Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
750,416  
747,904  
720,783  
673,103  
758,722  
537,380  
542,241  
511,878  
464,362  
541,475  
42,336  
63,861  
118,956  
100,600  
119,595  
50,000  
50,000  
0  
0  
0  
300,669  
296,442  
248,101  
246,202  
288,445  
142,272  
130,066  
141,168  
115,790  
132,684  
2,104  
1,872  
3,653  
1,769  
751  
213,036  
205,663  
208,905  
208,741  
217,247  
2,279  
2,279  
2,279  
2,279  
2,279  
162,303  
150,098  
153,588  
162,213  
171,213  
0  
0  
0  
0  
0  
5,455  
10,335  
10,159  
1,076  
35,151  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
38,998  
38,951  
38,880  
39,173  
4,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
750,416  
747,904  
720,783  
673,103  
758,722  
421,032  
420,255  
399,905  
364,023  
464,377  
377,573  
374,414  
352,330  
314,549  
398,277  
43,458  
45,841  
47,575  
49,474  
66,100  
329,384  
327,649  
320,878  
309,080  
294,345  
329,384  
327,649  
320,878  
309,080  
294,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0