Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,248  
40,591  
47,252  
52,195  
48,879  
17,284  
18,812  
23,069  
32,343  
23,458  
4,783  
5,166  
9,683  
5,380  
6,555  
0  
0  
0  
0  
0  
10,484  
10,395  
10,689  
24,447  
13,661  
101  
317  
335  
367  
338  
1,916  
2,934  
2,362  
2,149  
2,904  
22,964  
21,779  
24,183  
19,851  
25,421  
2,510  
2,787  
2,807  
2,807  
3,307  
19,568  
17,985  
18,792  
14,253  
19,288  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
0  
80  
80  
806  
927  
2,583  
2,711  
2,746  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,673  
36,616  
47,332  
52,195  
48,879  
30,707  
18,687  
19,067  
20,636  
19,784  
16,158  
16,080  
15,852  
17,070  
15,871  
14,549  
2,608  
3,215  
3,566  
3,913  
17,966  
17,929  
28,265  
31,559  
29,095  
17,966  
17,929  
28,265  
31,559  
29,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0