Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,350,689  
1,340,718  
958,505  
890,941  
 
327,452  
373,771  
252,775  
303,237  
 
102,397  
98,425  
71,492  
121,357  
 
0  
0  
0  
0  
 
86,035  
118,021  
92,819  
116,968  
 
108,157  
92,124  
60,268  
62,315  
 
30,863  
65,200  
28,196  
2,596  
 
1,023,237  
966,947  
705,730  
587,704  
 
204  
204  
164  
164  
 
967,697  
732,306  
540,300  
560,653  
 
13,305  
14,532  
15,145  
15,759  
 
20,410  
188,904  
144,050  
4,549  
 
0  
0  
0  
0  
 
21,621  
31,001  
6,071  
6,579  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,350,689  
1,340,718  
958,505  
890,941  
 
840,709  
829,094  
447,917  
381,405  
 
427,004  
696,797  
438,459  
372,209  
 
413,706  
132,297  
9,458  
9,196  
 
509,980  
511,624  
510,588  
509,536  
 
509,980  
511,624  
510,588  
509,536  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0