Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,020  
195,257  
145,559  
146,032  
128,690  
170,176  
172,063  
122,907  
122,857  
105,526  
12,212  
7,594  
8,036  
15,183  
9,076  
0  
0  
0  
0  
0  
91,909  
85,230  
73,349  
72,588  
57,734  
64,442  
75,793  
40,844  
34,149  
37,492  
1,614  
3,446  
679  
937  
1,225  
27,843  
23,193  
22,652  
23,175  
23,164  
115  
107  
104  
118  
112  
24,915  
21,911  
21,094  
21,341  
21,851  
0  
0  
0  
0  
0  
2,094  
190  
190  
469  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
719  
985  
1,264  
1,247  
1,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,020  
195,257  
145,559  
146,032  
128,690  
132,047  
125,321  
79,488  
79,072  
65,723  
130,352  
123,454  
77,449  
76,861  
63,340  
1,695  
1,867  
2,039  
2,211  
2,383  
65,973  
69,936  
66,071  
66,960  
62,967  
65,973  
69,936  
66,071  
66,960  
62,967  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0