Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,206,671  
1,125,412  
1,141,299  
1,099,493  
962,277  
979,242  
865,041  
942,752  
903,434  
771,289  
176,890  
121,024  
149,209  
268,726  
87,537  
207,561  
136,061  
184,000  
85,973  
156,175  
309,477  
292,826  
310,789  
377,197  
251,447  
259,443  
288,984  
277,091  
165,044  
263,176  
25,871  
26,146  
21,663  
6,494  
12,953  
227,430  
260,371  
198,547  
196,060  
190,988  
1,360  
1,360  
1,360  
1,360  
1,360  
56,623  
57,228  
57,555  
58,579  
63,043  
0  
0  
0  
0  
0  
27,306  
9,467  
6,245  
5,175  
1,447  
105,051  
155,007  
95,984  
92,880  
86,647  
37,090  
37,310  
37,404  
38,067  
38,492  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,206,671  
1,125,412  
1,141,286  
1,099,493  
962,277  
781,362  
727,204  
763,040  
686,580  
570,280  
769,408  
718,249  
754,018  
677,395  
561,758  
11,954  
8,954  
9,023  
9,186  
8,521  
425,310  
398,209  
378,246  
412,913  
391,997  
425,310  
398,209  
378,246  
412,913  
391,997  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0