Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,157,633  
1,076,161  
1,064,663  
1,035,041  
891,860  
883,533  
831,748  
820,088  
784,775  
731,618  
1,768  
2,759  
410  
1,703  
1,637  
39,953  
22,221  
22,221  
22,221  
22,221  
354,889  
287,398  
303,083  
291,055  
254,689  
445,920  
487,139  
461,427  
444,172  
431,829  
41,003  
32,231  
32,947  
25,623  
21,243  
274,100  
244,414  
244,576  
250,266  
160,242  
2,073  
2,020  
2,301  
2,301  
2,330  
201,328  
207,151  
211,915  
218,275  
126,539  
29,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
41,240  
35,243  
30,360  
29,691  
31,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,157,633  
1,076,161  
1,064,663  
1,035,041  
891,860  
895,436  
819,921  
809,466  
780,341  
646,227  
875,151  
755,338  
711,361  
680,649  
623,826  
20,285  
64,582  
98,105  
99,692  
22,401  
262,197  
256,241  
255,197  
254,700  
245,633  
262,197  
256,241  
255,197  
254,700  
245,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0