Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,131  
137,162  
144,250  
161,675  
187,615  
138,160  
84,205  
90,339  
106,986  
130,984  
3,581  
2,957  
15,906  
6,501  
3,345  
2,110  
2,055  
2,055  
3,000  
2,000  
65,952  
31,181  
33,206  
47,175  
55,609  
65,525  
46,114  
37,479  
47,481  
67,282  
992  
1,899  
1,694  
2,829  
2,748  
53,971  
52,956  
53,910  
54,689  
56,631  
59  
36  
36  
87  
112  
40,510  
41,101  
41,922  
42,277  
33,268  
0  
0  
0  
0  
0  
2,959  
2,764  
2,764  
2,764  
11,182  
490  
490  
490  
490  
3,002  
9,952  
8,566  
8,699  
9,072  
9,068  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,131  
137,162  
144,250  
161,675  
187,615  
86,481  
36,995  
38,405  
52,841  
84,424  
86,481  
36,995  
38,405  
52,841  
83,885  
0  
0  
0  
0  
539  
105,650  
100,166  
105,845  
108,834  
103,191  
105,650  
100,166  
105,845  
108,834  
103,191  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0