  
0  
226,858  
226,195  
224,504  
208,922  
201,760  
226,858  
226,195  
224,504  
208,922  
201,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0