Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,111  
408,978  
421,523  
411,232  
469,894  
412,541  
301,725  
315,128  
290,720  
347,424  
112,996  
55,756  
45,398  
36,413  
50,467  
0  
0  
0  
0  
0  
109,628  
97,912  
108,003  
113,236  
98,594  
184,933  
142,927  
156,701  
129,336  
185,963  
4,984  
5,131  
5,025  
11,734  
12,401  
105,570  
107,253  
106,396  
120,513  
122,469  
0  
0  
0  
0  
0  
88,319  
88,044  
89,449  
91,139  
94,029  
0  
0  
0  
0  
0  
12,145  
12,145  
12,145  
12,444  
12,145  
-1,050  
0  
0  
0  
0  
6,157  
7,064  
4,802  
16,930  
16,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,111  
408,978  
421,523  
411,232  
469,894  
139,302  
45,138  
66,210  
52,267  
113,971  
137,611  
43,333  
65,238  
51,434  
112,927  
1,691  
1,805  
973  
833  
1,044  
378,809  
363,840  
355,313  
358,965  
355,922  
378,809  
363,840  
355,313  
358,965  
355,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0