Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,959  
199,963  
168,712  
151,328  
138,444  
161,040  
174,270  
142,648  
124,547  
113,025  
55,273  
19,289  
12,836  
9,170  
6,497  
144  
144  
144  
142  
1,950  
52,616  
38,751  
63,005  
35,794  
41,387  
52,733  
111,966  
66,182  
77,400  
62,756  
274  
4,121  
481  
2,041  
434  
24,919  
25,693  
26,063  
26,781  
25,419  
0  
0  
0  
0  
0  
22,063  
22,856  
23,201  
23,964  
24,726  
0  
0  
0  
0  
0  
2,292  
2,184  
2,172  
2,172  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
564  
653  
690  
645  
693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,959  
199,963  
168,712  
151,328  
138,444  
117,766  
119,040  
87,943  
62,010  
49,618  
117,766  
119,040  
87,943  
62,010  
49,618  
0  
0  
0  
0  
0  
68,193  
80,922  
80,768  
89,318  
88,826  
68,193  
80,922  
80,768  
89,318  
88,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0