Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
61,708  
32,343  
23,458  
29,158  
24,128  
29,715  
5,380  
6,555  
15,122  
4,489  
2,234  
0  
0  
0  
0  
1,500  
24,447  
13,661  
11,266  
17,476  
23,236  
367  
338  
309  
354  
364  
2,149  
2,904  
2,461  
1,810  
2,380  
19,851  
25,421  
20,217  
26,474  
31,993  
2,807  
3,307  
2,807  
3,307  
2,807  
14,253  
19,288  
14,640  
15,675  
16,710  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
80  
4,692  
9,414  
2,711  
2,746  
2,689  
2,801  
3,062  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
61,708  
20,636  
19,784  
18,199  
16,089  
23,419  
17,070  
15,871  
13,964  
14,743  
22,106  
3,566  
3,913  
4,236  
1,345  
1,313  
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
38,289  
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
38,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0