Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,686  
177,283  
182,480  
183,679  
180,116  
140,752  
137,849  
141,281  
139,941  
134,320  
18,539  
7,727  
10,179  
23,469  
17,817  
418  
418  
409  
449  
490  
71,006  
84,453  
93,130  
82,753  
85,974  
50,120  
44,585  
37,253  
32,375  
29,684  
668  
666  
310  
896  
356  
38,935  
39,435  
41,199  
43,738  
45,795  
181  
181  
181  
181  
181  
18,754  
19,936  
21,289  
22,215  
32,070  
0  
0  
0  
0  
0  
7,639  
7,639  
7,923  
8,685  
7,111  
1,001  
1  
0  
546  
2,026  
11,359  
11,677  
11,806  
12,110  
4,406  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,686  
177,283  
182,480  
183,679  
180,116  
33,543  
33,747  
30,104  
32,057  
27,286  
33,543  
33,747  
30,104  
32,057  
27,286  
0  
0  
0  
0  
0  
146,143  
143,536  
152,376  
151,622  
152,830  
146,143  
143,536  
152,376  
151,622  
152,830  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0