Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,576  
242,780  
252,410  
250,020  
250,113  
243,600  
233,820  
165,814  
163,444  
133,017  
106,743  
78,836  
973  
998  
914  
0  
0  
0  
0  
0  
120,007  
139,530  
150,183  
150,131  
119,840  
12,425  
14,612  
13,555  
12,231  
12,172  
4,425  
841  
1,104  
84  
92  
8,976  
8,960  
86,595  
86,576  
117,096  
77  
77  
77  
77  
77  
1,304  
1,344  
1,385  
1,425  
1,466  
0  
0  
0  
0  
0  
97  
3  
0  
0  
0  
7,020  
7,020  
84,550  
84,550  
114,973  
479  
516  
584  
525  
581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,576  
242,780  
252,410  
250,020  
250,113  
28,501  
19,538  
27,433  
24,725  
24,601  
28,001  
18,988  
26,833  
24,025  
24,601  
500  
550  
600  
700  
0  
224,075  
223,243  
224,976  
225,295  
225,512  
224,075  
223,243  
224,976  
225,295  
225,512  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0