Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,966  
200,124  
194,189  
203,136  
184,453  
221,503  
165,222  
159,201  
170,631  
153,538  
4,229  
25,769  
25,877  
15,258  
15,653  
0  
0  
0  
0  
0  
124,889  
78,662  
66,308  
94,700  
74,817  
87,259  
59,895  
64,843  
58,802  
59,464  
5,125  
895  
2,173  
1,872  
3,604  
33,463  
34,903  
34,988  
32,505  
30,915  
350  
303  
259  
277  
150  
30,392  
32,831  
31,272  
31,450  
23,301  
0  
0  
0  
0  
0  
1,351  
0  
1,862  
120  
6,937  
0  
0  
0  
0  
0  
1,370  
1,769  
1,596  
657  
527  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,966  
200,124  
194,189  
203,136  
184,453  
171,281  
115,339  
107,980  
119,696  
103,763  
170,619  
114,539  
107,043  
118,518  
102,413  
662  
800  
937  
1,178  
1,350  
83,685  
84,786  
86,209  
83,440  
80,690  
83,685  
84,786  
86,209  
83,440  
80,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0