Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
895,648  
933,528  
945,894  
962,069  
984,911  
111,756  
145,824  
154,188  
157,896  
173,498  
27,712  
1,066  
843  
377  
516  
0  
0  
0  
0  
0  
8,166  
1,379  
3,845  
3,834  
15,862  
74,149  
141,251  
148,146  
152,277  
155,724  
1,729  
2,129  
1,355  
1,408  
1,396  
783,892  
787,704  
791,707  
804,173  
811,413  
0  
0  
0  
0  
0  
62,318  
65,852  
70,100  
76,292  
83,368  
0  
0  
0  
0  
0  
8,719  
8,856  
8,856  
8,856  
9,054  
699,279  
699,279  
699,279  
705,464  
705,464  
13,576  
13,716  
13,471  
13,562  
13,527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
895,648  
933,528  
945,894  
962,069  
984,911  
67,283  
114,524  
119,388  
123,007  
136,625  
67,283  
114,524  
119,388  
123,007  
136,625  
0  
0  
0  
0  
0  
828,365  
819,004  
826,506  
839,063  
848,285  
828,365  
819,004  
826,506  
839,063  
848,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0