Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
2,760,504  
1,725,052  
1,662,921  
1,413,536  
1,166,225  
1,281,582  
233,345  
230,848  
174,523  
140,873  
204,215  
46,294  
50,476  
46,846  
41,334  
47,329  
533,670  
362,772  
497,696  
393,325  
389,845  
851,649  
950,235  
645,230  
554,962  
596,567  
60,095  
68,590  
49,241  
35,732  
43,626  
1,602,269  
1,663,882  
1,592,466  
1,504,375  
1,478,922  
135,526  
185,105  
157,599  
128,618  
127,196  
249,048  
243,779  
279,326  
271,787  
268,210  
656,961  
662,814  
725,974  
731,837  
737,700  
331,438  
354,905  
226,892  
194,538  
171,439  
204,008  
199,958  
186,370  
160,098  
159,055  
25,288  
17,321  
16,306  
17,497  
15,322  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,327,321  
3,326,803  
3,006,002  
2,670,600  
2,760,504  
2,155,579  
2,196,980  
1,931,864  
1,579,683  
1,698,593  
1,585,763  
1,564,084  
1,400,357  
1,060,119  
1,192,474  
569,816  
632,896  
531,506  
519,565  
506,119  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
1,061,911  
1,171,741  
1,129,823  
1,074,139  
1,090,917  
1,061,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0