Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
496,610  
423,727  
318,721  
565,195  
 
412,630  
340,114  
234,216  
476,839  
 
35,565  
31,140  
21,771  
21,997  
 
0  
0  
0  
0  
 
157,782  
154,284  
136,095  
201,296  
 
216,424  
150,662  
70,975  
251,193  
 
2,859  
4,028  
5,375  
2,353  
 
83,980  
83,613  
84,506  
88,356  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,208  
30,303  
31,395  
30,663  
 
0  
0  
0  
0  
 
819  
322  
89  
4,600  
 
52,777  
52,777  
52,776  
52,777  
 
176  
211  
246  
316  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
496,610  
423,727  
318,721  
565,195  
 
359,951  
284,984  
180,197  
408,401  
 
359,951  
284,984  
180,197  
408,401  
 
0  
0  
0  
0  
 
136,659  
138,743  
138,525  
156,794  
 
136,659  
138,743  
138,525  
156,794  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0