Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,281  
306,938  
308,974  
326,836  
 
13,373  
18,458  
15,621  
19,835  
 
2,061  
2,360  
2,731  
2,767  
 
0  
0  
0  
0  
 
11,312  
16,098  
12,890  
17,068  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
282,908  
288,480  
293,353  
307,001  
 
0  
0  
0  
0  
 
282,208  
287,780  
293,353  
304,394  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
700  
700  
0  
2,608  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,281  
306,938  
308,974  
326,836  
 
219,491  
230,840  
238,542  
258,507  
 
88,935  
100,285  
71,986  
81,466  
 
130,556  
130,556  
166,556  
177,041  
 
76,790  
76,097  
70,432  
68,329  
 
76,790  
76,097  
70,432  
68,329  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0