Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
934,105  
851,064  
827,053  
772,682  
750,416  
687,069  
608,583  
579,445  
560,254  
537,380  
58,470  
44,556  
34,912  
27,848  
42,336  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
365,583  
333,551  
307,812  
341,500  
300,669  
211,218  
179,179  
184,428  
138,838  
142,272  
1,798  
1,297  
2,292  
2,068  
2,104  
247,035  
242,481  
247,609  
212,428  
213,036  
1,287  
1,282  
1,282  
2,369  
2,279  
202,016  
193,938  
199,707  
159,862  
162,303  
0  
0  
0  
0  
0  
2,773  
6,742  
6,736  
6,169  
5,455  
0  
0  
0  
4,000  
4,000  
40,958  
40,519  
39,884  
40,029  
38,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
934,105  
851,064  
827,053  
772,682  
750,416  
581,020  
488,964  
468,789  
426,957  
421,032  
531,619  
428,820  
407,386  
363,196  
377,573  
49,401  
60,143  
61,403  
63,761  
43,458  
353,084  
362,100  
358,265  
345,725  
329,384  
353,084  
362,100  
358,265  
345,725  
329,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0