Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,125,412  
 
1,099,493  
962,277  
984,466  
865,041  
 
903,434  
771,289  
796,647  
121,024  
 
268,726  
87,537  
38,273  
136,061  
 
85,973  
156,175  
158,465  
292,826  
 
377,197  
251,447  
301,038  
288,984  
 
165,044  
263,176  
285,494  
26,146  
 
6,494  
12,953  
13,376  
260,371  
 
196,060  
190,988  
187,819  
1,360  
 
1,360  
1,360  
1,335  
57,228  
 
58,579  
63,043  
64,430  
0  
 
0  
0  
0  
9,467  
 
5,175  
1,447  
1,097  
155,007  
 
92,880  
86,647  
82,456  
37,310  
 
38,067  
38,492  
38,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,125,412  
 
1,099,493  
962,277  
984,466  
727,204  
 
686,580  
570,280  
606,074  
718,249  
 
677,395  
561,758  
597,358  
8,954  
 
9,186  
8,521  
8,715  
398,209  
 
412,913  
391,997  
378,393  
398,209  
 
412,913  
391,997  
378,393  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0