Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,913  
180,861  
179,686  
177,283  
182,480  
146,364  
142,020  
140,752  
137,849  
141,281  
31,500  
24,566  
18,539  
7,727  
10,179  
377  
377  
418  
418  
409  
75,690  
76,431  
71,006  
84,453  
93,130  
38,648  
40,459  
50,120  
44,585  
37,253  
148  
187  
668  
666  
310  
13,549  
38,841  
38,935  
39,435  
41,199  
0  
181  
181  
181  
181  
11,614  
18,461  
18,754  
19,936  
21,289  
0  
0  
0  
0  
0  
743  
7,854  
7,639  
7,639  
7,923  
1,017  
1,001  
1,001  
1  
0  
175  
11,344  
11,359  
11,677  
11,806  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,913  
180,861  
179,686  
177,283  
182,480  
13,911  
31,419  
33,543  
33,747  
30,104  
13,911  
31,419  
33,543  
33,747  
30,104  
0  
0  
0  
0  
0  
146,002  
149,442  
146,143  
143,536  
152,376  
146,002  
149,442  
146,143  
143,536  
152,376  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0