Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,079,840  
16,568,998  
16,194,476  
15,840,838  
15,836,577  
5,455,924  
5,296,117  
5,134,930  
5,037,616  
5,330,957  
1,067,286  
1,360,872  
952,364  
733,742  
958,367  
1,923,441  
1,399,661  
1,515,442  
1,572,814  
1,824,215  
1,563,039  
1,455,875  
1,557,148  
1,568,231  
1,567,318  
830,081  
992,794  
1,022,156  
1,058,682  
831,426  
72,077  
86,916  
87,820  
104,147  
149,631  
11,623,916  
11,272,881  
11,059,546  
10,803,222  
10,505,620  
111,905  
112,368  
98,963  
99,359  
100,600  
4,219,832  
4,179,733  
4,101,314  
4,138,554  
4,162,596  
2,367,908  
2,113,022  
2,071,210  
2,010,682  
1,898,102  
3,321,703  
3,404,406  
3,322,709  
2,985,314  
3,007,424  
798,987  
797,144  
805,944  
910,640  
673,683  
803,580  
666,208  
659,406  
658,674  
663,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,079,840  
16,568,998  
16,194,476  
15,840,838  
15,836,577  
10,159,335  
9,713,342  
9,264,995  
8,954,019  
9,087,037  
2,521,922  
2,490,315  
2,315,088  
2,341,426  
2,695,968  
7,637,414  
7,223,027  
6,949,907  
6,612,592  
6,391,069  
6,920,505  
6,855,656  
6,929,481  
6,886,819  
6,749,540  
6,827,570  
6,760,029  
6,834,141  
6,791,806  
6,654,610  
92,935  
95,627  
95,341  
95,013  
94,930  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0