Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,669  
482,625  
485,909  
488,847  
489,532  
92,043  
91,754  
89,091  
85,170  
85,818  
6,449  
6,506  
4,833  
7,054  
3,471  
0  
0  
0  
0  
0  
56,512  
57,132  
55,627  
51,926  
52,914  
28,521  
27,521  
28,280  
25,983  
29,254  
561  
595  
353  
206  
179  
384,627  
390,871  
396,818  
403,677  
403,714  
1,060  
1,060  
982  
2,341  
2,238  
379,616  
385,065  
390,154  
394,658  
395,398  
0  
0  
0  
934  
0  
243  
361  
267  
0  
202  
0  
0  
0  
0  
0  
3,708  
4,386  
5,414  
5,744  
5,876  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,669  
482,625  
485,909  
488,847  
489,532  
179,882  
186,539  
188,894  
192,112  
194,211  
128,043  
125,263  
140,445  
132,023  
133,456  
51,838  
61,277  
48,449  
60,089  
60,755  
296,788  
296,086  
297,015  
296,735  
295,320  
296,788  
296,086  
297,015  
296,735  
295,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0