Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,960  
192,131  
137,162  
144,250  
161,675  
125,786  
138,160  
84,205  
90,339  
106,986  
9,535  
3,581  
2,957  
15,906  
6,501  
2,110  
2,110  
2,055  
2,055  
3,000  
60,668  
65,952  
31,181  
33,206  
47,175  
51,923  
65,525  
46,114  
37,479  
47,481  
1,550  
992  
1,899  
1,694  
2,829  
55,174  
53,971  
52,956  
53,910  
54,689  
56  
59  
36  
36  
87  
40,657  
40,510  
41,101  
41,922  
42,277  
0  
0  
0  
0  
0  
2,850  
2,959  
2,764  
2,764  
2,764  
490  
490  
490  
490  
490  
11,119  
9,952  
8,566  
8,699  
9,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,960  
192,131  
137,162  
144,250  
161,675  
68,007  
86,481  
36,995  
38,405  
52,841  
68,007  
86,481  
36,995  
38,405  
52,841  
0  
0  
0  
0  
0  
112,954  
105,650  
100,166  
105,845  
108,834  
112,954  
105,650  
100,166  
105,845  
108,834  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0