Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,453  
185,979  
198,020  
195,257  
145,559  
153,538  
153,782  
170,176  
172,063  
122,907  
15,653  
12,721  
12,212  
7,594  
8,036  
0  
0  
0  
0  
0  
74,817  
78,570  
91,909  
85,230  
73,349  
59,464  
61,667  
64,442  
75,793  
40,844  
3,604  
823  
1,614  
3,446  
679  
30,915  
32,197  
27,843  
23,193  
22,652  
150  
141  
115  
107  
104  
23,301  
24,803  
24,915  
21,911  
21,094  
0  
0  
0  
0  
0  
6,937  
6,824  
2,094  
190  
190  
0  
0  
0  
0  
0  
527  
430  
719  
985  
1,264  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,453  
185,979  
198,020  
195,257  
145,559  
103,763  
103,200  
132,047  
125,321  
79,488  
102,413  
101,677  
130,352  
123,454  
77,449  
1,350  
1,523  
1,695  
1,867  
2,039  
80,690  
82,779  
65,973  
69,936  
66,071  
80,690  
82,779  
65,973  
69,936  
66,071  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0