Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
153,633  
 
 
 
 
67,621  
 
 
 
 
23,249  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,413  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,960  
 
 
 
 
86,012  
 
 
 
 
1,015  
 
 
 
 
77,007  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,842  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,148  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
153,633  
 
 
 
 
67,154  
 
 
 
 
44,773  
 
 
 
 
22,382  
 
 
 
 
86,479  
 
 
 
 
86,479  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0