Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,383  
 
 
 
 
16,129  
 
 
 
 
1,840  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
693  
 
 
 
 
5,699  
 
 
 
 
7,897  
 
 
 
 
141,253  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
131,588  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
205  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,461  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,383  
 
 
 
 
155,983  
 
 
 
 
91,983  
 
 
 
 
64,001  
 
 
 
 
1,399  
 
 
 
 
1,399  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0