Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,313  
393,539  
 
 
 
102,057  
112,613  
 
 
 
79,099  
78,666  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
8,434  
15,158  
 
 
 
6,480  
10,461  
 
 
 
8,044  
8,328  
 
 
 
279,256  
280,925  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
247,668  
247,238  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
275  
1,480  
 
 
 
12,064  
12,064  
 
 
 
19,249  
20,144  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,313  
393,539  
 
 
 
233,815  
243,486  
 
 
 
158,983  
168,661  
 
 
 
74,832  
74,825  
 
 
 
147,498  
150,053  
 
 
 
147,498  
150,053  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0