Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
 
32,343  
23,458  
29,158  
24,128  
 
5,380  
6,555  
15,122  
4,489  
 
0  
0  
0  
0  
 
24,447  
13,661  
11,266  
17,476  
 
367  
338  
309  
354  
 
2,149  
2,904  
2,461  
1,810  
 
19,851  
25,421  
20,217  
26,474  
 
2,807  
3,307  
2,807  
3,307  
 
14,253  
19,288  
14,640  
15,675  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
80  
80  
80  
4,692  
 
2,711  
2,746  
2,689  
2,801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
 
20,636  
19,784  
18,199  
16,089  
 
17,070  
15,871  
13,964  
14,743  
 
3,566  
3,913  
4,236  
1,345  
 
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
 
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0