Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,168  
45,656  
40,591  
47,252  
52,195  
15,021  
14,267  
18,812  
23,069  
32,343  
2,029  
4,633  
5,166  
9,683  
5,380  
0  
150  
0  
0  
0  
11,631  
7,443  
10,395  
10,689  
24,447  
92  
101  
317  
335  
367  
1,269  
1,940  
2,934  
2,362  
2,149  
22,147  
31,389  
21,779  
24,183  
19,851  
2,406  
2,510  
2,787  
2,807  
2,807  
18,980  
19,568  
17,985  
18,792  
14,253  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,425  
0  
0  
0  
80  
80  
80  
0  
80  
680  
806  
927  
2,583  
2,711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,908  
45,656  
36,616  
47,332  
52,195  
28,991  
30,827  
18,687  
19,067  
20,636  
15,303  
18,769  
16,080  
15,852  
17,070  
13,688  
12,058  
2,608  
3,215  
3,566  
16,917  
14,829  
17,929  
28,265  
31,559  
16,917  
14,829  
17,929  
28,265  
31,559  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0