Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,506,910  
12,521,330  
13,397,481  
11,691,541  
10,877,739  
11,817,070  
11,074,629  
10,944,974  
9,199,584  
8,238,336  
619,984  
557,203  
1,990,410  
1,959,676  
2,433,826  
6,359,974  
0  
5,019,420  
4,424,724  
3,158,718  
4,589,633  
10,274,734  
3,693,497  
2,737,046  
2,515,390  
0  
0  
0  
0  
0  
247,478  
242,693  
241,647  
78,138  
130,402  
1,689,840  
1,446,700  
2,452,507  
2,491,956  
2,639,403  
0  
0  
0  
0  
0  
133,728  
135,169  
131,980  
134,291  
134,261  
260,739  
262,847  
268,410  
270,725  
265,059  
298  
298  
0  
0  
0  
1,188,728  
954,913  
1,961,445  
1,800,379  
1,950,267  
106,347  
93,473  
90,672  
286,562  
289,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,506,910  
12,521,330  
13,397,481  
11,691,541  
10,877,739  
6,427,324  
5,660,871  
6,669,872  
5,296,989  
4,639,372  
6,392,271  
4,938,420  
5,946,595  
4,569,768  
3,787,541  
35,053  
722,450  
723,277  
727,221  
851,832  
7,079,585  
6,860,459  
6,646,469  
6,312,725  
6,156,189  
7,079,585  
6,860,459  
6,646,469  
6,312,725  
6,156,189  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
81,140  
81,827  
82,178