Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
177,920  
90,294  
79,901  
71,198  
78,461  
147,688  
81,997  
73,365  
64,575  
71,751  
6,005  
16,544  
5,255  
2,024  
1,083  
31,938  
31,938  
0  
0  
0  
100,640  
891  
637  
19,939  
28,026  
7,401  
30,204  
63,957  
40,760  
40,760  
1,704  
2,419  
3,516  
1,852  
1,882  
30,232  
8,297  
6,536  
6,623  
6,710  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
11,510  
4,375  
2,614  
2,701  
2,788  
0  
0  
0  
0  
0  
14,800  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
177,920  
90,294  
79,901  
71,198  
78,461  
45,836  
2,513  
23,319  
43,979  
51,243  
45,836  
2,513  
23,319  
43,979  
51,243  
0  
0  
0  
0  
0  
132,084  
87,781  
56,582  
27,219  
27,218  
132,084  
87,781  
56,582  
27,219  
27,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0