Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
962,069  
984,911  
1,079,333  
1,098,454  
1,115,191  
157,896  
173,498  
78,357  
89,073  
97,090  
377  
516  
838  
534  
1,336  
0  
0  
0  
0  
0  
3,834  
15,862  
3,330  
3,649  
10,891  
152,277  
155,724  
72,875  
83,596  
83,595  
1,408  
1,396  
1,313  
1,294  
1,267  
804,173  
811,413  
1,000,976  
1,009,381  
1,018,101  
0  
0  
0  
0  
0  
76,292  
83,368  
90,557  
97,740  
105,189  
0  
0  
0  
0  
0  
8,856  
9,054  
9,054  
9,054  
9,054  
705,464  
705,464  
705,464  
705,464  
705,464  
13,562  
13,527  
195,902  
197,123  
198,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
962,069  
984,911  
1,079,333  
1,098,454  
1,115,191  
123,007  
136,625  
233,411  
234,858  
241,694  
123,007  
136,625  
233,411  
234,858  
241,694  
0  
0  
0  
0  
0  
839,063  
848,285  
845,922  
863,596  
873,496  
839,063  
848,285  
845,922  
863,596  
873,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0