Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,879  
49,375  
50,603  
61,708  
65,494  
23,458  
29,158  
24,128  
29,715  
32,820  
6,555  
15,122  
4,489  
2,234  
5,919  
0  
0  
0  
1,500  
1,500  
13,661  
11,266  
17,476  
23,236  
24,113  
338  
309  
354  
364  
350  
2,904  
2,461  
1,810  
2,380  
938  
25,421  
20,217  
26,474  
31,993  
32,674  
3,307  
2,807  
3,307  
2,807  
3,027  
19,288  
14,640  
15,675  
16,710  
17,746  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
4,692  
9,414  
8,812  
2,746  
2,689  
2,801  
3,062  
3,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,879  
49,375  
50,603  
61,708  
65,494  
19,784  
18,199  
16,089  
23,419  
24,569  
15,871  
13,964  
14,743  
22,106  
22,933  
3,913  
4,236  
1,345  
1,313  
1,636  
29,095  
31,175  
34,514  
38,289  
40,924  
29,095  
31,175  
34,514  
38,289  
40,924  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0