Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
942,013  
951,022  
948,616  
949,261  
981,053  
90,000  
89,192  
75,828  
70,541  
90,803  
6,734  
8,057  
2,500  
3,366  
502  
0  
0  
0  
0  
0  
82,009  
80,812  
73,200  
67,031  
89,456  
0  
0  
0  
0  
0  
1,258  
323  
128  
144  
845  
852,013  
861,830  
872,788  
878,720  
890,250  
50  
50  
50  
50  
50  
777,788  
789,741  
801,405  
813,349  
824,880  
0  
0  
0  
0  
0  
69,273  
67,631  
67,382  
62,390  
62,390  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
1,971  
1,478  
1,020  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
942,013  
951,022  
948,616  
949,261  
981,052  
1,040,324  
1,060,872  
1,062,969  
1,052,169  
1,075,821  
174,887  
211,245  
169,156  
170,651  
188,040  
865,437  
849,627  
893,812  
881,518  
887,781  
-98,311  
-109,851  
-114,353  
-102,907  
-94,768  
-98,311  
-109,851  
-114,353  
-102,907  
-94,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0