Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,940  
393,539  
 
 
 
107,334  
112,613  
 
 
 
79,099  
78,666  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
13,774  
15,158  
 
 
 
6,418  
10,461  
 
 
 
8,044  
8,328  
 
 
 
273,606  
280,925  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
242,102  
247,238  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
275  
1,480  
 
 
 
12,064  
12,064  
 
 
 
19,165  
20,144  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,940  
393,539  
 
 
 
239,112  
243,486  
 
 
 
178,710  
168,661  
 
 
 
60,402  
74,825  
 
 
 
141,828  
150,053  
 
 
 
141,828  
150,053  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0