Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
2,760,504  
2,542,527  
1,662,921  
1,413,536  
1,166,225  
1,281,582  
901,704  
230,848  
174,523  
140,873  
204,215  
215,150  
50,476  
46,846  
41,334  
47,329  
42,026  
362,772  
497,696  
393,325  
389,845  
353,524  
950,235  
645,230  
554,962  
596,567  
271,109  
68,590  
49,241  
35,732  
43,626  
19,895  
1,663,882  
1,592,466  
1,504,375  
1,478,922  
1,640,823  
185,105  
157,599  
128,618  
127,196  
128,361  
243,779  
279,326  
271,787  
268,210  
251,291  
662,814  
725,974  
731,837  
737,700  
740,753  
354,905  
226,892  
194,538  
171,439  
232,744  
199,958  
186,370  
160,098  
159,055  
273,288  
17,321  
16,306  
17,497  
15,322  
14,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
2,760,504  
2,542,527  
2,196,980  
1,931,864  
1,579,683  
1,698,593  
1,508,319  
1,564,084  
1,400,357  
1,060,119  
1,192,474  
948,035  
632,896  
531,506  
519,565  
506,119  
560,283  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
1,061,911  
1,034,208  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
1,061,911  
1,034,208  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0