Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
137,162  
144,250  
161,675  
187,615  
138,785  
84,205  
90,339  
106,986  
130,984  
86,857  
2,957  
15,906  
6,501  
3,345  
10,167  
2,055  
2,055  
3,000  
2,000  
0  
31,181  
33,206  
47,175  
55,609  
30,814  
46,114  
37,479  
47,481  
67,282  
42,770  
1,899  
1,694  
2,829  
2,748  
3,106  
52,956  
53,910  
54,689  
56,631  
51,927  
36  
36  
87  
112  
97  
41,101  
41,922  
42,277  
33,268  
31,489  
0  
0  
0  
0  
0  
2,764  
2,764  
2,764  
11,182  
8,348  
490  
490  
490  
3,002  
2,973  
8,566  
8,699  
9,072  
9,068  
9,020  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
137,162  
144,250  
161,675  
187,615  
138,785  
36,995  
38,405  
52,841  
84,424  
39,973  
36,995  
38,405  
52,841  
83,885  
39,351  
0  
0  
0  
539  
622  
100,166  
105,845  
108,834  
103,191  
98,811  
100,166  
105,845  
108,834  
103,191  
98,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0