Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,056  
235,904  
249,839  
250,267  
252,576  
159,239  
165,755  
240,903  
241,240  
243,600  
2,369  
2,359  
5,055  
5,422  
106,743  
0  
0  
0  
0  
0  
146,140  
153,601  
118,777  
220,515  
120,007  
10,677  
9,533  
114,923  
12,779  
12,425  
52  
263  
2,149  
2,523  
4,425  
71,817  
70,149  
8,936  
9,027  
8,976  
77  
0  
77  
77  
77  
43  
46  
1,223  
1,263  
1,304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
97  
97  
97  
71,340  
70,103  
7,020  
7,020  
7,020  
358  
0  
520  
570  
479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,056  
235,904  
249,839  
250,267  
252,576  
10,413  
17,275  
26,698  
26,723  
28,501  
10,413  
16,675  
26,198  
26,223  
28,001  
0  
600  
500  
500  
500  
220,642  
218,629  
223,142  
223,543  
224,075  
220,642  
218,629  
223,142  
223,543  
224,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0