Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
344,409,236  
333,294,844  
320,056,340  
312,374,503  
306,515,443  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,728,216  
5,872,977  
7,943,920  
7,315,912  
7,296,215  
  Tiền gửi tại NHNN
7,933,704  
8,954,313  
8,252,380  
8,052,525  
7,612,149  
2,023,023  
2,497,737  
2,336,419  
3,421,254  
9,439,986  
96,015  
89,891  
93,945  
1,296,033  
1,293,745  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
15,421  
0  
0  
0  
203,969,326  
196,422,586  
192,649,887  
196,427,841  
188,365,006  
69,958,901  
65,034,854  
56,055,475  
43,109,931  
40,170,831  
270,644  
297,693  
296,917  
297,250  
309,473  
7,963,942  
7,949,370  
8,039,185  
8,040,679  
7,900,551  
0  
0  
0  
0  
0  
44,465,465  
46,160,002  
44,388,212  
44,413,078  
44,127,487  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
344,409,236  
333,294,844  
320,056,340  
312,374,503  
306,515,443  
321,296,630  
310,323,126  
297,385,304  
289,640,398  
283,830,202  
23,112,606  
22,971,718  
22,671,036  
22,734,105  
22,685,241  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0