Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,334,501  
1,206,671  
1,125,412  
1,141,299  
1,099,493  
1,079,494  
979,242  
865,041  
942,752  
903,434  
107,605  
176,890  
121,024  
149,209  
268,726  
230,500  
207,561  
136,061  
184,000  
85,973  
542,980  
309,477  
292,826  
310,789  
377,197  
185,564  
259,443  
288,984  
277,091  
165,044  
12,844  
25,871  
26,146  
21,663  
6,494  
255,007  
227,430  
260,371  
198,547  
196,060  
1,375  
1,360  
1,360  
1,360  
1,360  
75,388  
56,623  
57,228  
57,555  
58,579  
0  
0  
0  
0  
0  
22,301  
27,306  
9,467  
6,245  
5,175  
117,473  
105,051  
155,007  
95,984  
92,880  
38,471  
37,090  
37,310  
37,404  
38,067  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,334,501  
1,206,671  
1,125,412  
1,141,286  
1,099,493  
887,328  
781,362  
727,204  
763,040  
686,580  
868,061  
769,408  
718,249  
754,018  
677,395  
19,267  
11,954  
8,954  
9,023  
9,186  
447,172  
425,310  
398,209  
378,246  
412,913  
447,172  
425,310  
398,209  
378,246  
412,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0