Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
897,688  
902,018  
899,344  
934,105  
851,064  
627,969  
622,927  
643,660  
687,069  
608,583  
65,275  
30,211  
23,855  
58,470  
44,556  
0  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
358,526  
342,215  
372,969  
365,583  
333,551  
203,327  
198,391  
195,382  
211,218  
179,179  
840  
2,109  
1,455  
1,798  
1,297  
269,719  
279,091  
255,684  
247,035  
242,481  
1,204  
1,287  
1,287  
1,287  
1,282  
186,444  
194,720  
197,249  
202,016  
193,938  
0  
0  
0  
0  
0  
43,957  
43,897  
16,773  
2,773  
6,742  
0  
0  
0  
0  
0  
38,115  
39,186  
40,375  
40,958  
40,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
897,688  
902,018  
899,344  
934,105  
851,064  
569,095  
524,361  
531,488  
581,020  
488,964  
530,757  
481,085  
482,107  
531,619  
428,820  
38,337  
43,276  
49,381  
49,401  
60,143  
328,594  
377,657  
367,856  
353,084  
362,100  
328,594  
377,657  
367,856  
353,084  
362,100  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0