Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,620  
167,477  
148,450  
180,960  
192,131  
132,805  
114,296  
93,875  
125,786  
138,160  
3,988  
2,980  
14,499  
9,535  
3,581  
2,225  
2,167  
2,167  
2,110  
2,110  
56,631  
62,042  
35,522  
60,668  
65,952  
69,155  
46,384  
40,424  
51,923  
65,525  
807  
723  
1,263  
1,550  
992  
53,815  
53,181  
54,575  
55,174  
53,971  
11  
11  
11  
56  
59  
39,832  
39,288  
40,177  
40,657  
40,510  
0  
0  
0  
0  
0  
2,758  
2,838  
2,758  
2,850  
2,959  
490  
490  
490  
490  
490  
10,723  
10,554  
11,139  
11,119  
9,952  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,620  
167,477  
148,450  
180,960  
192,131  
77,538  
63,601  
46,660  
68,007  
86,481  
77,538  
63,601  
46,660  
68,007  
86,481  
0  
0  
0  
0  
0  
109,082  
103,875  
101,790  
112,954  
105,650  
109,082  
103,875  
101,790  
112,954  
105,650  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0