Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
948,616  
949,261  
981,053  
974,372  
961,484  
75,828  
70,541  
90,803  
73,889  
48,859  
2,500  
3,366  
502  
377  
1,673  
0  
0  
0  
0  
0  
73,200  
67,031  
89,456  
72,627  
45,691  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
144  
845  
886  
1,495  
872,788  
878,720  
890,250  
900,483  
912,625  
50  
50  
50  
50  
50  
801,405  
813,349  
824,880  
836,802  
848,727  
0  
0  
0  
0  
0  
67,382  
62,390  
62,390  
60,701  
60,701  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
1,020  
0  
0  
0  
216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
948,616  
949,261  
981,052  
974,372  
961,484  
1,062,969  
1,052,169  
1,075,821  
1,085,635  
1,083,890  
169,156  
170,651  
188,040  
207,015  
201,897  
893,812  
881,518  
887,781  
878,620  
881,993  
-114,353  
-102,907  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
-114,353  
-102,907  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0