Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,979  
198,020  
195,257  
145,559  
146,032  
153,782  
170,176  
172,063  
122,907  
122,857  
12,721  
12,212  
7,594  
8,036  
15,183  
0  
0  
0  
0  
0  
78,570  
91,909  
85,230  
73,349  
72,588  
61,667  
64,442  
75,793  
40,844  
34,149  
823  
1,614  
3,446  
679  
937  
32,197  
27,843  
23,193  
22,652  
23,175  
141  
115  
107  
104  
118  
24,803  
24,915  
21,911  
21,094  
21,341  
0  
0  
0  
0  
0  
6,824  
2,094  
190  
190  
469  
0  
0  
0  
0  
0  
430  
719  
985  
1,264  
1,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,979  
198,020  
195,257  
145,559  
146,032  
103,200  
132,047  
125,321  
79,488  
79,072  
101,677  
130,352  
123,454  
77,449  
76,861  
1,523  
1,695  
1,867  
2,039  
2,211  
82,779  
65,973  
69,936  
66,071  
66,960  
82,779  
65,973  
69,936  
66,071  
66,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0