Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
659,571  
571,064  
541,111  
536,043  
558,830  
435,554  
453,451  
420,470  
411,126  
465,924  
41,998  
54,905  
36,783  
41,284  
30,938  
0  
0  
0  
0  
0  
132,706  
141,986  
135,867  
108,013  
192,646  
249,578  
255,737  
247,517  
259,000  
240,959  
11,272  
823  
302  
2,828  
1,381  
224,016  
117,613  
120,642  
124,917  
92,906  
1,101  
1,345  
1,345  
1,360  
1,360  
101,399  
102,322  
107,941  
111,781  
80,926  
0  
0  
0  
0  
0  
4,854  
3,422  
774  
442  
498  
6,039  
6,039  
6,435  
6,435  
6,435  
110,623  
4,485  
4,146  
4,899  
3,687  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
659,571  
571,064  
541,111  
536,043  
558,830  
294,909  
221,435  
191,547  
203,363  
208,176  
253,099  
182,687  
152,800  
165,467  
193,065  
41,810  
38,747  
38,747  
37,896  
15,111  
364,662  
349,630  
349,564  
332,680  
350,654  
364,662  
349,630  
349,564  
332,680  
350,654  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0