Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
906,493  
871,751  
857,495  
852,691  
871,092  
494,499  
457,863  
436,748  
446,973  
454,481  
33,674  
30,222  
42,696  
37,636  
27,370  
0  
0  
0  
0  
0  
139,497  
132,270  
108,153  
144,027  
140,122  
304,360  
280,619  
269,804  
250,695  
268,634  
16,968  
14,751  
16,094  
14,616  
18,355  
411,994  
413,888  
420,747  
405,718  
416,611  
854  
894  
919  
1,047  
1,067  
91,215  
96,930  
102,441  
82,436  
88,049  
0  
0  
0  
0  
0  
9,248  
7,496  
7,068  
9,252  
11,585  
135,469  
135,718  
135,718  
135,718  
135,718  
175,207  
172,849  
174,601  
177,266  
180,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
906,493  
871,751  
857,495  
852,691  
871,092  
557,308  
523,731  
514,256  
495,836  
518,842  
263,857  
230,280  
221,914  
189,694  
216,115  
293,451  
293,451  
292,343  
306,142  
302,727  
349,185  
348,019  
343,238  
356,855  
352,251  
349,304  
347,937  
342,988  
356,505  
351,901  
-119  
83  
250  
350  
350  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0