Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,807,478  
396,498,144  
381,252,451  
368,680,399  
363,488,056  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,364,472  
8,033,307  
8,487,885  
6,212,661  
8,038,999  
  Tiền gửi tại NHNN
9,286,250  
8,262,822  
8,808,307  
3,000,152  
7,999,664  
3,141,695  
7,798,380  
5,236,374  
7,375,083  
2,164,250  
0  
63,250  
61,545  
63,250  
63,250  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
5,538  
0  
10,240  
20,251  
10,380  
243,444,498  
237,510,308  
226,593,934  
220,168,751  
220,486,919  
578,503  
599,565  
615,231  
643,784  
674,280  
78,030,313  
78,277,988  
75,958,350  
73,188,580  
74,439,239  
2,994,528  
2,994,528  
165,441  
165,441  
253,381  
7,589,394  
7,617,725  
8,134,708  
8,100,994  
8,067,816  
0  
0  
0  
0  
0  
45,372,287  
45,340,271  
47,180,436  
49,741,452  
41,289,878  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,807,478  
396,498,144  
381,252,451  
368,680,399  
363,488,056  
376,043,327  
373,243,782  
357,582,010  
345,452,717  
340,704,657  
23,764,151  
23,254,362  
23,670,441  
23,227,682  
22,783,399  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng