Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,716,950  
3,150,882  
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
1,750,542  
1,507,992  
1,725,052  
1,662,921  
1,413,536  
168,355  
143,746  
233,345  
230,848  
174,523  
48,566  
46,390  
46,294  
50,476  
46,846  
553,241  
452,034  
533,670  
362,772  
497,696  
923,356  
809,718  
851,649  
950,235  
645,230  
57,023  
56,104  
60,095  
68,590  
49,241  
1,966,408  
1,642,891  
1,602,269  
1,663,882  
1,592,466  
163,656  
142,210  
135,526  
185,105  
157,599  
344,795  
339,809  
249,048  
243,779  
279,326  
719,165  
724,863  
656,961  
662,814  
725,974  
421,279  
137,947  
331,438  
354,905  
226,892  
295,326  
277,357  
204,008  
199,958  
186,370  
22,187  
20,704  
25,288  
17,321  
16,306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,716,950  
3,150,882  
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
2,526,972  
1,979,443  
2,155,579  
2,196,980  
1,931,864  
1,951,921  
1,420,313  
1,585,763  
1,564,084  
1,400,357  
575,051  
559,130  
569,816  
632,896  
531,506  
1,189,977  
1,171,440  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
1,189,977  
1,171,440  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0