Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
846,392  
918,294  
906,493  
871,751  
857,495  
436,066  
502,707  
494,499  
457,863  
436,748  
36,380  
66,096  
33,674  
30,222  
42,696  
0  
0  
0  
0  
0  
108,441  
137,553  
139,497  
132,270  
108,153  
278,193  
286,021  
304,360  
280,619  
269,804  
13,052  
13,037  
16,968  
14,751  
16,094  
410,326  
415,587  
411,994  
413,888  
420,747  
679  
854  
854  
894  
919  
92,634  
90,022  
91,215  
96,930  
102,441  
0  
0  
0  
0  
0  
7,048  
14,653  
9,248  
7,496  
7,068  
135,469  
135,469  
135,469  
135,718  
135,718  
174,496  
174,588  
175,207  
172,849  
174,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
846,392  
918,294  
906,493  
871,751  
857,495  
505,741  
563,315  
557,308  
523,731  
514,256  
220,347  
263,074  
263,857  
230,280  
221,914  
285,395  
300,241  
293,451  
293,451  
292,343  
340,651  
354,979  
349,185  
348,019  
343,238  
340,801  
355,098  
349,304  
347,937  
342,988  
-150  
-119  
-119  
83  
250  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0