Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,308  
294,486  
381,313  
393,539  
 
22,501  
26,145  
102,057  
112,613  
 
1,096  
1,785  
79,099  
78,666  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,428  
9,126  
8,434  
15,158  
 
6,134  
7,658  
6,480  
10,461  
 
6,843  
7,575  
8,044  
8,328  
 
256,807  
268,342  
279,256  
280,925  
 
0  
0  
0  
0  
 
229,777  
238,783  
247,668  
247,238  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,583  
231  
275  
1,480  
 
12,064  
12,064  
12,064  
12,064  
 
13,383  
17,263  
19,249  
20,144  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,308  
294,486  
381,313  
393,539  
 
142,001  
152,899  
233,815  
243,486  
 
95,841  
78,560  
158,983  
168,661  
 
46,160  
74,339  
74,832  
74,825  
 
137,307  
141,588  
147,498  
150,053  
 
137,307  
141,588  
147,498  
150,053  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0