Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,391,769  
1,288,518  
1,267,231  
1,334,501  
1,206,671  
1,121,786  
1,020,162  
1,014,965  
1,079,494  
979,242  
136,115  
100,420  
127,844  
107,605  
176,890  
144,001  
220,001  
218,500  
230,500  
207,561  
516,556  
450,760  
406,937  
542,980  
309,477  
287,577  
215,931  
238,032  
185,564  
259,443  
37,536  
33,050  
23,652  
12,844  
25,871  
269,983  
268,356  
252,266  
255,007  
227,430  
1,703  
1,375  
1,375  
1,375  
1,360  
106,010  
108,165  
73,877  
75,388  
56,623  
0  
0  
0  
0  
0  
3,366  
3,115  
24,614  
22,301  
27,306  
120,613  
116,981  
114,342  
117,473  
105,051  
38,292  
38,720  
38,058  
38,471  
37,090  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,391,769  
1,288,518  
1,267,231  
1,334,501  
1,206,671  
949,696  
857,183  
855,969  
887,328  
781,362  
930,264  
837,738  
836,719  
868,061  
769,408  
19,431  
19,444  
19,251  
19,267  
11,954  
442,074  
431,336  
411,262  
447,172  
425,310  
442,074  
431,336  
411,262  
447,172  
425,310  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0