Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,079,333  
1,098,454  
1,115,191  
1,283,825  
1,334,158  
78,357  
89,073  
97,090  
201,612  
230,352  
838  
534  
1,336  
4,113  
721  
0  
0  
0  
0  
0  
3,330  
3,649  
10,891  
3,278  
1,188  
72,875  
83,596  
83,595  
191,807  
221,669  
1,313  
1,294  
1,267  
2,414  
6,775  
1,000,976  
1,009,381  
1,018,101  
1,082,212  
1,103,806  
0  
0  
0  
0  
0  
90,557  
97,740  
105,189  
112,870  
133,220  
0  
0  
0  
0  
0  
9,054  
9,054  
9,054  
9,054  
9,054  
705,464  
705,464  
705,464  
760,664  
760,664  
195,902  
197,123  
198,394  
199,625  
200,869  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,079,333  
1,098,454  
1,115,191  
1,283,825  
1,334,158  
233,411  
234,858  
241,694  
384,430  
386,670  
233,411  
234,858  
241,694  
384,430  
386,670  
0  
0  
0  
0  
0  
845,922  
863,596  
873,496  
899,395  
947,488  
845,922  
863,596  
873,496  
899,395  
947,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0