Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,444  
159,550  
195,574  
145,871  
144,332  
113,025  
133,680  
168,951  
118,284  
118,847  
6,497  
19,624  
757  
16,196  
26,411  
1,950  
2,848  
2,500  
2,500  
2,421  
41,387  
21,627  
44,153  
27,410  
68,130  
62,756  
85,873  
113,354  
67,534  
21,454  
434  
3,709  
8,187  
4,645  
430  
25,419  
25,870  
26,623  
27,586  
25,485  
0  
0  
0  
0  
-326  
24,726  
25,254  
25,796  
26,698  
24,904  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
693  
616  
827  
889  
906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,444  
159,550  
195,574  
145,871  
144,332  
49,618  
76,345  
115,153  
55,641  
54,461  
49,618  
76,345  
115,153  
55,641  
54,461  
0  
0  
0  
0  
0  
88,826  
83,205  
80,421  
90,230  
89,871  
88,826  
83,205  
80,421  
90,230  
89,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0