Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,968,354  
3,390,939  
3,428,355  
3,627,227  
3,782,376  
1,858,258  
1,340,185  
1,413,561  
1,635,322  
1,805,262  
279,414  
197,179  
213,233  
221,373  
180,081  
37,982  
41,060  
35,032  
41,585  
46,416  
569,867  
439,288  
404,054  
614,184  
550,699  
914,430  
623,591  
716,258  
716,174  
975,069  
56,565  
39,067  
44,984  
42,007  
52,997  
2,110,096  
2,050,754  
2,014,795  
1,991,904  
1,977,114  
170,481  
165,786  
164,490  
166,657  
162,314  
439,668  
376,111  
379,326  
394,892  
345,756  
731,320  
732,438  
705,785  
711,549  
713,464  
366,400  
415,434  
414,886  
381,870  
425,006  
369,686  
340,939  
328,942  
314,005  
305,798  
32,541  
20,046  
21,365  
22,933  
24,777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,968,354  
3,390,939  
3,428,355  
3,627,227  
3,782,376  
2,554,007  
2,058,881  
2,109,773  
2,350,535  
2,570,219  
1,977,555  
1,513,121  
1,548,253  
1,781,678  
1,989,029  
576,452  
545,760  
561,521  
568,857  
581,190  
1,414,347  
1,332,058  
1,318,582  
1,276,691  
1,212,157  
1,414,347  
1,332,058  
1,318,582  
1,276,691  
1,212,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0