Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
1,226,329  
1,681,908  
797,749  
940,546  
757,999  
243,689  
685,735  
194,244  
432,137  
229,537  
632,934  
669,449  
258,320  
175,289  
163,173  
305,525  
290,820  
303,239  
261,522  
299,190  
37,288  
24,513  
27,592  
61,360  
54,911  
6,894  
11,392  
14,354  
10,238  
11,188  
1,182,182  
1,169,928  
1,480,580  
1,436,975  
1,335,315  
4,087  
2,500  
3,817  
2,874  
3,205  
600,819  
510,717  
450,825  
418,133  
409,073  
0  
0  
0  
0  
0  
44,490  
131,639  
110,800  
17,509  
638  
417,788  
408,155  
754,052  
835,036  
763,841  
114,997  
116,918  
28,077  
163,424  
158,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
133,009  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
845,555  
1,166,924  
1,068,784  
1,077,943  
1,212,442  
407,764  
455,123  
397,415  
408,604  
546,898  
437,792  
711,800  
671,368  
669,339  
665,544  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0