Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,575  
476,669  
482,625  
485,909  
488,847  
92,594  
92,043  
91,754  
89,091  
85,170  
9,247  
6,449  
6,506  
4,833  
7,054  
0  
0  
0  
0  
0  
55,034  
56,512  
57,132  
55,627  
51,926  
28,152  
28,521  
27,521  
28,280  
25,983  
160  
561  
595  
353  
206  
379,981  
384,627  
390,871  
396,818  
403,677  
840  
1,060  
1,060  
982  
2,341  
374,523  
379,616  
385,065  
390,154  
394,658  
0  
0  
0  
0  
934  
86  
243  
361  
267  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,531  
3,708  
4,386  
5,414  
5,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,575  
476,669  
482,625  
485,909  
488,847  
175,081  
179,882  
186,539  
188,894  
192,112  
135,984  
128,043  
125,263  
140,445  
132,023  
39,097  
51,838  
61,277  
48,449  
60,089  
297,494  
296,788  
296,086  
297,015  
296,735  
297,494  
296,788  
296,086  
297,015  
296,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0