Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
851,064  
827,053  
772,682  
750,416  
747,904  
608,583  
579,445  
560,254  
537,380  
542,241  
44,556  
34,912  
27,848  
42,336  
63,861  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
333,551  
307,812  
341,500  
300,669  
296,442  
179,179  
184,428  
138,838  
142,272  
130,066  
1,297  
2,292  
2,068  
2,104  
1,872  
242,481  
247,609  
212,428  
213,036  
205,663  
1,282  
1,282  
2,369  
2,279  
2,279  
193,938  
199,707  
159,862  
162,303  
150,098  
0  
0  
0  
0  
0  
6,742  
6,736  
6,169  
5,455  
10,335  
0  
0  
4,000  
4,000  
4,000  
40,519  
39,884  
40,029  
38,998  
38,951  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
851,064  
827,053  
772,682  
750,416  
747,904  
488,964  
468,789  
426,957  
421,032  
420,255  
428,820  
407,386  
363,196  
377,573  
374,414  
60,143  
61,403  
63,761  
43,458  
45,841  
362,100  
358,265  
345,725  
329,384  
327,649  
362,100  
358,265  
345,725  
329,384  
327,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0