Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,461  
21,317  
21,789  
18,121  
21,281  
71,751  
14,519  
14,904  
10,881  
13,943  
1,083  
4,149  
3,308  
9,572  
4,110  
0  
0  
0  
0  
0  
28,026  
8,727  
11,581  
1,299  
9,728  
40,760  
1,520  
15  
0  
68  
1,882  
123  
0  
11  
37  
6,710  
6,797  
6,885  
7,240  
7,339  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
0  
2,788  
2,875  
2,962  
3,318  
3,417  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,922  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,461  
21,317  
21,789  
18,121  
21,281  
51,243  
4,406  
5,494  
2,321  
5,871  
51,243  
4,406  
5,494  
2,321  
5,871  
0  
0  
0  
0  
0  
27,218  
16,911  
16,294  
15,801  
15,411  
27,218  
16,911  
16,294  
15,801  
15,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0