Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,764  
518,111  
408,978  
421,523  
 
372,029  
412,541  
301,725  
315,128  
 
52,644  
112,996  
55,756  
45,398  
 
0  
0  
0  
0  
 
94,683  
109,628  
97,912  
108,003  
 
220,850  
184,933  
142,927  
156,701  
 
3,852  
4,984  
5,131  
5,025  
 
100,735  
105,570  
107,253  
106,396  
 
0  
0  
0  
0  
 
84,824  
88,319  
88,044  
89,449  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,145  
12,145  
12,145  
12,145  
 
0  
-1,050  
0  
0  
 
3,766  
6,157  
7,064  
4,802  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,764  
518,111  
408,978  
421,523  
 
187,285  
139,302  
45,138  
66,210  
 
187,285  
137,611  
43,333  
65,238  
 
0  
1,691  
1,805  
973  
 
285,479  
378,809  
363,840  
355,313  
 
285,479  
378,809  
363,840  
355,313  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0