Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
288,050  
284,429  
296,281  
306,938  
308,974  
16,743  
7,547  
13,373  
18,458  
15,621  
3,026  
1,059  
2,061  
2,360  
2,731  
0  
0  
0  
0  
0  
13,718  
6,488  
11,312  
16,098  
12,890  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
271,307  
276,881  
282,908  
288,480  
293,353  
0  
0  
0  
0  
0  
271,307  
276,881  
282,208  
287,780  
293,353  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
288,050  
284,429  
296,281  
306,938  
308,974  
211,542  
214,021  
219,491  
230,840  
238,542  
80,986  
83,465  
88,935  
100,285  
71,986  
130,556  
130,556  
130,556  
130,556  
166,556  
76,509  
70,408  
76,790  
76,097  
70,432  
76,509  
70,408  
76,790  
76,097  
70,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0