Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,294  
79,901  
71,198  
78,461  
21,317  
81,997  
73,365  
64,575  
71,751  
14,519  
16,544  
5,255  
2,024  
1,083  
4,149  
31,938  
0  
0  
0  
0  
891  
637  
19,939  
28,026  
8,727  
30,204  
63,957  
40,760  
40,760  
1,520  
2,419  
3,516  
1,852  
1,882  
123  
8,297  
6,536  
6,623  
6,710  
6,797  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
4,375  
2,614  
2,701  
2,788  
2,875  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,294  
79,901  
71,198  
78,461  
21,317  
2,513  
23,319  
43,979  
51,243  
4,406  
2,513  
23,319  
43,979  
51,243  
4,406  
0  
0  
0  
0  
0  
87,781  
56,582  
27,219  
27,218  
16,911  
87,781  
56,582  
27,219  
27,218  
16,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0