Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
1,974,945  
2,074,134  
949,940  
831,994  
631,320  
615,856  
729,661  
239,924  
261,457  
89,579  
116,616  
141,327  
0  
0  
0  
0  
0  
166,947  
75,859  
167,447  
64,560  
163,532  
512,753  
453,992  
352,275  
398,105  
398,617  
30,317  
40,686  
22,019  
36,574  
26,185  
1,329,300  
1,272,570  
1,336,874  
1,359,089  
1,344,473  
0  
0  
0  
0  
0  
1,099,311  
1,135,052  
1,171,075  
1,207,836  
1,244,216  
0  
0  
0  
0  
0  
100,927  
7,355  
11,957  
13,806  
1,081  
2,387  
2,175  
27,050  
27,050  
67,042  
126,676  
127,987  
126,791  
110,397  
32,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
1,974,945  
2,074,134  
1,417,156  
1,289,456  
1,149,677  
1,198,319  
1,328,504  
993,004  
899,472  
730,085  
730,783  
824,388  
424,152  
389,984  
419,592  
467,537  
504,116  
862,084  
815,108  
818,517  
776,626  
745,629  
862,084  
815,108  
818,517  
776,626  
745,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0