Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,288,518  
1,267,231  
1,334,501  
1,206,671  
1,125,412  
1,020,162  
1,014,965  
1,079,494  
979,242  
865,041  
100,420  
127,844  
107,605  
176,890  
121,024  
220,001  
218,500  
230,500  
207,561  
136,061  
450,760  
406,937  
542,980  
309,477  
292,826  
215,931  
238,032  
185,564  
259,443  
288,984  
33,050  
23,652  
12,844  
25,871  
26,146  
268,356  
252,266  
255,007  
227,430  
260,371  
1,375  
1,375  
1,375  
1,360  
1,360  
108,165  
73,877  
75,388  
56,623  
57,228  
0  
0  
0  
0  
0  
3,115  
24,614  
22,301  
27,306  
9,467  
116,981  
114,342  
117,473  
105,051  
155,007  
38,720  
38,058  
38,471  
37,090  
37,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,288,518  
1,267,231  
1,334,501  
1,206,671  
1,125,412  
857,183  
855,969  
887,328  
781,362  
727,204  
837,738  
836,719  
868,061  
769,408  
718,249  
19,444  
19,251  
19,267  
11,954  
8,954  
431,336  
411,262  
447,172  
425,310  
398,209  
431,336  
411,262  
447,172  
425,310  
398,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0