Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
827,948  
840,027  
844,689  
855,877  
895,648  
65,761  
66,799  
68,039  
75,353  
111,756  
768  
1,652  
2,241  
3,210  
27,712  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
35  
447  
7,195  
8,166  
63,016  
63,068  
63,156  
63,159  
74,149  
1,946  
2,043  
2,194  
1,790  
1,729  
762,186  
773,228  
776,650  
780,524  
783,892  
0  
0  
0  
0  
0  
48,874  
51,826  
55,283  
58,791  
62,318  
0  
0  
0  
0  
0  
8,719  
8,719  
8,719  
8,719  
8,719  
691,187  
699,279  
699,279  
699,279  
699,279  
13,406  
13,404  
13,369  
13,734  
13,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
827,948  
840,027  
844,689  
855,877  
895,648  
28,227  
28,501  
28,649  
35,234  
67,283  
28,227  
28,501  
28,649  
35,234  
67,283  
0  
0  
0  
0  
0  
799,721  
811,526  
816,040  
820,643  
828,365  
799,721  
811,526  
816,040  
820,643  
828,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0