Công ty Cổ phần Đá Spilit (SPI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,625  
263,199  
260,510  
268,758  
273,022  
151,515  
145,317  
136,158  
136,191  
135,548  
2,704  
1,214  
5,815  
4,173  
6,092  
35,300  
41,300  
0  
20,000  
20,000  
49,623  
72,894  
98,449  
82,495  
59,043  
63,623  
29,813  
31,829  
29,434  
45,327  
265  
97  
65  
89  
5,086  
112,110  
117,882  
124,352  
132,566  
137,474  
0  
0  
0  
0  
0  
20,300  
24,471  
28,702  
32,997  
37,323  
0  
0  
0  
0  
0  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
28,900  
0  
0  
0  
0  
0  
62,910  
64,511  
66,750  
70,669  
71,251  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,625  
263,199  
260,510  
268,758  
273,022  
84,579  
84,676  
83,127  
88,850  
95,599  
76,308  
69,746  
67,291  
57,185  
86,097  
8,271  
14,930  
15,836  
31,665  
9,502  
179,046  
178,524  
177,383  
179,908  
177,423  
179,046  
178,524  
177,383  
179,908  
177,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0