Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,873,472  
18,764,375  
17,352,426  
16,390,421  
14,964,437  
19,349,837  
17,227,983  
15,772,358  
14,357,473  
12,629,286  
19,277,099  
17,092,445  
15,622,224  
14,195,880  
12,458,638  
72,738  
135,538  
150,134  
161,593  
170,649  
1,523,635  
1,536,392  
1,580,068  
2,032,948  
2,335,151  
1,037,341  
943,370  
965,990  
1,426,013  
1,742,378  
47,924  
161,101  
147,890  
141,511  
141,827  
216,988  
218,231  
254,006  
256,449  
259,008  
50,015  
47,154  
50,688  
50,688  
47,742  
171,367  
166,536  
161,493  
158,287  
144,196  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,873,472  
18,764,375  
17,352,426  
16,390,421  
14,964,437  
11,863,004  
10,148,125  
8,449,833  
7,586,827  
6,518,132  
10,632,519  
9,354,274  
7,818,491  
6,720,980  
5,968,602  
1,230,485  
793,851  
631,342  
865,848  
549,530  
9,010,468  
8,616,250  
8,902,593  
8,803,593  
8,446,305  
9,010,468  
8,616,250  
8,902,593  
8,803,593  
8,446,305  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0