Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
974,372  
961,484  
977,250  
1,027,696  
1,006,571  
73,889  
48,859  
52,628  
92,234  
58,960  
377  
1,673  
6,191  
20,413  
2,363  
0  
0  
0  
0  
0  
72,627  
45,691  
46,437  
71,435  
56,305  
0  
0  
0  
0  
0  
886  
1,495  
0  
386  
292  
900,483  
912,625  
924,622  
935,461  
947,610  
50  
50  
50  
50  
50  
836,802  
848,727  
860,652  
872,582  
884,515  
0  
0  
0  
0  
0  
60,701  
60,701  
60,701  
59,394  
59,394  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
0  
216  
288  
505  
721  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
974,372  
961,484  
977,250  
1,027,696  
1,006,571  
1,085,635  
1,083,890  
1,083,663  
1,113,977  
1,106,579  
207,015  
201,897  
384,880  
415,195  
407,796  
878,620  
881,993  
698,783  
698,783  
698,783  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
-86,282  
-100,008  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
-86,282  
-100,008  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0