Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,517  
23,846  
23,759  
23,803  
24,030  
11,333  
10,664  
10,535  
10,579  
10,807  
3  
57  
23  
67  
61  
0  
0  
0  
0  
0  
11,323  
10,607  
10,513  
10,513  
10,746  
0  
0  
0  
0  
0  
8  
0  
0  
0  
0  
10,184  
13,181  
13,223  
13,223  
13,223  
0  
0  
0  
0  
0  
3,311  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,728  
10,266  
10,266  
10,266  
10,266  
2,145  
2,915  
2,957  
2,957  
2,957  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,517  
23,846  
23,759  
23,803  
24,030  
11,560  
11,254  
11,169  
11,169  
11,150  
5,373  
5,066  
4,981  
4,981  
4,963  
6,187  
6,187  
6,187  
6,187  
6,187  
9,957  
12,592  
12,590  
12,634  
12,880  
9,957  
12,592  
12,590  
12,634  
12,880  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0