Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,116  
170,069  
178,581  
170,581  
165,337  
134,320  
120,887  
127,136  
114,812  
107,858  
17,817  
7,815  
12,172  
14,783  
2,735  
490  
490  
508  
341  
80  
85,974  
83,983  
93,816  
78,636  
81,475  
29,684  
28,218  
20,403  
19,916  
20,260  
356  
381  
238  
1,136  
3,308  
45,795  
49,182  
51,445  
55,768  
57,479  
181  
106  
106  
106  
106  
32,070  
34,386  
36,132  
38,114  
34,290  
0  
0  
0  
0  
0  
7,111  
7,111  
7,111  
7,111  
12,544  
2,026  
2,836  
3,156  
5,266  
5,266  
4,406  
4,742  
4,939  
5,172  
5,274  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,116  
170,069  
178,581  
170,581  
165,337  
27,286  
19,223  
28,532  
22,544  
21,193  
27,286  
19,223  
28,532  
22,544  
21,193  
0  
0  
0  
0  
0  
152,830  
150,846  
150,049  
148,036  
144,144  
152,830  
150,846  
150,049  
148,036  
144,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0