Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,076,161  
1,064,663  
1,035,041  
891,860  
856,373  
831,748  
820,088  
784,775  
731,618  
691,122  
2,759  
410  
1,703  
1,637  
743  
22,221  
22,221  
22,221  
22,221  
22,221  
287,398  
303,083  
291,055  
254,689  
235,922  
487,139  
461,427  
444,172  
431,829  
413,246  
32,231  
32,947  
25,623  
21,243  
18,990  
244,414  
244,576  
250,266  
160,242  
165,251  
2,020  
2,301  
2,301  
2,330  
1,952  
207,151  
211,915  
218,275  
126,539  
132,016  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35,243  
30,360  
29,691  
31,373  
31,283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,076,161  
1,064,663  
1,035,041  
891,860  
856,373  
819,921  
809,466  
780,341  
646,227  
617,198  
755,338  
711,361  
680,649  
623,826  
593,493  
64,582  
98,105  
99,692  
22,401  
23,705  
256,241  
255,197  
254,700  
245,633  
239,175  
256,241  
255,197  
254,700  
245,633  
239,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0