Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,727  
318,721  
565,195  
476,918  
 
340,114  
234,216  
476,839  
410,846  
 
31,140  
21,771  
21,997  
16,748  
 
0  
0  
0  
0  
 
154,284  
136,095  
201,296  
218,828  
 
150,662  
70,975  
251,193  
174,007  
 
4,028  
5,375  
2,353  
1,262  
 
83,613  
84,506  
88,356  
66,073  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,303  
31,395  
30,663  
38,518  
 
0  
0  
0  
0  
 
322  
89  
4,600  
4,427  
 
52,777  
52,776  
52,777  
22,777  
 
211  
246  
316  
351  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,727  
318,721  
565,195  
476,918  
 
284,984  
180,197  
408,401  
343,319  
 
284,984  
180,197  
408,401  
343,319  
 
0  
0  
0  
0  
 
138,743  
138,525  
156,794  
133,599  
 
138,743  
138,525  
156,794  
133,599  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0