Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
726,570  
659,571  
571,064  
541,111  
536,043  
402,657  
435,554  
453,451  
420,470  
411,126  
46,572  
41,998  
54,905  
36,783  
41,284  
0  
0  
0  
0  
0  
103,905  
132,706  
141,986  
135,867  
108,013  
233,784  
249,578  
255,737  
247,517  
259,000  
18,396  
11,272  
823  
302  
2,828  
323,914  
224,016  
117,613  
120,642  
124,917  
1,101  
1,101  
1,345  
1,345  
1,360  
99,437  
101,399  
102,322  
107,941  
111,781  
0  
0  
0  
0  
0  
8,901  
4,854  
3,422  
774  
442  
32,039  
6,039  
6,039  
6,435  
6,435  
182,435  
110,623  
4,485  
4,146  
4,899  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
726,570  
659,571  
571,064  
541,111  
536,043  
380,686  
294,909  
221,435  
191,547  
203,363  
181,960  
253,099  
182,687  
152,800  
165,467  
198,727  
41,810  
38,747  
38,747  
37,896  
345,884  
364,662  
349,630  
349,564  
332,680  
345,884  
364,662  
349,630  
349,564  
332,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0