Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
757,941  
726,570  
659,571  
571,064  
541,111  
441,176  
402,657  
435,554  
453,451  
420,470  
43,341  
46,572  
41,998  
54,905  
36,783  
0  
0  
0  
0  
0  
122,252  
103,905  
132,706  
141,986  
135,867  
256,297  
233,784  
249,578  
255,737  
247,517  
19,286  
18,396  
11,272  
823  
302  
316,765  
323,914  
224,016  
117,613  
120,642  
1,101  
1,101  
1,101  
1,345  
1,345  
93,632  
99,437  
101,399  
102,322  
107,941  
0  
0  
0  
0  
0  
8,837  
8,901  
4,854  
3,422  
774  
32,039  
32,039  
6,039  
6,039  
6,435  
181,155  
182,435  
110,623  
4,485  
4,146  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
757,941  
726,570  
659,571  
571,064  
541,111  
401,193  
380,686  
294,909  
221,435  
191,547  
202,466  
181,960  
253,099  
182,687  
152,800  
198,727  
198,727  
41,810  
38,747  
38,747  
356,748  
345,884  
364,662  
349,630  
349,564  
356,748  
345,884  
364,662  
349,630  
349,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0