Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
1,974,945  
796,338  
949,940  
831,994  
631,320  
615,856  
198,074  
239,924  
261,457  
89,579  
116,616  
0  
0  
0  
0  
0  
68,507  
166,947  
75,859  
167,447  
64,560  
498,721  
512,753  
453,992  
352,275  
398,105  
31,036  
30,317  
40,686  
22,019  
36,574  
1,308,351  
1,329,300  
1,272,570  
1,336,874  
1,359,089  
0  
0  
0  
0  
0  
1,146,487  
1,099,311  
1,135,052  
1,171,075  
1,207,836  
0  
0  
0  
0  
0  
13,859  
100,927  
7,355  
11,957  
13,806  
2,387  
2,387  
2,175  
27,050  
27,050  
145,619  
126,676  
127,987  
126,791  
110,397  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
1,974,945  
1,194,883  
1,417,156  
1,289,456  
1,149,677  
1,198,319  
846,600  
993,004  
899,472  
730,085  
730,783  
348,283  
424,152  
389,984  
419,592  
467,537  
909,806  
862,084  
815,108  
818,517  
776,626  
909,806  
862,084  
815,108  
818,517  
776,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0