Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
1,213,157  
1,255,909  
1,266,292  
1,226,329  
1,681,908  
175,327  
263,474  
277,514  
243,689  
685,735  
591,839  
613,407  
628,331  
632,934  
669,449  
404,581  
337,546  
319,790  
305,525  
290,820  
34,727  
30,353  
30,790  
37,288  
24,513  
6,683  
11,129  
9,867  
6,894  
11,392  
1,192,371  
1,225,543  
1,173,242  
1,182,182  
1,169,928  
2,517  
3,601  
3,777  
4,087  
2,500  
570,521  
597,216  
601,903  
600,819  
510,717  
0  
0  
0  
0  
0  
48,992  
37,424  
28,394  
44,490  
131,639  
463,186  
478,257  
427,942  
417,788  
408,155  
107,156  
23,854  
23,474  
114,997  
116,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
85,191  
87,753  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,405,528  
2,481,452  
2,439,534  
2,408,511  
2,851,837  
868,813  
949,798  
852,395  
845,555  
1,166,924  
431,358  
511,163  
416,985  
407,764  
455,123  
437,455  
438,635  
435,410  
437,792  
711,800  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
1,536,715  
1,531,654  
1,587,139  
1,562,956  
1,684,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0