Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,027,696  
1,006,571  
 
 
 
92,234  
58,960  
 
 
 
20,413  
2,363  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
71,435  
56,305  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
386  
292  
 
 
 
935,461  
947,610  
 
 
 
50  
50  
 
 
 
872,582  
884,515  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
59,394  
59,394  
 
 
 
2,931  
2,931  
 
 
 
505  
721  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,027,696  
1,006,571  
 
 
 
1,113,977  
1,106,579  
 
 
 
415,195  
407,796  
 
 
 
698,783  
698,783  
 
 
 
-86,282  
-100,008  
 
 
 
-86,282  
-100,008  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0