Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,633,629  
1,696,087  
1,740,166  
1,699,377  
1,391,769  
1,345,261  
1,300,451  
1,458,605  
1,418,666  
1,121,786  
84,162  
173,003  
211,584  
140,300  
136,115  
211,601  
113,101  
177,001  
177,001  
144,001  
545,672  
620,492  
676,212  
819,065  
516,556  
461,839  
357,058  
365,223  
260,544  
287,577  
41,988  
36,798  
28,585  
21,755  
37,536  
288,368  
395,636  
281,560  
280,711  
269,983  
1,379  
1,379  
1,369  
1,446  
1,703  
89,311  
87,456  
89,289  
104,322  
106,010  
0  
0  
0  
0  
0  
24,255  
27,829  
22,531  
8,982  
3,366  
135,092  
239,679  
131,086  
127,452  
120,613  
38,331  
39,293  
37,284  
38,508  
38,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,633,629  
1,696,087  
1,740,166  
1,699,377  
1,391,769  
1,180,775  
1,255,431  
1,313,672  
1,218,600  
949,696  
1,159,371  
1,234,642  
1,292,641  
1,199,331  
930,264  
21,405  
20,789  
21,030  
19,268  
19,431  
452,854  
440,655  
426,494  
480,777  
442,074  
452,854  
440,655  
426,494  
480,777  
442,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0