Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,023,324  
1,961,754  
1,918,800  
1,675,571  
1,720,134  
587,209  
504,477  
441,790  
398,647  
418,634  
86,636  
14,127  
16,809  
18,116  
6,583  
0  
0  
0  
0  
0  
87,658  
95,484  
137,301  
96,368  
30,246  
398,538  
362,687  
264,357  
270,245  
355,875  
14,377  
32,178  
23,322  
13,918  
25,930  
1,436,115  
1,457,277  
1,477,010  
1,276,923  
1,301,500  
0  
0  
0  
0  
0  
1,345,860  
1,108,133  
840,451  
807,104  
607,360  
0  
0  
0  
0  
0  
945  
265,828  
556,025  
387,517  
563,470  
39,992  
39,992  
39,992  
39,994  
85,952  
49,318  
43,324  
40,543  
42,309  
44,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,023,324  
1,961,754  
1,918,800  
1,675,571  
1,720,134  
1,331,620  
1,256,061  
1,220,334  
982,896  
1,029,844  
676,881  
534,983  
462,362  
322,672  
401,492  
654,739  
721,078  
757,971  
660,224  
628,352  
691,704  
705,693  
698,467  
692,675  
690,290  
691,704  
705,693  
698,467  
692,675  
690,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0