Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
909,741  
982,462  
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
773,131  
781,289  
784,133  
715,836  
716,399  
2,286  
21,447  
36,439  
13,076  
4,838  
0  
0  
0  
0  
0  
722,651  
719,802  
706,921  
654,357  
641,995  
47,676  
39,509  
40,161  
48,013  
69,046  
518  
531  
613  
390  
519  
136,611  
201,173  
423,864  
452,129  
450,331  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
75,780  
78,427  
81,687  
84,950  
85,113  
0  
63,412  
0  
0  
0  
15,410  
13,798  
296,524  
295,191  
293,432  
9,504  
9,504  
9,504  
35,746  
35,746  
916  
1,032  
1,149  
1,241  
1,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
909,741  
982,462  
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
166,424  
239,373  
486,488  
435,098  
437,773  
161,099  
233,332  
486,488  
211,524  
214,199  
5,325  
6,042  
0  
223,574  
223,574  
743,317  
743,088  
721,509  
732,866  
728,956  
743,317  
743,088  
721,509  
732,866  
728,956  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0