Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,176,674  
1,165,658  
1,155,247  
1,190,709  
1,177,891  
1,118,622  
376,439  
1,096,475  
1,131,548  
1,111,414  
590  
485  
1,393  
863  
805  
0  
0  
0  
0  
0  
1,117,180  
375,255  
1,094,627  
1,130,005  
1,109,122  
0  
0  
0  
0  
0  
852  
700  
455  
679  
1,487  
58,052  
789,219  
58,773  
59,162  
66,477  
0  
731,000  
0  
0  
7,123  
9,501  
9,781  
10,153  
10,526  
10,898  
0  
0  
0  
0  
0  
28,220  
28,220  
28,220  
28,220  
28,008  
983  
836  
983  
983  
983  
19,348  
19,382  
19,416  
19,433  
19,465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,176,674  
1,165,658  
1,155,247  
1,190,709  
1,177,891  
683,068  
676,688  
667,072  
676,207  
673,007  
682,147  
672,726  
666,136  
675,266  
672,066  
921  
3,962  
936  
941  
941  
493,605  
488,970  
488,175  
514,502  
504,884  
493,605  
488,970  
488,175  
514,502  
504,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0