Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
1,266,292  
1,226,329  
1,681,908  
797,749  
940,546  
277,514  
243,689  
685,735  
194,244  
432,137  
628,331  
632,934  
669,449  
258,320  
175,289  
319,790  
305,525  
290,820  
303,239  
261,522  
30,790  
37,288  
24,513  
27,592  
61,360  
9,867  
6,894  
11,392  
14,354  
10,238  
1,173,242  
1,182,182  
1,169,928  
1,480,580  
1,436,975  
3,777  
4,087  
2,500  
3,817  
2,874  
601,903  
600,819  
510,717  
450,825  
418,133  
0  
0  
0  
0  
0  
28,394  
44,490  
131,639  
110,800  
17,509  
427,942  
417,788  
408,155  
754,052  
835,036  
23,474  
114,997  
116,918  
28,077  
163,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
87,753  
0  
0  
133,009  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
852,395  
845,555  
1,166,924  
1,068,784  
1,077,943  
416,985  
407,764  
455,123  
397,415  
408,604  
435,410  
437,792  
711,800  
671,368  
669,339  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0