Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,172,302  
1,153,313  
1,157,633  
1,076,161  
1,064,663  
875,677  
848,225  
883,533  
831,748  
820,088  
10,543  
721  
1,768  
2,759  
410  
39,953  
39,953  
39,953  
22,221  
22,221  
301,337  
318,355  
354,889  
287,398  
303,083  
480,803  
445,876  
445,920  
487,139  
461,427  
43,042  
43,319  
41,003  
32,231  
32,947  
296,625  
305,088  
274,100  
244,414  
244,576  
2,136  
2,136  
2,073  
2,020  
2,301  
235,992  
243,019  
201,328  
207,151  
211,915  
0  
0  
29,458  
0  
0  
7,900  
8,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50,597  
51,918  
41,240  
35,243  
30,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,172,302  
1,153,313  
1,157,633  
1,076,161  
1,064,663  
898,025  
881,122  
895,436  
819,921  
809,466  
840,414  
848,532  
875,151  
755,338  
711,361  
57,611  
32,590  
20,285  
64,582  
98,105  
274,278  
272,192  
262,197  
256,241  
255,197  
274,278  
272,192  
262,197  
256,241  
255,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0