Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,322,911  
2,427,074  
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
1,102,944  
1,256,745  
1,213,157  
1,255,909  
1,266,292  
193,843  
305,306  
175,327  
263,474  
277,514  
442,592  
498,340  
591,839  
613,407  
628,331  
425,134  
408,194  
404,581  
337,546  
319,790  
32,464  
35,673  
34,727  
30,353  
30,790  
8,911  
9,232  
6,683  
11,129  
9,867  
1,219,967  
1,170,329  
1,192,371  
1,225,543  
1,173,242  
2,168  
2,474  
2,517  
3,601  
3,777  
650,883  
597,979  
570,521  
597,216  
601,903  
0  
0  
0  
0  
0  
44,508  
52,404  
48,992  
37,424  
28,394  
419,957  
412,114  
463,186  
478,257  
427,942  
24,948  
105,359  
107,156  
23,854  
23,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
77,503  
0  
0  
85,191  
87,753  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,322,911  
2,427,074  
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
743,543  
898,013  
868,813  
949,798  
852,395  
601,462  
659,820  
431,358  
511,163  
416,985  
142,082  
238,194  
437,455  
438,635  
435,410  
1,579,368  
1,529,061  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
1,579,368  
1,529,061  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0