Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,904  
249,839  
250,267  
252,576  
242,780  
165,755  
240,903  
241,240  
243,600  
233,820  
2,359  
5,055  
5,422  
106,743  
78,836  
0  
0  
0  
0  
0  
153,601  
118,777  
220,515  
120,007  
139,530  
9,533  
114,923  
12,779  
12,425  
14,612  
263  
2,149  
2,523  
4,425  
841  
70,149  
8,936  
9,027  
8,976  
8,960  
0  
77  
77  
77  
77  
46  
1,223  
1,263  
1,304  
1,344  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
97  
97  
97  
3  
70,103  
7,020  
7,020  
7,020  
7,020  
0  
520  
570  
479  
516  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,904  
249,839  
250,267  
252,576  
242,780  
17,275  
26,698  
26,723  
28,501  
19,538  
16,675  
26,198  
26,223  
28,001  
18,988  
600  
500  
500  
500  
550  
218,629  
223,142  
223,543  
224,075  
223,243  
218,629  
223,142  
223,543  
224,075  
223,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0