Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
891,860  
856,373  
859,833  
839,974  
820,543  
731,618  
691,122  
686,783  
659,893  
637,474  
1,637  
743  
4,492  
2,271  
901  
22,221  
22,221  
19,221  
19,221  
6,221  
254,689  
235,922  
235,403  
203,742  
201,202  
431,829  
413,246  
406,485  
413,751  
404,095  
21,243  
18,990  
21,183  
20,908  
25,055  
160,242  
165,251  
173,049  
180,081  
183,069  
2,330  
1,952  
0  
0  
0  
126,539  
132,016  
137,922  
143,865  
149,778  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,373  
31,283  
35,128  
36,216  
33,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
891,860  
856,373  
859,833  
839,974  
820,543  
646,227  
617,198  
624,114  
604,170  
585,670  
623,826  
593,493  
598,775  
577,154  
557,006  
22,401  
23,705  
25,340  
27,016  
28,664  
245,633  
239,175  
235,718  
235,804  
234,873  
245,633  
239,175  
235,718  
235,804  
234,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0