Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,571  
1,118,451  
 
 
 
58,960  
64,154  
 
 
 
2,363  
2,819  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
56,305  
60,538  
 
 
 
0  
87  
 
 
 
292  
710  
 
 
 
947,610  
1,054,297  
 
 
 
50  
50  
 
 
 
884,515  
932,600  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
59,394  
114,422  
 
 
 
2,931  
4,600  
 
 
 
721  
2,625  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,571  
1,118,451  
 
 
 
1,106,579  
1,165,448  
 
 
 
407,796  
421,018  
 
 
 
698,783  
744,430  
 
 
 
-100,008  
-46,997  
 
 
 
-100,008  
-46,997  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0