Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (SSU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,813  
 
 
 
 
27,365  
 
 
 
 
20,422  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,488  
 
 
 
 
455  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
23,449  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,719  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,729  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,813  
 
 
 
 
25,813  
 
 
 
 
25,063  
 
 
 
 
750  
 
 
 
 
25,000  
 
 
 
 
25,000  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0