Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,740,166  
1,699,377  
1,391,769  
1,288,518  
1,267,231  
1,458,605  
1,418,666  
1,121,786  
1,020,162  
1,014,965  
211,584  
140,300  
136,115  
100,420  
127,844  
177,001  
177,001  
144,001  
220,001  
218,500  
676,212  
819,065  
516,556  
450,760  
406,937  
365,223  
260,544  
287,577  
215,931  
238,032  
28,585  
21,755  
37,536  
33,050  
23,652  
281,560  
280,711  
269,983  
268,356  
252,266  
1,369  
1,446  
1,703  
1,375  
1,375  
89,289  
104,322  
106,010  
108,165  
73,877  
0  
0  
0  
0  
0  
22,531  
8,982  
3,366  
3,115  
24,614  
131,086  
127,452  
120,613  
116,981  
114,342  
37,284  
38,508  
38,292  
38,720  
38,058  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,740,166  
1,699,377  
1,391,769  
1,288,518  
1,267,231  
1,313,672  
1,218,600  
949,696  
857,183  
855,969  
1,292,641  
1,199,331  
930,264  
837,738  
836,719  
21,030  
19,268  
19,431  
19,444  
19,251  
426,494  
480,777  
442,074  
431,336  
411,262  
426,494  
480,777  
442,074  
431,336  
411,262  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0