Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,427,074  
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
1,256,745  
1,213,157  
1,255,909  
1,266,292  
1,226,329  
305,306  
175,327  
263,474  
277,514  
243,689  
498,340  
591,839  
613,407  
628,331  
632,934  
408,194  
404,581  
337,546  
319,790  
305,525  
35,673  
34,727  
30,353  
30,790  
37,288  
9,232  
6,683  
11,129  
9,867  
6,894  
1,170,329  
1,192,371  
1,225,543  
1,173,242  
1,182,182  
2,474  
2,517  
3,601  
3,777  
4,087  
597,979  
570,521  
597,216  
601,903  
600,819  
0  
0  
0  
0  
0  
52,404  
48,992  
37,424  
28,394  
44,490  
412,114  
463,186  
478,257  
427,942  
417,788  
105,359  
107,156  
23,854  
23,474  
114,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
85,191  
87,753  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,427,074  
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
898,013  
868,813  
949,798  
852,395  
845,555  
659,820  
431,358  
511,163  
416,985  
407,764  
238,194  
437,455  
438,635  
435,410  
437,792  
1,529,061  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
1,529,061  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0