Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
1,613,257  
1,681,908  
797,749  
940,546  
757,999  
491,894  
685,735  
194,244  
432,137  
229,537  
207,234  
669,449  
258,320  
175,289  
163,173  
58,171  
290,820  
303,239  
261,522  
299,190  
184,449  
24,513  
27,592  
61,360  
54,911  
35,926  
11,392  
14,354  
10,238  
11,188  
6,116  
1,169,928  
1,480,580  
1,436,975  
1,335,315  
1,121,362  
2,500  
3,817  
2,874  
3,205  
4,418  
510,717  
450,825  
418,133  
409,073  
267,897  
0  
0  
0  
0  
0  
131,639  
110,800  
17,509  
638  
7,741  
408,155  
754,052  
835,036  
763,841  
738,381  
116,918  
28,077  
163,424  
158,557  
102,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
133,009  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,851,837  
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
1,613,257  
1,166,924  
1,068,784  
1,077,943  
1,212,442  
773,914  
455,123  
397,415  
408,604  
546,898  
302,237  
711,800  
671,368  
669,339  
665,544  
471,677  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
839,343  
1,684,913  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
839,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0