Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,635  
466,992  
466,874  
473,197  
472,575  
94,594  
103,076  
97,780  
99,751  
92,594  
7,932  
9,862  
9,351  
7,968  
9,247  
0  
0  
0  
0  
0  
58,012  
61,636  
60,221  
61,409  
55,034  
28,151  
30,880  
27,254  
28,702  
28,152  
498  
698  
954  
1,672  
160  
359,041  
363,916  
369,095  
373,446  
379,981  
705  
625  
862  
862  
840  
353,460  
357,346  
363,781  
367,956  
374,523  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
667  
532  
360  
86  
0  
0  
0  
0  
0  
4,876  
5,278  
3,920  
4,269  
4,531  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,635  
466,992  
466,874  
473,197  
472,575  
155,107  
169,542  
170,196  
175,188  
175,081  
118,812  
121,584  
122,787  
129,316  
135,984  
36,295  
47,959  
47,410  
45,872  
39,097  
298,527  
297,449  
296,678  
298,009  
297,494  
298,527  
297,449  
296,678  
298,009  
297,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0