Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
747,904  
720,783  
673,103  
758,722  
671,887  
542,241  
511,878  
464,362  
541,475  
488,988  
63,861  
118,956  
100,600  
119,595  
115,645  
50,000  
0  
0  
0  
0  
296,442  
248,101  
246,202  
288,445  
249,976  
130,066  
141,168  
115,790  
132,684  
122,857  
1,872  
3,653  
1,769  
751  
510  
205,663  
208,905  
208,741  
217,247  
182,899  
2,279  
2,279  
2,279  
2,279  
2,279  
150,098  
153,588  
162,213  
171,213  
170,443  
0  
0  
0  
0  
0  
10,335  
10,159  
1,076  
35,151  
1,076  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
38,951  
38,880  
39,173  
4,604  
5,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
747,904  
720,783  
673,103  
758,722  
671,887  
420,255  
399,905  
364,023  
464,377  
379,086  
374,414  
352,330  
314,549  
398,277  
345,327  
45,841  
47,575  
49,474  
66,100  
33,759  
327,649  
320,878  
309,080  
294,345  
292,801  
327,649  
320,878  
309,080  
294,345  
292,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0