Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,252,451  
368,680,399  
363,488,056  
355,813,041  
344,409,236  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,487,885  
6,212,661  
8,038,999  
7,040,547  
7,728,216  
  Tiền gửi tại NHNN
8,808,307  
3,000,152  
7,999,664  
8,186,296  
7,933,704  
5,236,374  
7,375,083  
2,164,250  
3,039,330  
2,023,023  
61,545  
63,250  
63,250  
97,530  
96,015  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
10,240  
20,251  
10,380  
24,898  
0  
226,593,934  
220,168,751  
220,486,919  
216,112,206  
203,969,326  
615,231  
643,784  
674,280  
702,573  
726,479  
75,958,350  
73,188,580  
74,439,239  
70,027,130  
69,958,901  
165,441  
165,441  
253,381  
575,872  
270,644  
8,134,708  
8,100,994  
8,067,816  
8,022,753  
7,963,942  
0  
0  
0  
0  
0  
47,180,436  
49,741,452  
41,289,878  
41,983,906  
43,738,986  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,252,451  
368,680,399  
363,488,056  
355,813,041  
344,409,236  
357,582,010  
345,452,717  
340,704,657  
333,328,964  
321,296,630  
23,670,441  
23,227,682  
22,783,399  
22,484,077  
23,112,606  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng