Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,811  
472,764  
518,111  
408,978  
 
401,283  
372,029  
412,541  
301,725  
 
69,350  
52,644  
112,996  
55,756  
 
0  
0  
0  
0  
 
82,817  
94,683  
109,628  
97,912  
 
245,679  
220,850  
184,933  
142,927  
 
3,437  
3,852  
4,984  
5,131  
 
108,528  
100,735  
105,570  
107,253  
 
0  
0  
0  
0  
 
90,827  
84,824  
88,319  
88,044  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,145  
12,145  
12,145  
12,145  
 
0  
0  
-1,050  
0  
 
5,557  
3,766  
6,157  
7,064  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,811  
472,764  
518,111  
408,978  
 
205,416  
187,285  
139,302  
45,138  
 
205,416  
187,285  
137,611  
43,333  
 
0  
0  
1,691  
1,805  
 
304,396  
285,479  
378,809  
363,840  
 
304,396  
285,479  
378,809  
363,840  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0