Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
1,255,909  
1,266,292  
1,226,329  
1,681,908  
797,749  
263,474  
277,514  
243,689  
685,735  
194,244  
613,407  
628,331  
632,934  
669,449  
258,320  
337,546  
319,790  
305,525  
290,820  
303,239  
30,353  
30,790  
37,288  
24,513  
27,592  
11,129  
9,867  
6,894  
11,392  
14,354  
1,225,543  
1,173,242  
1,182,182  
1,169,928  
1,480,580  
3,601  
3,777  
4,087  
2,500  
3,817  
597,216  
601,903  
600,819  
510,717  
450,825  
0  
0  
0  
0  
0  
37,424  
28,394  
44,490  
131,639  
110,800  
478,257  
427,942  
417,788  
408,155  
754,052  
23,854  
23,474  
114,997  
116,918  
28,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
85,191  
87,753  
0  
0  
133,009  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
2,278,329  
949,798  
852,395  
845,555  
1,166,924  
1,068,784  
511,163  
416,985  
407,764  
455,123  
397,415  
438,635  
435,410  
437,792  
711,800  
671,368  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
1,209,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0