Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
1,162,800  
1,177,277  
715,836  
716,399  
719,942  
714,281  
724,692  
13,076  
4,838  
4,226  
816  
6,905  
0  
0  
0  
0  
0  
654,357  
641,995  
653,311  
657,351  
654,608  
48,013  
69,046  
62,058  
55,457  
62,954  
390  
519  
347  
656  
225  
452,129  
450,331  
447,056  
448,519  
452,585  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
84,950  
85,113  
89,758  
91,246  
90,591  
0  
0  
0  
0  
0  
295,191  
293,432  
285,809  
285,809  
289,602  
35,746  
35,746  
35,746  
35,746  
36,296  
1,241  
1,040  
742  
718  
1,095  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,167,964  
1,166,730  
1,166,998  
1,162,800  
1,177,277  
435,098  
437,773  
445,810  
445,061  
462,352  
211,524  
214,199  
222,235  
222,158  
239,449  
223,574  
223,574  
223,574  
222,903  
222,903  
732,866  
728,956  
721,188  
717,739  
714,925  
732,866  
728,956  
721,188  
717,739  
714,925  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0