Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,124  
194,189  
203,136  
184,453  
185,979  
165,222  
159,201  
170,631  
153,538  
153,782  
25,769  
25,877  
15,258  
15,653  
12,721  
0  
0  
0  
0  
0  
78,662  
66,308  
94,700  
74,817  
78,570  
59,895  
64,843  
58,802  
59,464  
61,667  
895  
2,173  
1,872  
3,604  
823  
34,903  
34,988  
32,505  
30,915  
32,197  
303  
259  
277  
150  
141  
32,831  
31,272  
31,450  
23,301  
24,803  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,862  
120  
6,937  
6,824  
0  
0  
0  
0  
0  
1,769  
1,596  
657  
527  
430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,124  
194,189  
203,136  
184,453  
185,979  
115,339  
107,980  
119,696  
103,763  
103,200  
114,539  
107,043  
118,518  
102,413  
101,677  
800  
937  
1,178  
1,350  
1,523  
84,786  
86,209  
83,440  
80,690  
82,779  
84,786  
86,209  
83,440  
80,690  
82,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0