Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,488,056  
355,813,041  
344,409,236  
333,294,844  
320,056,340  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,038,999  
7,040,547  
7,728,216  
5,872,977  
7,943,920  
  Tiền gửi tại NHNN
7,999,664  
8,186,296  
7,933,704  
8,954,313  
8,252,380  
2,164,250  
3,039,330  
2,023,023  
2,497,737  
2,336,419  
63,250  
97,530  
96,015  
89,891  
93,945  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
10,380  
24,898  
0  
15,421  
0  
220,486,919  
216,112,206  
203,969,326  
196,422,586  
192,649,887  
674,280  
702,573  
726,479  
751,748  
0  
74,439,239  
70,027,130  
69,958,901  
65,034,854  
56,055,475  
253,381  
575,872  
270,644  
297,693  
296,917  
8,067,816  
8,022,753  
7,963,942  
7,949,370  
8,039,185  
0  
0  
0  
0  
0  
41,289,878  
41,983,906  
43,738,986  
45,408,254  
44,388,212  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,488,056  
355,813,041  
344,409,236  
333,294,844  
320,056,340  
340,704,657  
333,328,964  
321,296,630  
310,323,126  
297,385,304  
22,783,399  
22,484,077  
23,112,606  
22,971,718  
22,671,036  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng