Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,390,939  
3,428,355  
3,627,227  
3,782,376  
3,716,950  
1,340,185  
1,413,561  
1,635,322  
1,805,262  
1,750,542  
197,179  
213,233  
221,373  
180,081  
168,355  
41,060  
35,032  
41,585  
46,416  
48,566  
439,288  
404,054  
614,184  
550,699  
553,241  
623,591  
716,258  
716,174  
975,069  
923,356  
39,067  
44,984  
42,007  
52,997  
57,023  
2,050,754  
2,014,795  
1,991,904  
1,977,114  
1,966,408  
165,786  
164,490  
166,657  
162,314  
163,656  
376,111  
379,326  
394,892  
345,756  
344,795  
732,438  
705,785  
711,549  
713,464  
719,165  
415,434  
414,886  
381,870  
425,006  
421,279  
340,939  
328,942  
314,005  
305,798  
295,326  
20,046  
21,365  
22,933  
24,777  
22,187  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,390,939  
3,428,355  
3,627,227  
3,782,376  
3,716,950  
2,058,881  
2,109,773  
2,350,535  
2,570,219  
2,526,972  
1,513,121  
1,548,253  
1,781,678  
1,989,029  
1,951,921  
545,760  
561,521  
568,857  
581,190  
575,051  
1,332,058  
1,318,582  
1,276,691  
1,212,157  
1,189,977  
1,332,058  
1,318,582  
1,276,691  
1,212,157  
1,189,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0