Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,545  
 
 
 
 
79,337  
 
 
 
 
38,719  
 
 
 
 
26,000  
 
 
 
 
14,108  
 
 
 
 
401  
 
 
 
 
110  
 
 
 
 
22,190  
 
 
 
 
10  
 
 
 
 
22,190  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,545  
 
 
 
 
24,825  
 
 
 
 
24,585  
 
 
 
 
240  
 
 
 
 
76,720  
 
 
 
 
76,720  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0