Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,412,588  
20,473,041  
20,873,472  
18,764,375  
17,352,426  
20,996,349  
19,219,978  
19,349,837  
17,227,983  
15,772,358  
20,970,050  
19,197,586  
19,277,099  
17,092,445  
15,622,224  
26,299  
22,392  
72,738  
135,538  
150,134  
2,416,238  
1,253,062  
1,523,635  
1,536,392  
1,580,068  
1,907,979  
748,390  
1,037,341  
943,370  
965,990  
121,858  
113,857  
47,924  
161,101  
147,890  
217,921  
216,534  
216,988  
218,231  
254,006  
4,484  
3,912  
50,015  
47,154  
50,688  
163,995  
170,369  
171,367  
166,536  
161,493  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,412,588  
20,473,041  
20,873,472  
18,764,375  
17,352,426  
13,900,528  
11,324,248  
11,863,004  
10,148,125  
8,449,833  
12,678,213  
10,111,730  
10,632,519  
9,354,274  
7,818,491  
1,222,315  
1,212,519  
1,230,485  
793,851  
631,342  
9,512,060  
9,148,792  
9,010,468  
8,616,250  
8,902,593  
9,512,060  
9,148,792  
9,010,468  
8,616,250  
8,902,593  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0