Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
951,430  
912,435  
909,741  
982,462  
1,207,997  
809,527  
774,014  
773,131  
781,289  
784,133  
5,351  
3,991  
2,286  
21,447  
36,439  
0  
0  
0  
0  
0  
761,079  
730,313  
722,651  
719,802  
706,921  
42,027  
38,982  
47,676  
39,509  
40,161  
1,071  
728  
518  
531  
613  
141,902  
138,421  
136,611  
201,173  
423,864  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
72,340  
73,770  
75,780  
78,427  
81,687  
0  
0  
0  
63,412  
0  
23,935  
19,263  
15,410  
13,798  
296,524  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,124  
884  
916  
1,032  
1,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
951,430  
912,435  
909,741  
982,462  
1,207,997  
200,067  
167,199  
166,424  
239,373  
486,488  
195,240  
161,874  
161,099  
233,332  
486,488  
4,827  
5,325  
5,325  
6,042  
0  
751,363  
745,237  
743,317  
743,088  
721,509  
751,363  
745,237  
743,317  
743,088  
721,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0