Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,039  
191,148  
216,161  
81,704  
95,842  
66,825  
157,097  
183,199  
48,753  
62,756  
15,241  
14,478  
10,816  
19,623  
5,904  
0  
0  
0  
0  
0  
24,567  
81,317  
21,069  
13,223  
40,610  
26,451  
60,892  
150,838  
15,495  
15,842  
566  
410  
475  
413  
400  
36,214  
34,051  
32,962  
32,951  
33,086  
14,910  
16,610  
16,610  
16,610  
16,974  
13,626  
13,714  
12,593  
12,671  
12,668  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,329  
3,329  
3,329  
3,329  
3,329  
348  
398  
431  
341  
115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,039  
191,148  
216,161  
81,704  
95,842  
45,885  
136,542  
165,360  
25,983  
40,652  
45,885  
136,542  
165,360  
25,983  
40,652  
0  
0  
0  
0  
0  
57,153  
54,606  
50,801  
55,721  
55,190  
57,153  
54,606  
50,801  
55,721  
55,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0