Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,574  
145,871  
144,332  
141,992  
178,904  
168,951  
118,284  
118,847  
115,253  
153,102  
757  
16,196  
26,411  
5,296  
36,264  
2,500  
2,500  
2,421  
2,290  
2,500  
44,153  
27,410  
68,130  
38,518  
44,311  
113,354  
67,534  
21,454  
68,678  
69,100  
8,187  
4,645  
430  
472  
928  
26,623  
27,586  
25,485  
26,739  
25,801  
0  
0  
-326  
176  
0  
25,796  
26,698  
24,904  
25,274  
22,328  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
2,511  
0  
0  
0  
0  
0  
827  
889  
906  
1,005  
963  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,574  
145,871  
144,332  
141,992  
178,904  
115,153  
55,641  
54,461  
59,097  
98,191  
115,153  
55,641  
54,461  
59,097  
97,944  
0  
0  
0  
0  
247  
80,421  
90,230  
89,871  
82,895  
80,713  
80,421  
90,230  
89,871  
82,895  
80,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0