Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
920,071  
897,688  
902,018  
899,344  
934,105  
638,196  
627,969  
622,927  
643,660  
687,069  
41,131  
65,275  
30,211  
23,855  
58,470  
0  
0  
50,000  
50,000  
50,000  
378,154  
358,526  
342,215  
372,969  
365,583  
217,633  
203,327  
198,391  
195,382  
211,218  
1,278  
840  
2,109  
1,455  
1,798  
281,875  
269,719  
279,091  
255,684  
247,035  
329  
1,204  
1,287  
1,287  
1,287  
178,869  
186,444  
194,720  
197,249  
202,016  
0  
0  
0  
0  
0  
65,376  
43,957  
43,897  
16,773  
2,773  
0  
0  
0  
0  
0  
37,302  
38,115  
39,186  
40,375  
40,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
920,071  
897,688  
902,018  
899,344  
934,105  
580,361  
569,095  
524,361  
531,488  
581,020  
538,647  
530,757  
481,085  
482,107  
531,619  
41,714  
38,337  
43,276  
49,381  
49,401  
339,710  
328,594  
377,657  
367,856  
353,084  
339,710  
328,594  
377,657  
367,856  
353,084  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0