Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,325  
162,633  
163,639  
159,913  
180,861  
156,113  
149,391  
149,356  
146,364  
142,020  
911  
14,522  
17,346  
31,500  
24,566  
10,340  
10,359  
10,359  
377  
377  
105,516  
82,395  
86,270  
75,690  
76,431  
37,578  
40,525  
34,915  
38,648  
40,459  
1,767  
1,591  
466  
148  
187  
18,213  
13,242  
14,283  
13,549  
38,841  
0  
0  
0  
0  
181  
8,948  
10,089  
10,425  
11,614  
18,461  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
743  
743  
7,854  
9,017  
3,017  
3,017  
1,017  
1,001  
248  
136  
97  
175  
11,344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,325  
162,633  
163,639  
159,913  
180,861  
32,931  
21,063  
23,288  
13,911  
31,419  
32,931  
21,063  
23,288  
13,911  
31,419  
0  
0  
0  
0  
0  
141,394  
141,570  
140,350  
146,002  
149,442  
141,394  
141,570  
140,350  
146,002  
149,442  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0