Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,006  
254,966  
200,124  
194,189  
203,136  
208,278  
221,503  
165,222  
159,201  
170,631  
4,239  
4,229  
25,769  
25,877  
15,258  
0  
0  
0  
0  
0  
69,578  
124,889  
78,662  
66,308  
94,700  
126,770  
87,259  
59,895  
64,843  
58,802  
7,690  
5,125  
895  
2,173  
1,872  
33,729  
33,463  
34,903  
34,988  
32,505  
400  
350  
303  
259  
277  
31,540  
30,392  
32,831  
31,272  
31,450  
0  
0  
0  
0  
0  
468  
1,351  
0  
1,862  
120  
0  
0  
0  
0  
0  
1,321  
1,370  
1,769  
1,596  
657  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,006  
254,966  
200,124  
194,189  
203,136  
155,186  
171,281  
115,339  
107,980  
119,696  
154,662  
170,619  
114,539  
107,043  
118,518  
524  
662  
800  
937  
1,178  
86,820  
83,685  
84,786  
86,209  
83,440  
86,820  
83,685  
84,786  
86,209  
83,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0