Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
918,694  
942,013  
951,022  
948,616  
949,261  
89,855  
90,000  
89,192  
75,828  
70,541  
19,668  
6,734  
8,057  
2,500  
3,366  
290  
0  
0  
0  
0  
67,376  
82,009  
80,812  
73,200  
67,031  
0  
0  
0  
0  
0  
2,521  
1,258  
323  
128  
144  
828,839  
852,013  
861,830  
872,788  
878,720  
50  
50  
50  
50  
50  
765,835  
777,788  
789,741  
801,405  
813,349  
0  
0  
0  
0  
0  
58,446  
69,273  
67,631  
67,382  
62,390  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
1,577  
1,971  
1,478  
1,020  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
918,694  
942,013  
951,022  
948,616  
949,261  
1,027,085  
1,040,324  
1,060,872  
1,062,969  
1,052,169  
154,966  
174,887  
211,245  
169,156  
170,651  
872,119  
865,437  
849,627  
893,812  
881,518  
-108,391  
-98,311  
-109,851  
-114,353  
-102,907  
-108,391  
-98,311  
-109,851  
-114,353  
-102,907  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0