Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
982,462  
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
781,289  
784,133  
715,836  
716,399  
719,942  
21,447  
36,439  
13,076  
4,838  
4,226  
0  
0  
0  
0  
0  
719,802  
706,921  
654,357  
641,995  
653,311  
39,509  
40,161  
48,013  
69,046  
62,058  
531  
613  
390  
519  
347  
201,173  
423,864  
452,129  
450,331  
447,056  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
78,427  
81,687  
84,950  
85,113  
89,758  
63,412  
0  
0  
0  
0  
13,798  
296,524  
295,191  
293,432  
285,809  
9,504  
9,504  
35,746  
35,746  
35,746  
1,032  
1,149  
1,241  
1,040  
742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
982,462  
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
239,373  
486,488  
435,098  
437,773  
445,810  
233,332  
486,488  
211,524  
214,199  
222,235  
6,042  
0  
223,574  
223,574  
223,574  
743,088  
721,509  
732,866  
728,956  
721,188  
743,088  
721,509  
732,866  
728,956  
721,188  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0