Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,523  
411,232  
469,894  
515,465  
532,011  
315,128  
290,720  
347,424  
388,242  
404,653  
45,398  
36,413  
50,467  
76,826  
46,838  
0  
0  
0  
0  
0  
108,003  
113,236  
98,594  
97,233  
113,130  
156,701  
129,336  
185,963  
208,764  
236,515  
5,025  
11,734  
12,401  
5,419  
8,170  
106,396  
120,513  
122,469  
127,223  
127,358  
0  
0  
0  
0  
0  
89,449  
91,139  
94,029  
97,100  
99,982  
0  
0  
0  
0  
0  
12,145  
12,444  
12,145  
12,145  
12,145  
0  
0  
0  
0  
0  
4,802  
16,930  
16,296  
17,979  
15,231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,523  
411,232  
469,894  
515,465  
532,011  
66,210  
52,267  
113,971  
169,766  
164,722  
65,238  
51,434  
112,927  
168,516  
163,644  
973  
833  
1,044  
1,250  
1,077  
355,313  
358,965  
355,922  
345,699  
367,289  
355,313  
358,965  
355,922  
345,699  
367,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0