Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
456,941  
470,487  
446,383  
487,823  
437,895  
339,866  
336,162  
310,933  
352,939  
311,280  
96,276  
121,199  
65,204  
55,216  
43,590  
4,748  
0  
1,900  
0  
0  
67,910  
70,499  
103,290  
108,479  
68,756  
164,709  
138,272  
134,664  
178,593  
187,366  
6,223  
6,191  
5,875  
10,651  
11,568  
117,075  
134,326  
135,449  
134,884  
126,615  
725  
684  
653  
620  
1,246  
34,182  
51,429  
52,668  
51,602  
42,748  
64,323  
64,895  
65,481  
66,013  
66,585  
0  
0  
0  
0  
0  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
9,764  
9,236  
8,567  
8,569  
7,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
456,941  
470,487  
446,383  
487,823  
437,895  
108,129  
130,389  
108,142  
149,416  
100,401  
106,289  
128,643  
106,397  
147,733  
98,949  
1,840  
1,747  
1,745  
1,683  
1,452  
348,812  
340,098  
338,241  
338,407  
337,494  
348,812  
340,098  
338,241  
338,407  
337,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0