Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,352  
103,039  
191,148  
216,161  
81,704  
48,188  
66,825  
157,097  
183,199  
48,753  
4,529  
15,241  
14,478  
10,816  
19,623  
0  
0  
0  
0  
0  
21,798  
24,567  
81,317  
21,069  
13,223  
21,344  
26,451  
60,892  
150,838  
15,495  
517  
566  
410  
475  
413  
36,163  
36,214  
34,051  
32,962  
32,951  
14,910  
14,910  
16,610  
16,610  
16,610  
13,607  
13,626  
13,714  
12,593  
12,671  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,329  
7,329  
3,329  
3,329  
3,329  
318  
348  
398  
431  
341  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,352  
103,039  
191,148  
216,161  
81,704  
26,561  
45,885  
136,542  
165,360  
25,983  
26,561  
45,885  
136,542  
165,360  
25,983  
0  
0  
0  
0  
0  
57,791  
57,153  
54,606  
50,801  
55,721  
57,791  
57,153  
54,606  
50,801  
55,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0