Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
137,747  
142,608  
141,939  
133,721  
 
112,285  
116,445  
114,639  
105,882  
 
14,587  
6,570  
12,878  
18,993  
 
15,999  
15,999  
15,999  
9,500  
 
35,562  
31,768  
29,127  
31,164  
 
45,451  
61,676  
55,597  
45,562  
 
687  
433  
1,039  
664  
 
25,462  
26,163  
27,300  
27,838  
 
0  
0  
2  
4  
 
23,134  
24,116  
24,843  
25,963  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,328  
2,047  
2,456  
1,871  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
137,747  
142,608  
141,939  
133,721  
 
18,726  
25,556  
27,697  
23,015  
 
18,721  
25,551  
27,692  
23,010  
 
5  
5  
5  
5  
 
119,020  
117,052  
114,242  
110,706  
 
119,020  
117,052  
114,242  
110,706  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0