Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,267  
106,840  
147,241  
185,959  
199,963  
79,739  
83,690  
123,229  
161,040  
174,270  
12,408  
3,282  
7,303  
55,273  
19,289  
144  
144  
144  
144  
144  
18,390  
26,228  
69,855  
52,616  
38,751  
46,125  
49,788  
42,313  
52,733  
111,966  
2,673  
4,249  
3,615  
274  
4,121  
20,528  
23,150  
24,011  
24,919  
25,693  
0  
0  
0  
0  
0  
19,915  
20,526  
21,295  
22,063  
22,856  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,292  
2,292  
2,292  
2,184  
0  
0  
0  
0  
0  
613  
331  
425  
564  
653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,267  
106,840  
147,241  
185,959  
199,963  
43,010  
50,133  
90,811  
117,766  
119,040  
43,010  
50,133  
90,811  
117,766  
119,040  
0  
0  
0  
0  
0  
57,257  
56,707  
56,429  
68,193  
80,922  
57,257  
56,707  
56,429  
68,193  
80,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0