Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
844,689  
855,877  
895,648  
933,528  
945,894  
68,039  
75,353  
111,756  
145,824  
154,188  
2,241  
3,210  
27,712  
1,066  
843  
0  
0  
0  
0  
0  
447  
7,195  
8,166  
1,379  
3,845  
63,156  
63,159  
74,149  
141,251  
148,146  
2,194  
1,790  
1,729  
2,129  
1,355  
776,650  
780,524  
783,892  
787,704  
791,707  
0  
0  
0  
0  
0  
55,283  
58,791  
62,318  
65,852  
70,100  
0  
0  
0  
0  
0  
8,719  
8,719  
8,719  
8,856  
8,856  
699,279  
699,279  
699,279  
699,279  
699,279  
13,369  
13,734  
13,576  
13,716  
13,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
844,689  
855,877  
895,648  
933,528  
945,894  
28,649  
35,234  
67,283  
114,524  
119,388  
28,649  
35,234  
67,283  
114,524  
119,388  
0  
0  
0  
0  
0  
816,040  
820,643  
828,365  
819,004  
826,506  
816,040  
820,643  
828,365  
819,004  
826,506  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0