Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,190,709  
1,177,891  
1,161,046  
1,136,821  
1,054,770  
1,131,548  
1,111,414  
1,096,742  
1,077,566  
696,330  
863  
805  
2,942  
3,003  
37,635  
0  
0  
0  
0  
0  
1,130,005  
1,109,122  
1,092,381  
1,072,507  
655,446  
0  
0  
0  
0  
0  
679  
1,487  
1,418  
2,056  
3,249  
59,162  
66,477  
64,305  
59,255  
358,440  
0  
7,123  
7,123  
8,907  
9,022  
10,526  
10,898  
8,904  
2,480  
2,588  
0  
0  
0  
0  
0  
28,220  
28,008  
27,796  
27,585  
43,155  
983  
983  
983  
707  
303,676  
19,433  
19,465  
19,497  
19,576  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,190,709  
1,177,891  
1,161,046  
1,136,821  
1,054,770  
676,207  
673,007  
664,749  
665,465  
657,311  
675,266  
672,066  
663,808  
665,184  
657,030  
941  
941  
941  
281  
281  
514,502  
504,884  
496,297  
471,356  
397,459  
514,502  
504,884  
496,297  
471,356  
397,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0