Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,199  
260,510  
268,758  
273,022  
279,282  
145,317  
136,158  
136,191  
135,548  
135,220  
1,214  
5,815  
4,173  
6,092  
5,467  
41,300  
0  
20,000  
20,000  
22,400  
72,894  
98,449  
82,495  
59,043  
47,564  
29,813  
31,829  
29,434  
45,327  
57,762  
97  
65  
89  
5,086  
2,026  
117,882  
124,352  
132,566  
137,474  
144,062  
0  
0  
0  
0  
0  
24,471  
28,702  
32,997  
37,323  
41,655  
0  
0  
0  
0  
0  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
29,318  
0  
0  
0  
0  
0  
64,511  
66,750  
70,669  
71,251  
73,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,199  
260,510  
268,758  
273,022  
279,282  
84,676  
83,127  
88,850  
95,599  
146,697  
69,746  
67,291  
57,185  
86,097  
117,417  
14,930  
15,836  
31,665  
9,502  
29,279  
178,524  
177,383  
179,908  
177,423  
132,585  
178,524  
177,383  
179,908  
177,423  
132,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0