Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,721  
454,109  
458,006  
456,941  
470,487  
342,940  
347,338  
344,193  
339,866  
336,162  
83,740  
126,173  
119,855  
96,276  
121,199  
20,594  
5,465  
5,748  
4,748  
0  
105,253  
74,296  
80,907  
67,910  
70,499  
130,869  
137,644  
135,694  
164,709  
138,272  
2,484  
3,761  
1,990  
6,223  
6,191  
108,781  
106,770  
113,813  
117,075  
134,326  
1,782  
1,515  
1,399  
725  
684  
28,397  
27,314  
34,380  
34,182  
51,429  
62,607  
63,179  
63,751  
64,323  
64,895  
0  
0  
0  
0  
0  
4,500  
4,500  
4,500  
8,081  
8,081  
11,495  
10,262  
9,782  
9,764  
9,236  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,721  
454,109  
458,006  
456,941  
470,487  
118,199  
120,731  
92,190  
108,129  
130,389  
116,239  
118,860  
90,406  
106,289  
128,643  
1,961  
1,871  
1,785  
1,840  
1,747  
333,522  
333,378  
365,815  
348,812  
340,098  
333,522  
333,378  
365,815  
348,812  
340,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0