Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,740  
224,093  
 
239,585  
246,926  
109,293  
124,890  
 
140,010  
141,629  
1,942  
2,958  
 
6,175  
9,733  
0  
0  
 
2,300  
35,300  
72,105  
84,730  
 
65,663  
33,252  
35,246  
37,188  
 
65,620  
63,255  
1  
14  
 
252  
89  
106,446  
99,203  
 
99,575  
105,297  
8,952  
0  
 
100  
0  
1,466  
1,362  
 
12,207  
15,974  
0  
0  
 
0  
0  
28,900  
28,900  
 
28,900  
28,900  
20,193  
20,200  
 
0  
0  
46,935  
48,741  
 
58,368  
60,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,740  
224,093  
 
239,585  
246,926  
43,480  
50,229  
 
54,997  
69,437  
43,370  
50,229  
 
50,893  
66,596  
110  
0  
 
4,105  
2,841  
172,259  
173,864  
 
184,588  
177,489  
172,259  
173,864  
 
184,588  
177,489  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0