Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,347,823  
1,340,718  
958,505  
890,941  
 
322,970  
373,771  
252,775  
303,237  
 
102,397  
98,425  
71,492  
121,357  
 
0  
0  
0  
0  
 
79,798  
118,021  
92,819  
116,968  
 
108,157  
92,124  
60,268  
62,315  
 
32,618  
65,200  
28,196  
2,596  
 
1,024,854  
966,947  
705,730  
587,704  
 
2,017  
204  
164  
164  
 
967,334  
732,306  
540,300  
560,653  
 
13,305  
14,532  
15,145  
15,759  
 
20,773  
188,904  
144,050  
4,549  
 
0  
0  
0  
0  
 
21,424  
31,001  
6,071  
6,579  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,347,823  
1,340,718  
958,505  
890,941  
 
837,844  
829,094  
447,917  
381,405  
 
424,138  
696,797  
438,459  
372,209  
 
413,706  
132,297  
9,458  
9,196  
 
509,980  
511,624  
510,588  
509,536  
 
509,980  
511,624  
510,588  
509,536  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0