Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,264  
42,930  
37,168  
45,656  
40,591  
12,836  
12,999  
15,021  
14,267  
18,812  
560  
1,900  
2,029  
4,633  
5,166  
0  
0  
0  
150  
0  
11,201  
10,080  
11,631  
7,443  
10,395  
97  
95  
92  
101  
317  
977  
923  
1,269  
1,940  
2,934  
28,429  
29,932  
22,147  
31,389  
21,779  
1,316  
2,129  
2,406  
2,510  
2,787  
18,044  
18,632  
18,980  
19,568  
17,985  
0  
0  
0  
0  
0  
8,545  
8,545  
0  
8,425  
0  
80  
80  
80  
80  
80  
444  
546  
680  
806  
927  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,264  
42,930  
45,908  
45,656  
36,616  
40,247  
41,320  
28,991  
30,827  
18,687  
28,069  
28,334  
15,303  
18,769  
16,080  
12,177  
12,987  
13,688  
12,058  
2,608  
1,018  
1,610  
16,917  
14,829  
17,929  
1,018  
1,610  
16,917  
14,829  
17,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0