Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,685  
186,556  
167,477  
148,450  
180,960  
134,533  
132,843  
114,296  
93,875  
125,786  
11,654  
3,988  
2,980  
14,499  
9,535  
3,225  
2,225  
2,167  
2,167  
2,110  
61,485  
56,669  
62,042  
35,522  
60,668  
57,210  
69,155  
46,384  
40,424  
51,923  
960  
807  
723  
1,263  
1,550  
53,152  
53,713  
53,181  
54,575  
55,174  
11  
11  
11  
11  
56  
39,396  
39,832  
39,288  
40,177  
40,657  
0  
0  
0  
0  
0  
940  
940  
2,838  
2,758  
2,850  
490  
490  
490  
490  
490  
12,315  
12,440  
10,554  
11,139  
11,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,685  
186,556  
167,477  
148,450  
180,960  
72,358  
77,510  
63,601  
46,660  
68,007  
72,358  
77,510  
63,601  
46,660  
68,007  
0  
0  
0  
0  
0  
115,327  
109,046  
103,875  
101,790  
112,954  
115,327  
109,046  
103,875  
101,790  
112,954  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0