Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,901  
71,198  
78,461  
21,317  
21,789  
73,365  
64,575  
71,751  
14,519  
14,904  
5,255  
2,024  
1,083  
4,149  
3,308  
0  
0  
0  
0  
0  
637  
19,939  
28,026  
8,727  
11,581  
63,957  
40,760  
40,760  
1,520  
15  
3,516  
1,852  
1,882  
123  
0  
6,536  
6,623  
6,710  
6,797  
6,885  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
2,614  
2,701  
2,788  
2,875  
2,962  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,901  
71,198  
78,461  
21,317  
21,789  
23,319  
43,979  
51,243  
4,406  
5,494  
23,319  
43,979  
51,243  
4,406  
5,494  
0  
0  
0  
0  
0  
56,582  
27,219  
27,218  
16,911  
16,294  
56,582  
27,219  
27,218  
16,911  
16,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0