Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,176,087  
1,217,162  
1,187,868  
1,243,079  
1,166,189  
837,763  
871,095  
873,292  
920,042  
852,764  
454  
3,140  
768  
2,289  
1,016  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
355,691  
386,358  
312,229  
363,633  
324,094  
478,501  
478,457  
471,827  
469,891  
466,515  
117  
140  
85,468  
81,229  
58,139  
338,324  
346,067  
314,576  
323,037  
313,425  
514  
1,997  
2,020  
2,136  
2,136  
201,446  
207,224  
214,152  
220,954  
229,013  
0  
0  
0  
0  
0  
133,925  
133,925  
7,900  
7,900  
7,900  
0  
0  
0  
0  
0  
2,439  
2,920  
90,504  
92,048  
74,377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,176,087  
1,217,162  
1,187,868  
1,243,079  
1,166,189  
891,965  
932,602  
894,257  
961,371  
888,155  
867,072  
906,879  
838,525  
906,938  
832,216  
24,892  
25,723  
55,732  
54,433  
55,939  
284,122  
284,560  
293,611  
281,708  
278,035  
284,122  
284,560  
293,611  
281,708  
278,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0