Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,712  
151,328  
138,444  
159,550  
195,574  
142,648  
124,547  
113,025  
133,680  
168,951  
12,836  
9,170  
6,497  
19,624  
757  
144  
142  
1,950  
2,848  
2,500  
63,005  
35,794  
41,387  
21,627  
44,153  
66,182  
77,400  
62,756  
85,873  
113,354  
481  
2,041  
434  
3,709  
8,187  
26,063  
26,781  
25,419  
25,870  
26,623  
0  
0  
0  
0  
0  
23,201  
23,964  
24,726  
25,254  
25,796  
0  
0  
0  
0  
0  
2,172  
2,172  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
690  
645  
693  
616  
827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,712  
151,328  
138,444  
159,550  
195,574  
87,943  
62,010  
49,618  
76,345  
115,153  
87,943  
62,010  
49,618  
76,345  
115,153  
0  
0  
0  
0  
0  
80,768  
89,318  
88,826  
83,205  
80,421  
80,768  
89,318  
88,826  
83,205  
80,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0