Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,429  
296,281  
306,938  
308,974  
 
7,547  
13,373  
18,458  
15,621  
 
1,059  
2,061  
2,360  
2,731  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,488  
11,312  
16,098  
12,890  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
276,881  
282,908  
288,480  
293,353  
 
0  
0  
0  
0  
 
276,881  
282,208  
287,780  
293,353  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
700  
700  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,429  
296,281  
306,938  
308,974  
 
214,021  
219,491  
230,840  
238,542  
 
83,465  
88,935  
100,285  
71,986  
 
130,556  
130,556  
130,556  
166,556  
 
70,408  
76,790  
76,097  
70,432  
 
70,408  
76,790  
76,097  
70,432  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0