Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
239,585  
246,926  
263,625  
263,199  
 
140,010  
141,629  
151,515  
145,317  
 
6,175  
9,733  
2,704  
1,214  
 
2,300  
35,300  
35,300  
41,300  
 
65,663  
33,252  
49,623  
72,894  
 
65,620  
63,255  
63,623  
29,813  
 
252  
89  
265  
97  
 
99,575  
105,297  
112,110  
117,882  
 
100  
0  
0  
0  
 
12,207  
15,974  
20,300  
24,471  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
 
0  
0  
0  
0  
 
58,368  
60,423  
62,910  
64,511  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
239,585  
246,926  
263,625  
263,199  
 
54,997  
69,437  
84,579  
84,676  
 
50,893  
66,596  
76,308  
69,746  
 
4,105  
2,841  
8,271  
14,930  
 
184,588  
177,489  
179,046  
178,524  
 
184,588  
177,489  
179,046  
178,524  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0