Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
1,961,754  
1,918,800  
753,876  
670,351  
587,209  
504,477  
441,790  
159,443  
147,873  
86,636  
14,127  
16,809  
0  
0  
0  
0  
0  
139,661  
150,581  
87,658  
95,484  
137,301  
424,759  
349,389  
398,538  
362,687  
264,357  
30,012  
22,509  
14,377  
32,178  
23,322  
1,384,592  
1,392,471  
1,436,115  
1,457,277  
1,477,010  
0  
0  
0  
0  
0  
1,281,140  
1,313,829  
1,345,860  
1,108,133  
840,451  
0  
0  
0  
0  
0  
772  
2,700  
945  
265,828  
556,025  
67,042  
39,992  
39,992  
39,992  
39,992  
35,637  
35,951  
49,318  
43,324  
40,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
1,961,754  
1,918,800  
1,410,327  
1,342,679  
1,331,620  
1,256,061  
1,220,334  
857,312  
739,800  
676,881  
534,983  
462,362  
553,015  
602,879  
654,739  
721,078  
757,971  
728,141  
720,143  
691,704  
705,693  
698,467  
728,141  
720,143  
691,704  
705,693  
698,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0