Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (SSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,054,770  
 
 
 
 
696,330  
 
 
 
 
37,635  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
655,446  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,249  
 
 
 
 
358,440  
 
 
 
 
9,022  
 
 
 
 
2,588  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
43,155  
 
 
 
 
303,676  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,054,770  
 
 
 
 
657,311  
 
 
 
 
657,030  
 
 
 
 
281  
 
 
 
 
397,459  
 
 
 
 
397,459  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0