Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,383  
159,336  
166,161  
173,871  
167,009  
16,129  
12,774  
14,880  
21,342  
11,238  
1,840  
319  
2,604  
972  
1,322  
0  
0  
0  
0  
0  
693  
1,407  
854  
6,671  
1,567  
5,699  
2,893  
4,271  
6,792  
1,839  
7,897  
8,154  
7,151  
6,906  
6,511  
141,253  
146,563  
151,281  
152,529  
155,771  
0  
0  
0  
0  
0  
131,588  
135,602  
139,822  
143,836  
147,851  
0  
0  
0  
0  
0  
205  
205  
 
 
 
0  
0  
0  
0  
0  
9,461  
10,755  
11,459  
8,693  
7,920  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,383  
159,336  
166,161  
173,871  
167,009  
155,983  
159,078  
165,925  
166,064  
155,197  
91,983  
95,871  
103,209  
103,767  
92,607  
64,001  
63,207  
62,716  
62,296  
62,590  
1,399  
258  
236  
7,808  
11,812  
1,399  
258  
236  
7,808  
11,812  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0