Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
1,613,257  
672,384  
797,749  
940,546  
757,999  
491,894  
601,306  
194,244  
432,137  
229,537  
207,234  
418,025  
258,320  
175,289  
163,173  
58,171  
67,913  
303,239  
261,522  
299,190  
184,449  
110,090  
27,592  
61,360  
54,911  
35,926  
4,139  
14,354  
10,238  
11,188  
6,116  
1,139  
1,480,580  
1,436,975  
1,335,315  
1,121,362  
71,078  
3,817  
2,874  
3,205  
4,418  
4,767  
450,825  
418,133  
409,073  
267,897  
56,720  
0  
0  
0  
0  
0  
110,800  
17,509  
638  
7,741  
3,601  
754,052  
835,036  
763,841  
738,381  
2,732  
28,077  
163,424  
158,557  
102,925  
3,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
133,009  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,278,329  
2,377,521  
2,093,313  
1,613,257  
672,384  
1,068,784  
1,077,943  
1,212,442  
773,914  
493,591  
397,415  
408,604  
546,898  
302,237  
77,176  
671,368  
669,339  
665,544  
471,677  
416,415  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
839,343  
178,793  
1,209,545  
1,299,578  
880,872  
839,343  
178,793  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0