Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
454,109  
458,006  
456,941  
470,487  
446,383  
347,338  
344,193  
339,866  
336,162  
310,933  
126,173  
119,855  
96,276  
121,199  
65,204  
5,465  
5,748  
4,748  
0  
1,900  
74,296  
80,907  
67,910  
70,499  
103,290  
137,644  
135,694  
164,709  
138,272  
134,664  
3,761  
1,990  
6,223  
6,191  
5,875  
106,770  
113,813  
117,075  
134,326  
135,449  
1,515  
1,399  
725  
684  
653  
27,314  
34,380  
34,182  
51,429  
52,668  
63,179  
63,751  
64,323  
64,895  
65,481  
0  
0  
0  
0  
0  
4,500  
4,500  
8,081  
8,081  
8,081  
10,262  
9,782  
9,764  
9,236  
8,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
454,109  
458,006  
456,941  
470,487  
446,383  
120,731  
92,190  
108,129  
130,389  
108,142  
118,860  
90,406  
106,289  
128,643  
106,397  
1,871  
1,785  
1,840  
1,747  
1,745  
333,378  
365,815  
348,812  
340,098  
338,241  
333,378  
365,815  
348,812  
340,098  
338,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0