Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
12,629,286  
11,884,989  
12,433,103  
11,817,070  
11,074,629  
311,764  
308,565  
447,264  
619,984  
557,203  
8,140,934  
7,600,806  
7,687,509  
6,359,974  
0  
4,005,940  
3,877,114  
4,051,098  
4,589,633  
10,274,734  
0  
0  
0  
0  
0  
170,649  
98,504  
247,232  
247,478  
242,693  
2,335,151  
1,342,980  
1,482,188  
1,689,840  
1,446,700  
0  
0  
0  
0  
0  
141,827  
131,417  
131,816  
133,728  
135,169  
259,008  
261,341  
258,394  
260,739  
262,847  
47,742  
46,778  
298  
298  
298  
1,742,378  
750,344  
983,278  
1,188,728  
954,913  
144,196  
153,101  
108,402  
106,347  
93,473  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,964,437  
13,227,969  
13,915,291  
13,506,910  
12,521,330  
6,518,132  
6,075,402  
6,476,783  
6,427,324  
5,660,871  
5,968,602  
5,841,951  
6,242,653  
6,392,271  
4,938,420  
549,530  
233,451  
234,130  
35,053  
722,450  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
8,446,305  
7,152,567  
7,438,508  
7,079,585  
6,860,459  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0