Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,839  
250,267  
252,576  
242,780  
252,410  
240,903  
241,240  
243,600  
233,820  
165,814  
5,055  
5,422  
106,743  
78,836  
973  
0  
0  
0  
0  
0  
118,777  
220,515  
120,007  
139,530  
150,183  
114,923  
12,779  
12,425  
14,612  
13,555  
2,149  
2,523  
4,425  
841  
1,104  
8,936  
9,027  
8,976  
8,960  
86,595  
77  
77  
77  
77  
77  
1,223  
1,263  
1,304  
1,344  
1,385  
0  
0  
0  
0  
0  
97  
97  
97  
3  
0  
7,020  
7,020  
7,020  
7,020  
84,550  
520  
570  
479  
516  
584  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,839  
250,267  
252,576  
242,780  
252,410  
26,698  
26,723  
28,501  
19,538  
27,433  
26,198  
26,223  
28,001  
18,988  
26,833  
500  
500  
500  
550  
600  
223,142  
223,543  
224,075  
223,243  
224,976  
223,142  
223,543  
224,075  
223,243  
224,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0