Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
40,248  
40,591  
47,252  
52,195  
 
17,284  
18,812  
23,069  
32,343  
 
4,783  
5,166  
9,683  
5,380  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,484  
10,395  
10,689  
24,447  
 
101  
317  
335  
367  
 
1,916  
2,934  
2,362  
2,149  
 
22,964  
21,779  
24,183  
19,851  
 
2,510  
2,787  
2,807  
2,807  
 
19,568  
17,985  
18,792  
14,253  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
80  
80  
0  
80  
 
806  
927  
2,583  
2,711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
48,673  
36,616  
47,332  
52,195  
 
30,707  
18,687  
19,067  
20,636  
 
16,158  
16,080  
15,852  
17,070  
 
14,549  
2,608  
3,215  
3,566  
 
17,966  
17,929  
28,265  
31,559  
 
17,966  
17,929  
28,265  
31,559  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0