Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,003  
153,633  
 
 
 
65,953  
67,621  
 
 
 
21,576  
23,249  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
35,573  
35,413  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
8,805  
8,960  
 
 
 
85,050  
86,012  
 
 
 
1,015  
1,015  
 
 
 
76,117  
77,007  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,842  
5,842  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,075  
2,148  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,003  
153,633  
 
 
 
64,455  
67,154  
 
 
 
41,138  
44,773  
 
 
 
23,317  
22,382  
 
 
 
86,548  
86,479  
 
 
 
86,548  
86,479  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0