Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
949,826  
945,668  
944,162  
951,430  
912,435  
801,388  
805,295  
803,488  
809,527  
774,014  
14,312  
2,365  
14,145  
5,351  
3,991  
0  
0  
0  
0  
0  
761,259  
772,885  
750,571  
761,079  
730,313  
24,987  
27,863  
38,493  
42,027  
38,982  
830  
2,182  
279  
1,071  
728  
148,438  
140,373  
140,674  
141,902  
138,421  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
65,920  
68,141  
70,794  
72,340  
73,770  
0  
0  
0  
0  
0  
36,022  
26,291  
24,393  
23,935  
19,263  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,992  
1,436  
984  
1,124  
884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
949,826  
945,668  
944,162  
951,430  
912,435  
192,057  
191,182  
190,570  
200,067  
167,199  
181,719  
187,214  
185,609  
195,240  
161,874  
10,339  
3,968  
4,961  
4,827  
5,325  
757,769  
754,486  
753,591  
751,363  
745,237  
757,769  
754,486  
753,591  
751,363  
745,237  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0