Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,374,503  
306,515,443  
292,542,265  
213,077,178  
210,777,591  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
7,315,912  
7,296,215  
6,586,479  
6,191,207  
6,090,318  
  Tiền gửi tại NHNN
8,052,525  
7,612,149  
7,497,267  
8,620,530  
6,129,828  
3,421,254  
9,439,986  
2,207,869  
4,665,313  
4,869,868  
1,296,033  
1,293,745  
95,333  
5,213,318  
12,194,817  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
20,368  
196,427,841  
188,365,006  
183,629,878  
144,121,815  
139,120,781  
43,109,931  
40,170,831  
39,713,486  
28,301,553  
26,944,398  
297,250  
309,473  
326,502  
331,575  
277,846  
8,040,679  
7,900,551  
7,967,720  
6,231,595  
6,007,537  
0  
0  
0  
0  
0  
44,413,078  
44,127,487  
44,517,730  
9,400,271  
9,121,830  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,374,503  
306,515,443  
292,542,265  
213,077,178  
210,777,591  
289,640,398  
283,830,202  
269,963,968  
193,574,394  
191,818,489  
22,734,105  
22,685,241  
22,578,297  
19,502,784  
18,959,098  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
4