Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
981,053  
974,372  
961,484  
977,250  
1,027,696  
90,803  
73,889  
48,859  
52,628  
92,234  
502  
377  
1,673  
6,191  
20,413  
0  
0  
0  
0  
0  
89,456  
72,627  
45,691  
46,437  
71,435  
0  
0  
0  
0  
0  
845  
886  
1,495  
0  
386  
890,250  
900,483  
912,625  
924,622  
935,461  
50  
50  
50  
50  
50  
824,880  
836,802  
848,727  
860,652  
872,582  
0  
0  
0  
0  
0  
62,390  
60,701  
60,701  
60,701  
59,394  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
0  
0  
216  
288  
505  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
981,052  
974,372  
961,484  
977,250  
1,027,696  
1,075,821  
1,085,635  
1,083,890  
1,083,663  
1,113,977  
188,040  
207,015  
201,897  
384,880  
415,195  
887,781  
878,620  
881,993  
698,783  
698,783  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
-86,282  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
-86,282  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0