Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,568,998  
16,194,476  
15,840,838  
15,836,577  
15,559,928  
5,296,117  
5,134,930  
5,037,616  
5,330,957  
5,553,870  
1,360,872  
952,364  
733,742  
958,367  
1,468,267  
1,399,661  
1,515,442  
1,572,814  
1,824,215  
1,744,290  
1,455,875  
1,557,148  
1,568,231  
1,567,318  
1,310,802  
992,794  
1,022,156  
1,058,682  
831,426  
960,124  
86,916  
87,820  
104,147  
149,631  
70,387  
11,272,881  
11,059,546  
10,803,222  
10,505,620  
10,006,058  
112,368  
98,963  
99,359  
100,600  
101,991  
4,179,733  
4,101,314  
4,138,554  
4,162,596  
4,049,781  
2,113,022  
2,071,210  
2,010,682  
1,898,102  
1,881,274  
3,404,406  
3,322,709  
2,985,314  
3,007,424  
2,746,370  
797,144  
805,944  
910,640  
673,683  
632,123  
666,208  
659,406  
658,674  
663,214  
594,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,568,998  
16,194,476  
15,840,838  
15,836,577  
15,559,928  
9,713,342  
9,264,995  
8,954,019  
9,087,037  
8,932,477  
2,490,315  
2,315,088  
2,341,426  
2,695,968  
2,315,158  
7,223,027  
6,949,907  
6,612,592  
6,391,069  
6,617,319  
6,855,656  
6,929,481  
6,886,819  
6,749,540  
6,627,451  
6,760,029  
6,834,141  
6,791,806  
6,654,610  
6,530,420  
95,627  
95,341  
95,013  
94,930  
97,032  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0