Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,006  
456,941  
470,487  
446,383  
487,823  
344,193  
339,866  
336,162  
310,933  
352,939  
119,855  
96,276  
121,199  
65,204  
55,216  
5,748  
4,748  
0  
1,900  
0  
80,907  
67,910  
70,499  
103,290  
108,479  
135,694  
164,709  
138,272  
134,664  
178,593  
1,990  
6,223  
6,191  
5,875  
10,651  
113,813  
117,075  
134,326  
135,449  
134,884  
1,399  
725  
684  
653  
620  
34,380  
34,182  
51,429  
52,668  
51,602  
63,751  
64,323  
64,895  
65,481  
66,013  
0  
0  
0  
0  
0  
4,500  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
9,782  
9,764  
9,236  
8,567  
8,569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,006  
456,941  
470,487  
446,383  
487,823  
92,190  
108,129  
130,389  
108,142  
149,416  
90,406  
106,289  
128,643  
106,397  
147,733  
1,785  
1,840  
1,747  
1,745  
1,683  
365,815  
348,812  
340,098  
338,241  
338,407  
365,815  
348,812  
340,098  
338,241  
338,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0