Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
449,776  
496,610  
423,727  
318,721  
 
325,279  
412,630  
340,114  
234,216  
 
29,173  
35,565  
31,140  
21,771  
 
0  
0  
0  
0  
 
129,975  
157,782  
154,284  
136,095  
 
164,623  
216,424  
150,662  
70,975  
 
1,508  
2,859  
4,028  
5,375  
 
124,497  
83,980  
83,613  
84,506  
 
0  
0  
0  
0  
 
31,835  
30,208  
30,303  
31,395  
 
0  
0  
0  
0  
 
41  
819  
322  
89  
 
92,480  
52,777  
52,777  
52,776  
 
140  
176  
211  
246  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
449,776  
496,610  
423,727  
318,721  
 
305,684  
359,951  
284,984  
180,197  
 
305,684  
359,951  
284,984  
180,197  
 
0  
0  
0  
0  
 
144,092  
136,659  
138,743  
138,525  
 
144,092  
136,659  
138,743  
138,525  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0