Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,697  
473,450  
472,764  
518,111  
 
330,352  
364,708  
372,029  
412,541  
 
21,780  
69,350  
52,644  
112,996  
 
0  
0  
0  
0  
 
68,299  
68,626  
94,683  
109,628  
 
237,096  
223,669  
220,850  
184,933  
 
3,178  
3,063  
3,852  
4,984  
 
105,345  
108,742  
100,735  
105,570  
 
0  
0  
0  
0  
 
88,825  
90,827  
84,824  
88,319  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,267  
12,145  
12,145  
12,145  
 
0  
0  
0  
-1,050  
 
4,253  
5,770  
3,766  
6,157  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,697  
473,450  
472,764  
518,111  
 
118,871  
169,054  
187,285  
139,302  
 
118,871  
169,054  
187,285  
137,611  
 
0  
0  
0  
1,691  
 
316,827  
304,396  
285,479  
378,809  
 
316,827  
304,396  
285,479  
378,809  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0