Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,033,040  
406,040,598  
403,602,479  
400,686,351  
381,252,451  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,634,837  
6,379,549  
9,619,987  
8,268,519  
8,487,885  
  Tiền gửi tại NHNN
10,502,428  
9,611,502  
10,105,235  
9,285,495  
8,808,307  
9,531,398  
4,822,454  
1,855,932  
6,812,672  
5,236,374  
0  
0  
0  
63,250  
61,545  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
19,804  
21,310  
5,538  
0  
10,240  
267,225,888  
253,100,111  
249,548,038  
243,564,981  
226,593,934  
514,494  
544,786  
578,503  
599,565  
615,231  
74,690,889  
75,514,421  
78,084,179  
78,278,562  
75,958,350  
142,613  
142,613  
155,144  
155,144  
165,441  
8,288,292  
8,249,652  
8,108,820  
8,151,065  
8,134,708  
0  
0  
0  
0  
0  
44,482,397  
47,654,200  
45,541,103  
45,507,098  
47,180,436  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,033,040  
406,040,598  
403,602,479  
400,686,351  
381,252,451  
399,555,802  
381,408,232  
379,821,584  
377,037,747  
357,582,010  
25,477,238  
24,632,366  
23,780,895  
23,648,604  
23,670,441  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
0  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
7,210,055  
22,846,361  
6,978,026  
6,521,784  
8,592,158  
  Bảo lãnh vay vốn
22,602  
15,914,207  
8,416  
8,416  
14,616  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
18,318,442  
15,914,207  
12,646,731  
15,102,053  
11,907,437  
  Cam kết mua ngoại tệ
2,271,963  
547,702  
3,753,279  
3,394,625  
2,182,590  
  Cam kết bán ngoại tệ
1,839,240  
984,502  
2,889,854  
3,808,575  
2,346,498  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
14,207,239  
14,382,003  
6,003,598  
7,898,853  
7,378,349  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
7,465,191  
740,656  
7,770,610  
7,408,941  
7,850,340  
Cam kết khác
2,598  
3,718  
3,358  
8,578  
0