Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,789  
18,121  
21,281  
31,655  
21,517  
14,904  
10,881  
13,943  
28,431  
11,333  
3,308  
9,572  
4,110  
4,797  
3  
0  
0  
0  
0  
0  
11,581  
1,299  
9,728  
23,623  
11,323  
15  
0  
68  
0  
0  
0  
11  
37  
12  
8  
6,885  
7,240  
7,339  
3,224  
10,184  
3,922  
3,922  
0  
0  
0  
2,962  
3,318  
3,417  
3,224  
3,311  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,728  
0  
0  
3,922  
0  
2,145  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,789  
18,121  
21,281  
31,655  
21,517  
5,494  
2,321  
5,871  
16,576  
11,560  
5,494  
2,321  
5,871  
16,576  
5,373  
0  
0  
0  
0  
6,187  
16,294  
15,801  
15,411  
15,079  
9,957  
16,294  
15,801  
15,411  
15,079  
9,957  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0