Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,027  
844,689  
855,877  
895,648  
933,528  
66,799  
68,039  
75,353  
111,756  
145,824  
1,652  
2,241  
3,210  
27,712  
1,066  
0  
0  
0  
0  
0  
35  
447  
7,195  
8,166  
1,379  
63,068  
63,156  
63,159  
74,149  
141,251  
2,043  
2,194  
1,790  
1,729  
2,129  
773,228  
776,650  
780,524  
783,892  
787,704  
0  
0  
0  
0  
0  
51,826  
55,283  
58,791  
62,318  
65,852  
0  
0  
0  
0  
0  
8,719  
8,719  
8,719  
8,719  
8,856  
699,279  
699,279  
699,279  
699,279  
699,279  
13,404  
13,369  
13,734  
13,576  
13,716  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,027  
844,689  
855,877  
895,648  
933,528  
28,501  
28,649  
35,234  
67,283  
114,524  
28,501  
28,649  
35,234  
67,283  
114,524  
0  
0  
0  
0  
0  
811,526  
816,040  
820,643  
828,365  
819,004  
811,526  
816,040  
820,643  
828,365  
819,004  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0