Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,161,046  
1,136,821  
1,054,770  
 
 
1,096,742  
1,077,566  
696,330  
 
 
2,942  
3,003  
37,635  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,092,381  
1,072,507  
655,446  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,418  
2,056  
3,249  
 
 
64,305  
59,255  
358,440  
 
 
7,123  
8,907  
9,022  
 
 
8,904  
2,480  
2,588  
 
 
0  
0  
0  
 
 
27,796  
27,585  
43,155  
 
 
983  
707  
303,676  
 
 
19,497  
19,576  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,161,046  
1,136,821  
1,054,770  
 
 
664,749  
665,465  
657,311  
 
 
663,808  
665,184  
657,030  
 
 
941  
281  
281  
 
 
496,297  
471,356  
397,459  
 
 
496,297  
471,356  
397,459  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0