Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,252  
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
23,069  
32,343  
23,458  
29,158  
24,128  
9,683  
5,380  
6,555  
15,122  
4,489  
0  
0  
0  
0  
0  
10,689  
24,447  
13,661  
11,266  
17,476  
335  
367  
338  
309  
354  
2,362  
2,149  
2,904  
2,461  
1,810  
24,183  
19,851  
25,421  
20,217  
26,474  
2,807  
2,807  
3,307  
2,807  
3,307  
18,792  
14,253  
19,288  
14,640  
15,675  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
80  
80  
80  
4,692  
2,583  
2,711  
2,746  
2,689  
2,801  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,332  
52,195  
48,879  
49,375  
50,603  
19,067  
20,636  
19,784  
18,199  
16,089  
15,852  
17,070  
15,871  
13,964  
14,743  
3,215  
3,566  
3,913  
4,236  
1,345  
28,265  
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
28,265  
31,559  
29,095  
31,175  
34,514  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0