Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
90,024  
118,797  
225,831  
215,681  
84,352  
52,845  
81,550  
188,889  
179,712  
48,188  
5,916  
15,086  
11,674  
1,728  
4,529  
0  
0  
0  
0  
0  
18,649  
28,777  
88,099  
22,901  
21,798  
27,073  
36,927  
88,025  
154,258  
21,344  
1,206  
760  
1,091  
826  
517  
37,179  
37,247  
36,942  
35,969  
36,163  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
14,910  
1,242  
1,399  
1,091  
1,185  
13,607  
12,328  
12,328  
12,328  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,329  
7,329  
7,329  
7,329  
7,329  
1,461  
1,371  
1,374  
307  
318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
90,024  
118,797  
225,831  
215,681  
84,352  
28,947  
57,989  
168,733  
162,384  
26,561  
28,767  
57,809  
168,553  
162,384  
26,561  
180  
180  
180  
0  
0  
61,077  
60,808  
57,098  
53,297  
57,791  
61,077  
60,808  
57,098  
53,297  
57,791  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0