Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,976  
433,031  
428,765  
440,888  
405,642  
284,508  
312,913  
308,240  
321,091  
285,198  
98,151  
147,027  
117,181  
149,571  
103,570  
0  
0  
0  
300  
17,732  
61,685  
63,961  
54,238  
56,610  
63,454  
121,112  
100,356  
131,981  
111,534  
96,051  
3,561  
1,569  
4,840  
3,076  
4,392  
125,467  
120,118  
120,525  
119,797  
120,444  
1,372  
1,390  
2,040  
2,308  
3,400  
39,537  
33,839  
33,707  
17,589  
16,990  
67,729  
68,381  
68,913  
84,113  
84,681  
0  
0  
0  
0  
0  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,749  
8,427  
7,785  
7,706  
7,293  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,976  
433,031  
428,765  
440,888  
405,642  
63,260  
53,206  
63,535  
67,889  
46,546  
62,147  
52,080  
62,212  
66,553  
44,781  
1,113  
1,126  
1,323  
1,335  
1,764  
346,716  
379,825  
365,230  
372,999  
359,097  
346,716  
379,825  
365,230  
372,999  
359,097  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0