Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
488,847  
489,532  
496,372  
501,391  
 
85,170  
85,818  
87,148  
84,119  
 
7,054  
3,471  
7,551  
11,194  
 
0  
0  
0  
0  
 
51,926  
52,914  
49,165  
45,451  
 
25,983  
29,254  
29,851  
26,818  
 
206  
179  
582  
655  
 
403,677  
403,714  
409,224  
417,272  
 
2,341  
2,238  
1,122  
1,887  
 
394,658  
395,398  
401,224  
407,437  
 
934  
0  
0  
0  
 
0  
202  
133  
996  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,744  
5,876  
6,745  
6,953  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
488,847  
489,532  
496,372  
501,391  
 
192,112  
194,211  
201,529  
205,189  
 
132,023  
133,456  
140,045  
131,181  
 
60,089  
60,755  
61,484  
74,008  
 
296,735  
295,320  
294,844  
296,202  
 
296,735  
295,320  
294,844  
296,202  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0