Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,625  
485,909  
488,847  
489,532  
496,372  
91,754  
89,091  
85,170  
85,818  
87,148  
6,506  
4,833  
7,054  
3,471  
7,551  
0  
0  
0  
0  
0  
57,132  
55,627  
51,926  
52,914  
49,165  
27,521  
28,280  
25,983  
29,254  
29,851  
595  
353  
206  
179  
582  
390,871  
396,818  
403,677  
403,714  
409,224  
1,060  
982  
2,341  
2,238  
1,122  
385,065  
390,154  
394,658  
395,398  
401,224  
0  
0  
934  
0  
0  
361  
267  
0  
202  
133  
0  
0  
0  
0  
0  
4,386  
5,414  
5,744  
5,876  
6,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,625  
485,909  
488,847  
489,532  
496,372  
186,539  
188,894  
192,112  
194,211  
201,529  
125,263  
140,445  
132,023  
133,456  
140,045  
61,277  
48,449  
60,089  
60,755  
61,484  
296,086  
297,015  
296,735  
295,320  
294,844  
296,086  
297,015  
296,735  
295,320  
294,844  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0