Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,681  
84,352  
103,039  
191,148  
216,161  
179,712  
48,188  
66,825  
157,097  
183,199  
1,728  
4,529  
15,241  
14,478  
10,816  
0  
0  
0  
0  
0  
22,901  
21,798  
24,567  
81,317  
21,069  
154,258  
21,344  
26,451  
60,892  
150,838  
826  
517  
566  
410  
475  
35,969  
36,163  
36,214  
34,051  
32,962  
14,820  
14,910  
14,910  
16,610  
16,610  
1,185  
13,607  
13,626  
13,714  
12,593  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,329  
7,329  
7,329  
3,329  
3,329  
307  
318  
348  
398  
431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,681  
84,352  
103,039  
191,148  
216,161  
162,384  
26,561  
45,885  
136,542  
165,360  
162,384  
26,561  
45,885  
136,542  
165,360  
0  
0  
0  
0  
0  
53,297  
57,791  
57,153  
54,606  
50,801  
53,297  
57,791  
57,153  
54,606  
50,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0