Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,093,313  
1,613,257  
672,384  
453,770  
269,152  
757,999  
491,894  
601,306  
383,155  
200,224  
229,537  
207,234  
418,025  
220,446  
19,921  
163,173  
58,171  
67,913  
23,055  
3,255  
299,190  
184,449  
110,090  
123,030  
153,642  
54,911  
35,926  
4,139  
14,883  
19,506  
11,188  
6,116  
1,139  
1,742  
3,901  
1,335,315  
1,121,362  
71,078  
70,614  
68,928  
3,205  
4,418  
4,767  
229  
550  
409,073  
267,897  
56,720  
58,552  
60,477  
0  
0  
0  
0  
0  
638  
7,741  
3,601  
3,601  
2,900  
763,841  
738,381  
2,732  
4,162  
0  
158,557  
102,925  
3,257  
4,071  
5,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,093,313  
1,613,257  
672,384  
453,770  
269,152  
1,212,442  
773,914  
493,591  
286,887  
122,886  
546,898  
302,237  
77,176  
75,708  
115,877  
665,544  
471,677  
416,415  
211,179  
7,009  
880,872  
839,343  
178,793  
166,883  
146,267  
880,872  
839,343  
178,793  
166,883  
146,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0