Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,627,227  
3,782,376  
3,716,950  
3,150,882  
3,327,321  
1,635,322  
1,805,262  
1,750,542  
1,507,992  
1,725,052  
221,373  
180,081  
168,355  
143,746  
233,345  
41,585  
46,416  
48,566  
46,390  
46,294  
614,184  
550,699  
553,241  
452,034  
533,670  
716,174  
975,069  
923,356  
809,718  
851,649  
42,007  
52,997  
57,023  
56,104  
60,095  
1,991,904  
1,977,114  
1,966,408  
1,642,891  
1,602,269  
166,657  
162,314  
163,656  
142,210  
135,526  
394,892  
345,756  
344,795  
339,809  
249,048  
711,549  
713,464  
719,165  
724,863  
656,961  
381,870  
425,006  
421,279  
137,947  
331,438  
314,005  
305,798  
295,326  
277,357  
204,008  
22,933  
24,777  
22,187  
20,704  
25,288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,627,227  
3,782,376  
3,716,950  
3,150,882  
3,327,321  
2,350,535  
2,570,219  
2,526,972  
1,979,443  
2,155,579  
1,781,678  
1,989,029  
1,951,921  
1,420,313  
1,585,763  
568,857  
581,190  
575,051  
559,130  
569,816  
1,276,691  
1,212,157  
1,189,977  
1,171,440  
1,171,741  
1,276,691  
1,212,157  
1,189,977  
1,171,440  
1,171,741  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0