Công ty Cổ phần SPI (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
224,093  
 
239,585  
246,926  
263,625  
124,890  
 
140,010  
141,629  
151,515  
2,958  
 
6,175  
9,733  
2,704  
0  
 
2,300  
35,300  
35,300  
84,730  
 
65,663  
33,252  
49,623  
37,188  
 
65,620  
63,255  
63,623  
14  
 
252  
89  
265  
99,203  
 
99,575  
105,297  
112,110  
0  
 
100  
0  
0  
1,362  
 
12,207  
15,974  
20,300  
0  
 
0  
0  
0  
28,900  
 
28,900  
28,900  
28,900  
20,200  
 
0  
0  
0  
48,741  
 
58,368  
60,423  
62,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
224,093  
 
239,585  
246,926  
263,625  
50,229  
 
54,997  
69,437  
84,579  
50,229  
 
50,893  
66,596  
76,308  
0  
 
4,105  
2,841  
8,271  
173,864  
 
184,588  
177,489  
179,046  
173,864  
 
184,588  
177,489  
179,046  
0  
 
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0