Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,281  
31,655  
21,517  
23,846  
23,759  
13,943  
28,431  
11,333  
10,664  
10,535  
4,110  
4,797  
3  
57  
23  
0  
0  
0  
0  
0  
9,728  
23,623  
11,323  
10,607  
10,513  
68  
0  
0  
0  
0  
37  
12  
8  
0  
0  
7,339  
3,224  
10,184  
13,181  
13,223  
0  
0  
0  
0  
0  
3,417  
3,224  
3,311  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,728  
10,266  
10,266  
3,922  
0  
2,145  
2,915  
2,957  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,281  
31,655  
21,517  
23,846  
23,759  
5,871  
16,576  
11,560  
11,254  
11,169  
5,871  
16,576  
5,373  
5,066  
4,981  
0  
0  
6,187  
6,187  
6,187  
15,411  
15,079  
9,957  
12,592  
12,590  
15,411  
15,079  
9,957  
12,592  
12,590  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0