Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,334  
137,747  
142,608  
141,939  
 
120,835  
112,285  
116,445  
114,639  
 
26,900  
14,587  
6,570  
12,878  
 
5,999  
15,999  
15,999  
15,999  
 
36,728  
35,562  
31,768  
29,127  
 
50,806  
45,451  
61,676  
55,597  
 
402  
687  
433  
1,039  
 
25,499  
25,462  
26,163  
27,300  
 
0  
0  
0  
2  
 
22,609  
23,134  
24,116  
24,843  
 
0  
0  
0  
0  
 
507  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,382  
2,328  
2,047  
2,456  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,334  
137,747  
142,608  
141,939  
 
30,644  
18,726  
25,556  
27,697  
 
30,639  
18,721  
25,551  
27,692  
 
5  
5  
5  
5  
 
115,689  
119,020  
117,052  
114,242  
 
115,689  
119,020  
117,052  
114,242  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0