Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
435,697  
473,450  
472,764  
433,237  
518,111  
330,352  
364,708  
372,029  
329,902  
412,541  
21,780  
69,350  
52,644  
67,282  
112,996  
0  
0  
0  
0  
0  
68,299  
68,626  
94,683  
149,748  
109,628  
237,096  
223,669  
220,850  
109,029  
184,933  
3,178  
3,063  
3,852  
3,843  
4,984  
105,345  
108,742  
100,735  
103,335  
105,570  
0  
0  
0  
0  
0  
88,825  
90,827  
84,824  
86,671  
88,319  
0  
0  
0  
0  
0  
12,267  
12,145  
12,145  
12,145  
12,145  
0  
0  
0  
0  
-1,050  
4,253  
5,770  
3,766  
4,519  
6,157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
435,697  
473,450  
472,764  
433,237  
518,111  
118,871  
169,054  
187,285  
132,856  
139,302  
118,871  
169,054  
187,285  
132,856  
137,611  
0  
0  
0  
0  
1,691  
316,827  
304,396  
285,479  
300,380  
378,809  
316,827  
304,396  
285,479  
300,380  
378,809  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0