Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
852,691  
871,092  
757,941  
726,570  
659,571  
446,973  
454,481  
441,176  
402,657  
435,554  
37,636  
27,370  
43,341  
46,572  
41,998  
0  
0  
0  
0  
0  
144,027  
140,122  
122,252  
103,905  
132,706  
250,695  
268,634  
256,297  
233,784  
249,578  
14,616  
18,355  
19,286  
18,396  
11,272  
405,718  
416,611  
316,765  
323,914  
224,016  
1,047  
1,067  
1,101  
1,101  
1,101  
82,436  
88,049  
93,632  
99,437  
101,399  
0  
0  
0  
0  
0  
9,252  
11,585  
8,837  
8,901  
4,854  
135,718  
135,718  
32,039  
32,039  
6,039  
177,266  
180,192  
181,155  
182,435  
110,623  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
852,691  
871,092  
757,941  
726,570  
659,571  
495,836  
518,842  
401,193  
380,686  
294,909  
189,694  
216,115  
202,466  
181,960  
253,099  
306,142  
302,727  
198,727  
198,727  
41,810  
356,855  
352,251  
356,748  
345,884  
364,662  
356,505  
351,901  
356,748  
345,884  
364,662  
350  
350  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0