Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,352,426  
16,390,421  
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
15,772,358  
14,357,473  
12,629,286  
11,884,989  
12,433,103  
15,622,224  
14,195,880  
12,458,638  
11,786,485  
12,185,871  
150,134  
161,593  
170,649  
98,504  
247,232  
1,580,068  
2,032,948  
2,335,151  
1,342,980  
1,482,188  
965,990  
1,426,013  
1,742,378  
750,344  
983,278  
147,890  
141,511  
141,827  
131,417  
131,816  
254,006  
256,449  
259,008  
261,341  
258,394  
50,688  
50,688  
47,742  
46,778  
298  
965,990  
1,426,013  
1,742,378  
750,344  
983,278  
161,493  
158,287  
144,196  
153,101  
108,402  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,352,426  
16,390,421  
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
8,449,833  
7,586,827  
6,518,132  
6,075,402  
6,476,783  
7,818,491  
6,720,980  
5,968,602  
5,841,951  
6,242,653  
631,342  
865,848  
549,530  
233,451  
234,130  
8,902,593  
8,803,593  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
8,902,593  
8,803,593  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0