Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,585  
246,926  
263,625  
263,199  
260,510  
140,010  
141,629  
151,515  
145,317  
136,158  
6,175  
9,733  
2,704  
1,214  
5,815  
2,300  
35,300  
35,300  
41,300  
0  
65,663  
33,252  
49,623  
72,894  
98,449  
65,620  
63,255  
63,623  
29,813  
31,829  
252  
89  
265  
97  
65  
99,575  
105,297  
112,110  
117,882  
124,352  
100  
0  
0  
0  
0  
12,207  
15,974  
20,300  
24,471  
28,702  
0  
0  
0  
0  
0  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
0  
0  
0  
0  
0  
58,368  
60,423  
62,910  
64,511  
66,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,585  
246,926  
263,625  
263,199  
260,510  
54,997  
69,437  
84,579  
84,676  
83,127  
50,893  
66,596  
76,308  
69,746  
67,291  
4,105  
2,841  
8,271  
14,930  
15,836  
184,588  
177,489  
179,046  
178,524  
177,383  
184,588  
177,489  
179,046  
178,524  
177,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0