Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,165,806  
1,155,247  
1,190,709  
1,177,891  
1,161,046  
1,107,439  
1,096,475  
1,131,548  
1,111,414  
1,096,742  
485  
1,393  
863  
805  
2,942  
0  
0  
0  
0  
0  
1,106,255  
1,094,627  
1,130,005  
1,109,122  
1,092,381  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
455  
679  
1,487  
1,418  
58,366  
58,773  
59,162  
66,477  
64,305  
0  
0  
0  
7,123  
7,123  
9,781  
10,153  
10,526  
10,898  
8,904  
0  
0  
0  
0  
0  
28,220  
28,220  
28,220  
28,008  
27,796  
983  
983  
983  
983  
983  
19,382  
19,416  
19,433  
19,465  
19,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,165,806  
1,155,247  
1,190,709  
1,177,891  
1,161,046  
676,422  
667,072  
676,207  
673,007  
664,749  
675,496  
666,136  
675,266  
672,066  
663,808  
926  
936  
941  
941  
941  
489,384  
488,175  
514,502  
504,884  
496,297  
489,384  
488,175  
514,502  
504,884  
496,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0