Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,639  
159,913  
180,861  
179,686  
177,283  
149,356  
146,364  
142,020  
140,752  
137,849  
17,346  
31,500  
24,566  
18,539  
7,727  
10,359  
377  
377  
418  
418  
86,270  
75,690  
76,431  
71,006  
84,453  
34,915  
38,648  
40,459  
50,120  
44,585  
466  
148  
187  
668  
666  
14,283  
13,549  
38,841  
38,935  
39,435  
0  
0  
181  
181  
181  
10,425  
11,614  
18,461  
18,754  
19,936  
0  
0  
0  
0  
0  
743  
743  
7,854  
7,639  
7,639  
3,017  
1,017  
1,001  
1,001  
1  
97  
175  
11,344  
11,359  
11,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,639  
159,913  
180,861  
179,686  
177,283  
23,290  
13,911  
31,419  
33,543  
33,747  
23,290  
13,911  
31,419  
33,543  
33,747  
0  
0  
0  
0  
0  
140,349  
146,002  
149,442  
146,143  
143,536  
140,349  
146,002  
149,442  
146,143  
143,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0