Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
933,528  
945,894  
962,069  
984,911  
1,079,333  
145,824  
154,188  
157,896  
173,498  
78,357  
1,066  
843  
377  
516  
838  
0  
0  
0  
0  
0  
1,379  
3,845  
3,834  
15,862  
3,330  
141,251  
148,146  
152,277  
155,724  
72,875  
2,129  
1,355  
1,408  
1,396  
1,313  
787,704  
791,707  
804,173  
811,413  
1,000,976  
0  
0  
0  
0  
0  
65,852  
70,100  
76,292  
83,368  
90,557  
0  
0  
0  
0  
0  
8,856  
8,856  
8,856  
9,054  
9,054  
699,279  
699,279  
705,464  
705,464  
705,464  
13,716  
13,471  
13,562  
13,527  
195,902  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
933,528  
945,894  
962,069  
984,911  
1,079,333  
114,524  
119,388  
123,007  
136,625  
233,411  
114,524  
119,388  
123,007  
136,625  
233,411  
0  
0  
0  
0  
0  
819,004  
826,506  
839,063  
848,285  
845,922  
819,004  
826,506  
839,063  
848,285  
845,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0