Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
470,487  
446,383  
487,823  
437,895  
409,063  
336,162  
310,933  
352,939  
311,280  
283,184  
121,199  
65,204  
55,216  
43,590  
98,263  
0  
1,900  
0  
0  
0  
70,499  
103,290  
108,479  
68,756  
74,878  
138,272  
134,664  
178,593  
187,366  
106,371  
6,191  
5,875  
10,651  
11,568  
3,671  
134,326  
135,449  
134,884  
126,615  
125,879  
684  
653  
620  
1,246  
1,280  
51,429  
52,668  
51,602  
42,748  
41,294  
64,895  
65,481  
66,013  
66,585  
67,157  
0  
0  
0  
0  
0  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
9,236  
8,567  
8,569  
7,955  
8,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
470,487  
446,383  
487,823  
437,895  
409,063  
130,389  
108,142  
149,416  
100,401  
71,752  
128,643  
106,397  
147,733  
98,949  
70,350  
1,747  
1,745  
1,683  
1,452  
1,402  
340,098  
338,241  
338,407  
337,494  
337,311  
340,098  
338,241  
338,407  
337,494  
337,311  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0