Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,035,041  
891,860  
856,373  
859,833  
839,974  
784,775  
731,618  
691,122  
686,783  
659,893  
1,703  
1,637  
743  
4,492  
2,271  
22,221  
22,221  
22,221  
19,221  
19,221  
291,055  
254,689  
235,922  
235,403  
203,742  
444,172  
431,829  
413,246  
406,485  
413,751  
25,623  
21,243  
18,990  
21,183  
20,908  
250,266  
160,242  
165,251  
173,049  
180,081  
2,301  
2,330  
1,952  
0  
0  
218,275  
126,539  
132,016  
137,922  
143,865  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
29,691  
31,373  
31,283  
35,128  
36,216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,035,041  
891,860  
856,373  
859,833  
839,974  
780,341  
646,227  
617,198  
624,114  
604,170  
680,649  
623,826  
593,493  
598,775  
577,154  
99,692  
22,401  
23,705  
25,340  
27,016  
254,700  
245,633  
239,175  
235,718  
235,804  
254,700  
245,633  
239,175  
235,718  
235,804  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0