Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,197  
472,575  
476,669  
482,625  
485,909  
99,751  
92,594  
92,043  
91,754  
89,091  
7,968  
9,247  
6,449  
6,506  
4,833  
0  
0  
0  
0  
0  
61,409  
55,034  
56,512  
57,132  
55,627  
28,702  
28,152  
28,521  
27,521  
28,280  
1,672  
160  
561  
595  
353  
373,446  
379,981  
384,627  
390,871  
396,818  
862  
840  
1,060  
1,060  
982  
367,956  
374,523  
379,616  
385,065  
390,154  
0  
0  
0  
0  
0  
360  
86  
243  
361  
267  
0  
0  
0  
0  
0  
4,269  
4,531  
3,708  
4,386  
5,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,197  
472,575  
476,669  
482,625  
485,909  
175,188  
175,081  
179,882  
186,539  
188,894  
129,316  
135,984  
128,043  
125,263  
140,445  
45,872  
39,097  
51,838  
61,277  
48,449  
298,009  
297,494  
296,788  
296,086  
297,015  
298,009  
297,494  
296,788  
296,086  
297,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0