Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
437,142  
417,160  
475,860  
451,375  
449,776  
353,444  
336,219  
362,914  
327,418  
325,279  
103,344  
45,090  
7,069  
14,701  
29,173  
0  
1,250  
0  
0  
0  
98,976  
134,021  
134,209  
129,601  
129,975  
147,348  
152,672  
217,803  
180,986  
164,623  
3,776  
3,185  
3,834  
2,130  
1,508  
83,698  
80,941  
112,946  
123,957  
124,497  
0  
0  
0  
0  
0  
46,679  
38,537  
30,184  
31,372  
31,835  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
209  
146  
0  
41  
37,019  
42,160  
82,546  
92,480  
92,480  
0  
35  
70  
105  
140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
437,142  
417,160  
475,860  
451,375  
449,776  
298,561  
273,514  
338,723  
306,166  
305,684  
289,814  
264,425  
338,723  
306,166  
305,684  
8,747  
9,089  
0  
0  
0  
138,581  
143,646  
137,137  
145,209  
144,092  
138,581  
143,646  
137,137  
145,209  
144,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0