Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,150,882  
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
1,507,992  
1,725,052  
1,662,921  
1,413,536  
1,166,225  
143,746  
233,345  
230,848  
174,523  
140,873  
46,390  
46,294  
50,476  
46,846  
41,334  
452,034  
533,670  
362,772  
497,696  
393,325  
809,718  
851,649  
950,235  
645,230  
554,962  
56,104  
60,095  
68,590  
49,241  
35,732  
1,642,891  
1,602,269  
1,663,882  
1,592,466  
1,504,375  
142,210  
135,526  
185,105  
157,599  
128,618  
339,809  
249,048  
243,779  
279,326  
271,787  
724,863  
656,961  
662,814  
725,974  
731,837  
137,947  
331,438  
354,905  
226,892  
194,538  
277,357  
204,008  
199,958  
186,370  
160,098  
20,704  
25,288  
17,321  
16,306  
17,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,150,882  
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
1,979,443  
2,155,579  
2,196,980  
1,931,864  
1,579,683  
1,420,313  
1,585,763  
1,564,084  
1,400,357  
1,060,119  
559,130  
569,816  
632,896  
531,506  
519,565  
1,171,440  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
1,171,440  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0