Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,166,189  
1,172,302  
1,153,313  
1,157,633  
1,076,161  
852,764  
875,677  
848,225  
883,533  
831,748  
1,016  
10,543  
721  
1,768  
2,759  
3,000  
39,953  
39,953  
39,953  
22,221  
324,094  
301,337  
318,355  
354,889  
287,398  
466,515  
480,803  
445,876  
445,920  
487,139  
58,139  
43,042  
43,319  
41,003  
32,231  
313,425  
296,625  
305,088  
274,100  
244,414  
2,136  
2,136  
2,136  
2,073  
2,020  
229,013  
235,992  
243,019  
201,328  
207,151  
0  
0  
0  
29,458  
0  
7,900  
7,900  
8,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
74,377  
50,597  
51,918  
41,240  
35,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,166,189  
1,172,302  
1,153,313  
1,157,633  
1,076,161  
888,155  
898,025  
881,122  
895,436  
819,921  
832,216  
840,414  
848,532  
875,151  
755,338  
55,939  
57,611  
32,590  
20,285  
64,582  
278,035  
274,278  
272,192  
262,197  
256,241  
278,035  
274,278  
272,192  
262,197  
256,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0