Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
469,894  
515,465  
532,011  
505,133  
577,009  
347,424  
388,242  
404,653  
374,131  
457,774  
50,467  
76,826  
46,838  
22,397  
36,656  
0  
0  
0  
0  
0  
98,594  
97,233  
113,130  
111,422  
101,635  
185,963  
208,764  
236,515  
235,662  
312,775  
12,401  
5,419  
8,170  
4,650  
6,708  
122,469  
127,223  
127,358  
131,001  
119,235  
0  
0  
0  
0  
0  
94,029  
97,100  
99,982  
102,302  
99,647  
0  
0  
0  
0  
0  
12,145  
12,145  
12,145  
12,145  
12,145  
0  
0  
0  
0  
0  
16,296  
17,979  
15,231  
16,555  
7,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
469,894  
515,465  
532,011  
505,133  
577,009  
113,971  
169,766  
164,722  
146,272  
208,725  
112,927  
168,516  
163,644  
145,059  
207,715  
1,044  
1,250  
1,077  
1,213  
1,009  
355,922  
345,699  
367,289  
358,861  
368,284  
355,922  
345,699  
367,289  
358,861  
368,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0