Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,550  
195,574  
145,871  
144,332  
141,992  
133,680  
168,951  
118,284  
118,847  
115,253  
19,624  
757  
16,196  
26,411  
5,296  
2,848  
2,500  
2,500  
2,421  
2,290  
21,627  
44,153  
27,410  
68,130  
38,518  
85,873  
113,354  
67,534  
21,454  
68,678  
3,709  
8,187  
4,645  
430  
472  
25,870  
26,623  
27,586  
25,485  
26,739  
0  
0  
0  
-326  
176  
25,254  
25,796  
26,698  
24,904  
25,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
0  
0  
0  
0  
616  
827  
889  
906  
1,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,550  
195,574  
145,871  
144,332  
141,992  
76,345  
115,153  
55,641  
54,461  
59,097  
76,345  
115,153  
55,641  
54,461  
59,097  
0  
0  
0  
0  
0  
83,205  
80,421  
90,230  
89,871  
82,895  
83,205  
80,421  
90,230  
89,871  
82,895  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0