Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
1,162,800  
784,133  
715,836  
716,399  
719,942  
714,281  
36,439  
13,076  
4,838  
4,226  
816  
0  
0  
0  
0  
0  
706,921  
654,357  
641,995  
653,311  
657,351  
40,161  
48,013  
69,046  
62,058  
55,457  
613  
390  
519  
347  
656  
423,864  
452,129  
450,331  
447,056  
448,519  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
81,687  
84,950  
85,113  
89,758  
91,246  
0  
0  
0  
0  
0  
296,524  
295,191  
293,432  
285,809  
285,809  
9,504  
35,746  
35,746  
35,746  
35,746  
1,149  
1,241  
1,040  
742  
718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,207,997  
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
1,162,800  
486,488  
435,098  
437,773  
445,810  
445,061  
486,488  
211,524  
214,199  
222,235  
222,158  
0  
223,574  
223,574  
223,574  
222,903  
721,509  
732,866  
728,956  
721,188  
717,739  
721,509  
732,866  
728,956  
721,188  
717,739  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0