Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,267,677  
1,350,689  
1,340,718  
958,505  
 
231,691  
327,452  
373,771  
252,775  
 
61,661  
102,397  
98,425  
71,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
87,838  
86,035  
118,021  
92,819  
 
59,945  
108,157  
92,124  
60,268  
 
22,248  
30,863  
65,200  
28,196  
 
1,035,985  
1,023,237  
966,947  
705,730  
 
2,017  
204  
204  
164  
 
988,868  
967,697  
732,306  
540,300  
 
12,691  
13,305  
14,532  
15,145  
 
15,521  
20,410  
188,904  
144,050  
 
0  
0  
0  
0  
 
16,888  
21,621  
31,001  
6,071  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,267,677  
1,350,689  
1,340,718  
958,505  
 
755,344  
840,709  
829,094  
447,917  
 
332,899  
427,004  
696,797  
438,459  
 
422,445  
413,706  
132,297  
9,458  
 
512,333  
509,980  
511,624  
510,588  
 
512,333  
509,980  
511,624  
510,588  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0