Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,187,868  
1,243,079  
1,166,189  
1,172,302  
1,153,313  
873,292  
920,042  
852,764  
875,677  
848,225  
768  
2,289  
1,016  
10,543  
721  
3,000  
3,000  
3,000  
39,953  
39,953  
312,229  
363,633  
324,094  
301,337  
318,355  
471,827  
469,891  
466,515  
480,803  
445,876  
85,468  
81,229  
58,139  
43,042  
43,319  
314,576  
323,037  
313,425  
296,625  
305,088  
2,020  
2,136  
2,136  
2,136  
2,136  
214,152  
220,954  
229,013  
235,992  
243,019  
0  
0  
0  
0  
0  
7,900  
7,900  
7,900  
7,900  
8,015  
0  
0  
0  
0  
0  
90,504  
92,048  
74,377  
50,597  
51,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,187,868  
1,243,079  
1,166,189  
1,172,302  
1,153,313  
894,257  
961,371  
888,155  
898,025  
881,122  
838,525  
906,938  
832,216  
840,414  
848,532  
55,732  
54,433  
55,939  
57,611  
32,590  
293,611  
281,708  
278,035  
274,278  
272,192  
293,611  
281,708  
278,035  
274,278  
272,192  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0