Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,633  
163,639  
159,913  
180,861  
179,686  
149,391  
149,356  
146,364  
142,020  
140,752  
14,522  
17,346  
31,500  
24,566  
18,539  
10,359  
10,359  
377  
377  
418  
82,395  
86,270  
75,690  
76,431  
71,006  
40,525  
34,915  
38,648  
40,459  
50,120  
1,591  
466  
148  
187  
668  
13,242  
14,283  
13,549  
38,841  
38,935  
0  
0  
0  
181  
181  
10,089  
10,425  
11,614  
18,461  
18,754  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
743  
743  
7,854  
7,639  
3,017  
3,017  
1,017  
1,001  
1,001  
136  
97  
175  
11,344  
11,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,633  
163,639  
159,913  
180,861  
179,686  
21,063  
23,288  
13,911  
31,419  
33,543  
21,063  
23,288  
13,911  
31,419  
33,543  
0  
0  
0  
0  
0  
141,570  
140,350  
146,002  
149,442  
146,143  
141,570  
140,350  
146,002  
149,442  
146,143  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0