Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,909  
488,847  
489,532  
496,372  
501,391  
89,091  
85,170  
85,818  
87,148  
84,119  
4,833  
7,054  
3,471  
7,551  
11,194  
0  
0  
0  
0  
0  
55,627  
51,926  
52,914  
49,165  
45,451  
28,280  
25,983  
29,254  
29,851  
26,818  
353  
206  
179  
582  
655  
396,818  
403,677  
403,714  
409,224  
417,272  
982  
2,341  
2,238  
1,122  
1,887  
390,154  
394,658  
395,398  
401,224  
407,437  
0  
934  
0  
0  
0  
267  
0  
202  
133  
996  
0  
0  
0  
0  
0  
5,414  
5,744  
5,876  
6,745  
6,953  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,909  
488,847  
489,532  
496,372  
501,391  
188,894  
192,112  
194,211  
201,529  
205,189  
140,445  
132,023  
133,456  
140,045  
131,181  
48,449  
60,089  
60,755  
61,484  
74,008  
297,015  
296,735  
295,320  
294,844  
296,202  
297,015  
296,735  
295,320  
294,844  
296,202  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0