Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
945,668  
944,162  
951,430  
912,435  
909,741  
805,295  
803,488  
809,527  
774,014  
773,131  
2,365  
14,145  
5,351  
3,991  
2,286  
0  
0  
0  
0  
0  
772,885  
750,571  
761,079  
730,313  
722,651  
27,863  
38,493  
42,027  
38,982  
47,676  
2,182  
279  
1,071  
728  
518  
140,373  
140,674  
141,902  
138,421  
136,611  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
68,141  
70,794  
72,340  
73,770  
75,780  
0  
0  
0  
0  
0  
26,291  
24,393  
23,935  
19,263  
15,410  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,436  
984  
1,124  
884  
916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
945,668  
944,162  
951,430  
912,435  
909,741  
191,182  
190,570  
200,067  
167,199  
166,424  
187,214  
185,609  
195,240  
161,874  
161,099  
3,968  
4,961  
4,827  
5,325  
5,325  
754,486  
753,591  
751,363  
745,237  
743,317  
754,486  
753,591  
751,363  
745,237  
743,317  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0