Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,480  
183,679  
180,116  
170,069  
178,581  
141,281  
139,941  
134,320  
120,887  
127,136  
10,179  
23,469  
17,817  
7,815  
12,172  
409  
449  
490  
490  
508  
93,130  
82,753  
85,974  
83,983  
93,816  
37,253  
32,375  
29,684  
28,218  
20,403  
310  
896  
356  
381  
238  
41,199  
43,738  
45,795  
49,182  
51,445  
181  
181  
181  
106  
106  
21,289  
22,215  
32,070  
34,386  
36,132  
0  
0  
0  
0  
0  
7,923  
8,685  
7,111  
7,111  
7,111  
0  
546  
2,026  
2,836  
3,156  
11,806  
12,110  
4,406  
4,742  
4,939  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,480  
183,679  
180,116  
170,069  
178,581  
30,104  
32,057  
27,286  
19,223  
28,532  
30,104  
32,057  
27,286  
19,223  
28,532  
0  
0  
0  
0  
0  
152,376  
151,622  
152,830  
150,846  
150,049  
152,376  
151,622  
152,830  
150,846  
150,049  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0