Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,974,945  
2,074,134  
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
615,856  
729,661  
753,876  
670,351  
587,209  
116,616  
141,327  
159,443  
147,873  
86,636  
0  
0  
0  
0  
0  
64,560  
163,532  
139,661  
150,581  
87,658  
398,105  
398,617  
424,759  
349,389  
398,538  
36,574  
26,185  
30,012  
22,509  
14,377  
1,359,089  
1,344,473  
1,384,592  
1,392,471  
1,436,115  
0  
0  
0  
0  
0  
1,207,836  
1,244,216  
1,281,140  
1,313,829  
1,345,860  
0  
0  
0  
0  
0  
13,806  
1,081  
772  
2,700  
945  
27,050  
67,042  
67,042  
39,992  
39,992  
110,397  
32,133  
35,637  
35,951  
49,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,974,945  
2,074,134  
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
1,198,319  
1,328,504  
1,410,327  
1,342,679  
1,331,620  
730,783  
824,388  
857,312  
739,800  
676,881  
467,537  
504,116  
553,015  
602,879  
654,739  
776,626  
745,629  
728,141  
720,143  
691,704  
776,626  
745,629  
728,141  
720,143  
691,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0