Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,382  
146,334  
137,747  
136,676  
142,608  
121,851  
120,835  
112,285  
111,240  
116,445  
8,359  
26,900  
14,587  
18,104  
6,570  
5,999  
5,999  
15,999  
15,999  
15,999  
43,046  
36,728  
35,562  
26,234  
31,768  
63,847  
50,806  
45,451  
50,298  
61,676  
600  
402  
687  
606  
433  
24,531  
25,499  
25,462  
25,436  
26,163  
0  
0  
0  
0  
0  
21,565  
22,609  
23,134  
23,015  
24,116  
0  
0  
0  
0  
0  
512  
507  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,453  
2,382  
2,328  
2,421  
2,047  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,382  
146,334  
137,747  
136,676  
142,608  
28,322  
30,644  
18,726  
20,504  
25,556  
28,317  
30,639  
18,721  
20,499  
25,551  
5  
5  
5  
5  
5  
118,060  
115,689  
119,020  
116,171  
117,052  
118,060  
115,689  
119,020  
116,171  
117,052  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0