Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,510  
268,758  
273,022  
279,282  
284,913  
136,158  
136,191  
135,548  
135,220  
134,497  
5,815  
4,173  
6,092  
5,467  
10,788  
0  
20,000  
20,000  
22,400  
22,400  
98,449  
82,495  
59,043  
47,564  
38,806  
31,829  
29,434  
45,327  
57,762  
59,756  
65  
89  
5,086  
2,026  
2,746  
124,352  
132,566  
137,474  
144,062  
150,417  
0  
0  
0  
0  
0  
28,702  
32,997  
37,323  
41,655  
75,397  
0  
0  
0  
0  
0  
28,900  
28,900  
28,900  
29,318  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
66,750  
70,669  
71,251  
73,089  
75,020  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,510  
268,758  
273,022  
279,282  
284,913  
83,127  
88,850  
95,599  
146,697  
152,500  
67,291  
57,185  
86,097  
117,417  
125,093  
15,836  
31,665  
9,502  
29,279  
27,407  
177,383  
179,908  
177,423  
132,585  
132,413  
177,383  
179,908  
177,423  
132,585  
132,413  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0