Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
318,721  
565,195  
476,918  
345,230  
 
234,216  
476,839  
410,846  
273,237  
 
21,771  
21,997  
16,748  
43,526  
 
0  
0  
0  
0  
 
136,095  
201,296  
218,828  
193,862  
 
70,975  
251,193  
174,007  
33,746  
 
5,375  
2,353  
1,262  
2,104  
 
84,506  
88,356  
66,073  
71,993  
 
0  
0  
0  
0  
 
31,395  
30,663  
38,518  
41,090  
 
0  
0  
0  
0  
 
89  
4,600  
4,427  
3,853  
 
52,776  
52,777  
22,777  
27,050  
 
246  
316  
351  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
318,721  
565,195  
476,918  
345,230  
 
180,197  
408,401  
343,319  
207,517  
 
180,197  
408,401  
343,319  
207,517  
 
0  
0  
0  
0  
 
138,525  
156,794  
133,599  
137,713  
 
138,525  
156,794  
133,599  
137,713  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0