Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,283  
182,480  
183,679  
180,116  
170,069  
137,849  
141,281  
139,941  
134,320  
120,887  
7,727  
10,179  
23,469  
17,817  
7,815  
418  
409  
449  
490  
490  
84,453  
93,130  
82,753  
85,974  
83,983  
44,585  
37,253  
32,375  
29,684  
28,218  
666  
310  
896  
356  
381  
39,435  
41,199  
43,738  
45,795  
49,182  
181  
181  
181  
181  
106  
19,936  
21,289  
22,215  
32,070  
34,386  
0  
0  
0  
0  
0  
7,639  
7,923  
8,685  
7,111  
7,111  
1  
0  
546  
2,026  
2,836  
11,677  
11,806  
12,110  
4,406  
4,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,283  
182,480  
183,679  
180,116  
170,069  
33,747  
30,104  
32,057  
27,286  
19,223  
33,747  
30,104  
32,057  
27,286  
19,223  
0  
0  
0  
0  
0  
143,536  
152,376  
151,622  
152,830  
150,846  
143,536  
152,376  
151,622  
152,830  
150,846  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0