Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,386  
100,267  
106,840  
147,241  
185,959  
91,406  
79,739  
83,690  
123,229  
161,040  
14,983  
12,408  
3,282  
7,303  
55,273  
101  
144  
144  
144  
144  
17,732  
18,390  
26,228  
69,855  
52,616  
55,403  
46,125  
49,788  
42,313  
52,733  
3,187  
2,673  
4,249  
3,615  
274  
19,980  
20,528  
23,150  
24,011  
24,919  
0  
0  
0  
0  
0  
19,145  
19,915  
20,526  
21,295  
22,063  
0  
0  
0  
0  
0  
204  
0  
2,292  
2,292  
2,292  
0  
0  
0  
0  
0  
631  
613  
331  
425  
564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,386  
100,267  
106,840  
147,241  
185,959  
56,659  
43,010  
50,133  
90,811  
117,766  
56,659  
43,010  
50,133  
90,811  
117,766  
0  
0  
0  
0  
0  
54,727  
57,257  
56,707  
56,429  
68,193  
54,727  
57,257  
56,707  
56,429  
68,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0