Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,136  
184,453  
185,979  
198,020  
195,257  
170,631  
153,538  
153,782  
170,176  
172,063  
15,258  
15,653  
12,721  
12,212  
7,594  
0  
0  
0  
0  
0  
94,700  
74,817  
78,570  
91,909  
85,230  
58,802  
59,464  
61,667  
64,442  
75,793  
1,872  
3,604  
823  
1,614  
3,446  
32,505  
30,915  
32,197  
27,843  
23,193  
277  
150  
141  
115  
107  
31,450  
23,301  
24,803  
24,915  
21,911  
0  
0  
0  
0  
0  
120  
6,937  
6,824  
2,094  
190  
0  
0  
0  
0  
0  
657  
527  
430  
719  
985  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,136  
184,453  
185,979  
198,020  
195,257  
119,696  
103,763  
103,200  
132,047  
125,321  
118,518  
102,413  
101,677  
130,352  
123,454  
1,178  
1,350  
1,523  
1,695  
1,867  
83,440  
80,690  
82,779  
65,973  
69,936  
83,440  
80,690  
82,779  
65,973  
69,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0