Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA (SRB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,173  
68,858  
69,102  
70,753  
69,704  
13,467  
13,489  
13,306  
14,158  
12,688  
1,062  
824  
788  
832  
953  
0  
0  
0  
0  
0  
12,244  
8,290  
8,334  
13,260  
7,589  
90  
188  
0  
0  
0  
71  
4,187  
4,184  
66  
4,145  
54,706  
55,369  
55,796  
56,595  
57,016  
0  
0  
0  
0  
0  
7,208  
7,418  
7,793  
8,168  
8,543  
0  
0  
0  
0  
0  
1,055  
1,450  
1,450  
1,450  
1,450  
46,240  
46,240  
46,240  
46,650  
46,650  
203  
260  
313  
326  
372  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,173  
68,858  
69,102  
70,753  
69,704  
1,830  
1,689  
1,576  
2,582  
537  
830  
1,689  
1,576  
1,582  
537  
1,000  
0  
0  
1,000  
0  
66,343  
67,169  
67,526  
68,170  
69,167  
66,343  
67,169  
67,526  
68,170  
69,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0