Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,861  
179,686  
177,283  
182,480  
183,679  
142,020  
140,752  
137,849  
141,281  
139,941  
24,566  
18,539  
7,727  
10,179  
23,469  
377  
418  
418  
409  
449  
76,431  
71,006  
84,453  
93,130  
82,753  
40,459  
50,120  
44,585  
37,253  
32,375  
187  
668  
666  
310  
896  
38,841  
38,935  
39,435  
41,199  
43,738  
181  
181  
181  
181  
181  
18,461  
18,754  
19,936  
21,289  
22,215  
0  
0  
0  
0  
0  
7,854  
7,639  
7,639  
7,923  
8,685  
1,001  
1,001  
1  
0  
546  
11,344  
11,359  
11,677  
11,806  
12,110  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,861  
179,686  
177,283  
182,480  
183,679  
31,419  
33,543  
33,747  
30,104  
32,057  
31,419  
33,543  
33,747  
30,104  
32,057  
0  
0  
0  
0  
0  
149,442  
146,143  
143,536  
152,376  
151,622  
149,442  
146,143  
143,536  
152,376  
151,622  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0