Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
475,860  
451,375  
449,776  
496,610  
423,727  
362,914  
327,418  
325,279  
412,630  
340,114  
7,069  
14,701  
29,173  
35,565  
31,140  
0  
0  
0  
0  
0  
134,209  
129,601  
129,975  
157,782  
154,284  
217,803  
180,986  
164,623  
216,424  
150,662  
3,834  
2,130  
1,508  
2,859  
4,028  
112,946  
123,957  
124,497  
83,980  
83,613  
0  
0  
0  
0  
0  
30,184  
31,372  
31,835  
30,208  
30,303  
0  
0  
0  
0  
0  
146  
0  
41  
819  
322  
82,546  
92,480  
92,480  
52,777  
52,777  
70  
105  
140  
176  
211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
475,860  
451,375  
449,776  
496,610  
423,727  
338,723  
306,166  
305,684  
359,951  
284,984  
338,723  
306,166  
305,684  
359,951  
284,984  
0  
0  
0  
0  
0  
137,137  
145,209  
144,092  
136,659  
138,743  
137,137  
145,209  
144,092  
136,659  
138,743  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0