Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
466,874  
473,197  
472,575  
476,669  
482,625  
97,780  
99,751  
92,594  
92,043  
91,754  
9,351  
7,968  
9,247  
6,449  
6,506  
0  
0  
0  
0  
0  
60,221  
61,409  
55,034  
56,512  
57,132  
27,254  
28,702  
28,152  
28,521  
27,521  
954  
1,672  
160  
561  
595  
369,095  
373,446  
379,981  
384,627  
390,871  
862  
862  
840  
1,060  
1,060  
363,781  
367,956  
374,523  
379,616  
385,065  
0  
0  
0  
0  
0  
532  
360  
86  
243  
361  
0  
0  
0  
0  
0  
3,920  
4,269  
4,531  
3,708  
4,386  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
466,874  
473,197  
472,575  
476,669  
482,625  
170,196  
175,188  
175,081  
179,882  
186,539  
122,787  
129,316  
135,984  
128,043  
125,263  
47,410  
45,872  
39,097  
51,838  
61,277  
296,678  
298,009  
297,494  
296,788  
296,086  
296,678  
298,009  
297,494  
296,788  
296,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0