Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,679  
180,116  
170,069  
178,581  
170,581  
139,941  
134,320  
120,887  
127,136  
114,812  
23,469  
17,817  
7,815  
12,172  
14,783  
449  
490  
490  
508  
341  
82,753  
85,974  
83,983  
93,816  
78,636  
32,375  
29,684  
28,218  
20,403  
19,916  
896  
356  
381  
238  
1,136  
43,738  
45,795  
49,182  
51,445  
55,768  
181  
181  
106  
106  
106  
22,215  
32,070  
34,386  
36,132  
38,114  
0  
0  
0  
0  
0  
8,685  
7,111  
7,111  
7,111  
7,111  
546  
2,026  
2,836  
3,156  
5,266  
12,110  
4,406  
4,742  
4,939  
5,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,679  
180,116  
170,069  
178,581  
170,581  
32,057  
27,286  
19,223  
28,532  
22,544  
32,057  
27,286  
19,223  
28,532  
22,544  
0  
0  
0  
0  
0  
151,622  
152,830  
150,846  
150,049  
148,036  
151,622  
152,830  
150,846  
150,049  
148,036  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0