Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,823  
220,192  
220,876  
215,740  
224,093  
166,038  
141,963  
142,114  
109,293  
124,890  
2,391  
3,481  
2,839  
1,942  
2,958  
0  
0  
0  
0  
0  
135,192  
112,251  
113,138  
72,105  
84,730  
28,375  
26,156  
26,124  
35,246  
37,188  
80  
75  
13  
1  
14  
77,785  
78,229  
78,762  
106,446  
99,203  
0  
0  
0  
8,952  
0  
144  
588  
1,122  
1,466  
1,362  
0  
0  
0  
0  
0  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
0  
0  
0  
20,193  
20,200  
48,741  
48,741  
48,741  
46,935  
48,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,823  
220,192  
220,876  
215,740  
224,093  
69,818  
47,748  
48,174  
43,480  
50,229  
69,708  
47,544  
48,064  
43,370  
50,229  
110  
204  
110  
110  
0  
174,005  
172,444  
172,702  
172,259  
173,864  
174,005  
172,444  
172,702  
172,259  
173,864  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0