Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
446,383  
487,823  
437,895  
409,063  
409,976  
310,933  
352,939  
311,280  
283,184  
284,508  
65,204  
55,216  
43,590  
98,263  
98,151  
1,900  
0  
0  
0  
0  
103,290  
108,479  
68,756  
74,878  
61,685  
134,664  
178,593  
187,366  
106,371  
121,112  
5,875  
10,651  
11,568  
3,671  
3,561  
135,449  
134,884  
126,615  
125,879  
125,467  
653  
620  
1,246  
1,280  
1,372  
52,668  
51,602  
42,748  
41,294  
39,537  
65,481  
66,013  
66,585  
67,157  
67,729  
0  
0  
0  
0  
0  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,081  
8,567  
8,569  
7,955  
8,067  
8,749  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
446,383  
487,823  
437,895  
409,063  
409,976  
108,142  
149,416  
100,401  
71,752  
63,260  
106,397  
147,733  
98,949  
70,350  
62,147  
1,745  
1,683  
1,452  
1,402  
1,113  
338,241  
338,407  
337,494  
337,311  
346,716  
338,241  
338,407  
337,494  
337,311  
346,716  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0