Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
961,484  
977,250  
1,027,696  
1,006,571  
 
48,859  
52,628  
92,234  
58,960  
 
1,673  
6,191  
20,413  
2,363  
 
0  
0  
0  
0  
 
45,691  
46,437  
71,435  
56,305  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,495  
0  
386  
292  
 
912,625  
924,622  
935,461  
947,610  
 
50  
50  
50  
50  
 
848,727  
860,652  
872,582  
884,515  
 
0  
0  
0  
0  
 
60,701  
60,701  
59,394  
59,394  
 
2,931  
2,931  
2,931  
2,931  
 
216  
288  
505  
721  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
961,484  
977,250  
1,027,696  
1,006,571  
 
1,083,890  
1,083,663  
1,113,977  
1,106,579  
 
201,897  
384,880  
415,195  
407,796  
 
881,993  
698,783  
698,783  
698,783  
 
-122,406  
-106,413  
-86,282  
-100,008  
 
-122,406  
-106,413  
-86,282  
-100,008  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0