Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,792  
147,241  
185,959  
199,963  
168,712  
83,660  
123,229  
161,040  
174,270  
142,648  
3,282  
7,303  
55,273  
19,289  
12,836  
144  
144  
144  
144  
144  
26,228  
69,855  
52,616  
38,751  
63,005  
49,758  
42,313  
52,733  
111,966  
66,182  
4,249  
3,615  
274  
4,121  
481  
23,132  
24,011  
24,919  
25,693  
26,063  
0  
0  
0  
0  
0  
20,526  
21,295  
22,063  
22,856  
23,201  
0  
0  
0  
0  
0  
2,292  
2,292  
2,292  
2,184  
2,172  
0  
0  
0  
0  
0  
313  
425  
564  
653  
690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,792  
147,241  
185,959  
199,963  
168,712  
50,298  
90,811  
117,766  
119,040  
87,943  
50,298  
90,811  
117,766  
119,040  
87,943  
0  
0  
0  
0  
0  
56,494  
56,429  
68,193  
80,922  
80,768  
56,494  
56,429  
68,193  
80,922  
80,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0