Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,675  
187,615  
138,785  
143,016  
175,884  
106,986  
130,984  
86,857  
90,742  
126,289  
6,501  
3,345  
10,167  
21,132  
22,483  
3,000  
2,000  
0  
0  
0  
47,175  
55,609  
30,814  
36,633  
54,049  
47,481  
67,282  
42,770  
32,624  
48,826  
2,829  
2,748  
3,106  
354  
932  
54,689  
56,631  
51,927  
52,273  
49,595  
87  
112  
97  
89  
66  
42,277  
33,268  
31,489  
32,341  
28,829  
0  
0  
0  
0  
0  
2,764  
11,182  
8,348  
6,367  
6,985  
490  
3,002  
2,973  
3,662  
3,664  
9,072  
9,068  
9,020  
9,815  
10,052  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,675  
187,615  
138,785  
143,016  
175,884  
52,841  
84,424  
39,973  
38,047  
67,906  
52,841  
83,885  
39,351  
37,342  
67,118  
0  
539  
622  
705  
788  
108,834  
103,191  
98,811  
104,969  
107,978  
108,834  
103,191  
98,811  
104,969  
107,978  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0