Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
13,397,481  
11,691,541  
12,433,103  
11,817,070  
11,074,629  
10,944,974  
9,199,584  
447,264  
619,984  
557,203  
1,990,410  
1,959,676  
7,687,509  
6,359,974  
0  
5,019,420  
4,424,724  
4,051,098  
4,589,633  
10,274,734  
3,693,497  
2,737,046  
0  
0  
0  
0  
0  
247,232  
247,478  
242,693  
241,647  
78,138  
1,482,188  
1,689,840  
1,446,700  
2,452,507  
2,491,956  
0  
0  
0  
0  
0  
131,816  
133,728  
135,169  
131,980  
134,291  
258,394  
260,739  
262,847  
268,410  
270,725  
298  
298  
298  
0  
0  
983,278  
1,188,728  
954,913  
1,961,445  
1,800,379  
108,402  
106,347  
93,473  
90,672  
286,562  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
13,397,481  
11,691,541  
6,476,783  
6,427,324  
5,660,871  
6,669,872  
5,296,989  
6,242,653  
6,392,271  
4,938,420  
5,946,595  
4,569,768  
234,130  
35,053  
722,450  
723,277  
727,221  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
6,646,469  
6,312,725  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
6,646,469  
6,312,725  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
81,140  
81,827