Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
902,018  
899,344  
934,105  
851,064  
827,053  
622,927  
643,660  
687,069  
608,583  
579,445  
30,211  
23,855  
58,470  
44,556  
34,912  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
50,000  
342,215  
372,969  
365,583  
333,551  
307,812  
198,391  
195,382  
211,218  
179,179  
184,428  
2,109  
1,455  
1,798  
1,297  
2,292  
279,091  
255,684  
247,035  
242,481  
247,609  
1,287  
1,287  
1,287  
1,282  
1,282  
194,720  
197,249  
202,016  
193,938  
199,707  
0  
0  
0  
0  
0  
43,897  
16,773  
2,773  
6,742  
6,736  
0  
0  
0  
0  
0  
39,186  
40,375  
40,958  
40,519  
39,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
902,018  
899,344  
934,105  
851,064  
827,053  
524,361  
531,488  
581,020  
488,964  
468,789  
481,085  
482,107  
531,619  
428,820  
407,386  
43,276  
49,381  
49,401  
60,143  
61,403  
377,657  
367,856  
353,084  
362,100  
358,265  
377,657  
367,856  
353,084  
362,100  
358,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0