Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,930  
37,168  
45,656  
40,591  
47,252  
12,999  
15,021  
14,267  
18,812  
23,069  
1,900  
2,029  
4,633  
5,166  
9,683  
0  
0  
150  
0  
0  
10,080  
11,631  
7,443  
10,395  
10,689  
95  
92  
101  
317  
335  
923  
1,269  
1,940  
2,934  
2,362  
29,932  
22,147  
31,389  
21,779  
24,183  
2,129  
2,406  
2,510  
2,787  
2,807  
18,632  
18,980  
19,568  
17,985  
18,792  
0  
0  
0  
0  
0  
8,545  
0  
8,425  
0  
0  
80  
80  
80  
80  
0  
546  
680  
806  
927  
2,583  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,930  
45,908  
45,656  
36,616  
47,332  
41,320  
28,991  
30,827  
18,687  
19,067  
28,334  
15,303  
18,769  
16,080  
15,852  
12,987  
13,688  
12,058  
2,608  
3,215  
1,610  
16,917  
14,829  
17,929  
28,265  
1,610  
16,917  
14,829  
17,929  
28,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0