Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
12,629,286  
11,884,989  
12,433,103  
11,817,070  
11,074,629  
 
 
12,185,871  
11,569,592  
 
2,335,151  
1,342,980  
1,482,188  
1,689,840  
1,446,700  
 
 
983,278  
1,188,728  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
6,518,132  
6,075,402  
6,476,783  
6,427,324  
5,660,871  
5,968,602  
5,841,951  
6,242,653  
6,392,271  
4,938,420  
549,530  
233,451  
234,130  
35,053  
722,450  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
0  
0  
 
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
 
0  
0