Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,136,821  
1,054,770  
 
 
 
1,077,566  
696,330  
 
 
 
3,003  
37,635  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,072,507  
655,446  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,056  
3,249  
 
 
 
59,255  
358,440  
 
 
 
8,907  
9,022  
 
 
 
2,480  
2,588  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
27,585  
43,155  
 
 
 
707  
303,676  
 
 
 
19,576  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,136,821  
1,054,770  
 
 
 
665,465  
657,311  
 
 
 
665,184  
657,030  
 
 
 
281  
281  
 
 
 
471,356  
397,459  
 
 
 
471,356  
397,459  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0