Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,390,421  
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
14,357,473  
12,629,286  
11,884,989  
12,433,103  
11,817,070  
14,195,880  
12,458,638  
11,786,485  
12,185,871  
11,569,592  
2,032,948  
2,335,151  
1,342,980  
1,482,188  
1,689,840  
1,426,013  
1,742,378  
750,344  
983,278  
1,188,728  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,390,421  
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
7,586,827  
6,518,132  
6,075,402  
6,476,783  
6,427,324  
6,720,980  
5,968,602  
5,841,951  
6,242,653  
6,392,271  
865,848  
549,530  
233,451  
234,130  
35,053  
8,803,593  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
8,803,593  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0