Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,450  
180,960  
192,131  
137,162  
144,250  
93,875  
125,786  
138,160  
84,205  
90,339  
14,499  
9,535  
3,581  
2,957  
15,906  
2,167  
2,110  
2,110  
2,055  
2,055  
35,522  
60,668  
65,952  
31,181  
33,206  
40,424  
51,923  
65,525  
46,114  
37,479  
1,263  
1,550  
992  
1,899  
1,694  
54,575  
55,174  
53,971  
52,956  
53,910  
11  
56  
59  
36  
36  
40,177  
40,657  
40,510  
41,101  
41,922  
0  
0  
0  
0  
0  
2,758  
2,850  
2,959  
2,764  
2,764  
490  
490  
490  
490  
490  
11,139  
11,119  
9,952  
8,566  
8,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,450  
180,960  
192,131  
137,162  
144,250  
46,660  
68,007  
86,481  
36,995  
38,405  
46,660  
68,007  
86,481  
36,995  
38,405  
0  
0  
0  
0  
0  
101,790  
112,954  
105,650  
100,166  
105,845  
101,790  
112,954  
105,650  
100,166  
105,845  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0