Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,470,077  
1,267,677  
1,350,689  
1,379,461  
1,340,718  
385,118  
231,691  
327,452  
318,260  
373,771  
149,651  
61,661  
102,397  
59,578  
98,425  
0  
0  
0  
1,000  
0  
54,969  
87,838  
86,035  
112,385  
118,021  
125,139  
59,945  
108,157  
97,051  
92,124  
55,359  
22,248  
30,863  
48,247  
65,200  
1,084,959  
1,035,985  
1,023,237  
1,061,201  
966,947  
2,017  
2,017  
204  
2,017  
204  
950,585  
988,868  
967,697  
701,260  
732,306  
12,078  
12,691  
13,305  
13,918  
14,532  
80,082  
15,521  
20,410  
318,004  
188,904  
0  
0  
0  
0  
0  
40,198  
16,888  
21,621  
26,001  
31,001  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,470,077  
1,267,677  
1,350,689  
1,379,461  
1,340,718  
966,275  
755,344  
840,709  
864,943  
829,094  
564,251  
332,899  
427,004  
414,638  
696,797  
402,024  
422,445  
413,706  
450,305  
132,297  
503,802  
512,333  
509,980  
514,518  
511,624  
503,802  
512,333  
509,980  
514,518  
511,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0