Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,074,134  
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
1,961,754  
729,661  
753,876  
670,351  
587,209  
504,477  
141,327  
159,443  
147,873  
86,636  
14,127  
0  
0  
0  
0  
0  
163,532  
139,661  
150,581  
87,658  
95,484  
398,617  
424,759  
349,389  
398,538  
362,687  
26,185  
30,012  
22,509  
14,377  
32,178  
1,344,473  
1,384,592  
1,392,471  
1,436,115  
1,457,277  
0  
0  
0  
0  
0  
1,244,216  
1,281,140  
1,313,829  
1,345,860  
1,108,133  
0  
0  
0  
0  
0  
1,081  
772  
2,700  
945  
265,828  
67,042  
67,042  
39,992  
39,992  
39,992  
32,133  
35,637  
35,951  
49,318  
43,324  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,074,134  
2,138,468  
2,062,822  
2,023,324  
1,961,754  
1,328,504  
1,410,327  
1,342,679  
1,331,620  
1,256,061  
824,388  
857,312  
739,800  
676,881  
534,983  
504,116  
553,015  
602,879  
654,739  
721,078  
745,629  
728,141  
720,143  
691,704  
705,693  
745,629  
728,141  
720,143  
691,704  
705,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0