Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
949,261  
981,053  
974,372  
961,484  
977,250  
70,541  
90,803  
73,889  
48,859  
52,628  
3,366  
502  
377  
1,673  
6,191  
0  
0  
0  
0  
0  
67,031  
89,456  
72,627  
45,691  
46,437  
0  
0  
0  
0  
0  
144  
845  
886  
1,495  
0  
878,720  
890,250  
900,483  
912,625  
924,622  
50  
50  
50  
50  
50  
813,349  
824,880  
836,802  
848,727  
860,652  
0  
0  
0  
0  
0  
62,390  
62,390  
60,701  
60,701  
60,701  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
0  
0  
0  
216  
288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
949,261  
981,052  
974,372  
961,484  
977,250  
1,052,169  
1,075,821  
1,085,635  
1,083,890  
1,083,663  
170,651  
188,040  
207,015  
201,897  
384,880  
881,518  
887,781  
878,620  
881,993  
698,783  
-102,907  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
-102,907  
-94,768  
-111,262  
-122,406  
-106,413  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0