Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
355,973,206  
341,176,490  
330,377,081  
317,440,712  
308,829,543  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,040,547  
7,515,405  
5,459,219  
7,731,302  
6,904,864  
  Tiền gửi tại NHNN
8,186,294  
7,009,395  
7,994,257  
7,248,876  
7,120,422  
3,039,287  
3,767,031  
4,577,605  
4,136,379  
5,253,008  
97,530  
96,015  
89,891  
93,945  
1,296,034  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
24,898  
0  
15,421  
0  
0  
216,091,293  
198,093,745  
190,762,139  
187,379,639  
191,529,519  
702,102  
726,479  
751,748  
0  
0  
70,006,822  
69,958,344  
65,034,300  
56,054,926  
43,370,925  
550,879  
3,122,687  
3,122,687  
3,121,712  
3,383,533  
8,022,757  
7,381,595  
7,340,691  
7,438,426  
7,424,612  
0  
0  
0  
0  
0  
42,210,797  
43,505,794  
45,229,123  
44,235,507  
42,546,626  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
355,973,206  
341,176,490  
330,377,081  
317,440,712  
308,829,543  
333,529,826  
318,726,000  
308,036,406  
295,339,345  
287,255,683  
22,443,380  
22,450,490  
22,340,675  
22,101,367  
21,573,860  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng