Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
155,410  
187,685  
186,556  
167,477  
148,450  
103,712  
134,533  
132,843  
114,296  
93,875  
21,398  
11,654  
3,988  
2,980  
14,499  
3,294  
3,225  
2,225  
2,167  
2,167  
41,236  
61,485  
56,669  
62,042  
35,522  
36,001  
57,210  
69,155  
46,384  
40,424  
1,782  
960  
807  
723  
1,263  
51,698  
53,152  
53,713  
53,181  
54,575  
11  
11  
11  
11  
11  
38,331  
39,396  
39,832  
39,288  
40,177  
0  
0  
0  
0  
0  
940  
940  
940  
2,838  
2,758  
490  
490  
490  
490  
490  
11,926  
12,315  
12,440  
10,554  
11,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
155,410  
187,685  
186,556  
167,477  
148,450  
41,395  
72,358  
77,510  
63,601  
46,660  
41,395  
72,358  
77,510  
63,601  
46,660  
0  
0  
0  
0  
0  
114,014  
115,327  
109,046  
103,875  
101,790  
114,014  
115,327  
109,046  
103,875  
101,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0