Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,073  
 
 
 
 
52,482  
 
 
 
 
33,201  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,912  
 
 
 
 
1,726  
 
 
 
 
643  
 
 
 
 
28,591  
 
 
 
 
933  
 
 
 
 
27,658  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,073  
 
 
 
 
16,572  
 
 
 
 
14,599  
 
 
 
 
1,973  
 
 
 
 
64,501  
 
 
 
 
64,501  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0