Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,578  
145,766  
90,024  
118,797  
225,831  
171,745  
121,400  
52,845  
81,550  
188,889  
2,249  
21,810  
5,916  
15,086  
11,674  
10,000  
0  
0  
0  
0  
76,521  
18,444  
18,649  
28,777  
88,099  
81,536  
80,209  
27,073  
36,927  
88,025  
1,439  
936  
1,206  
760  
1,091  
23,834  
24,366  
37,179  
37,247  
36,942  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
1,100  
1,134  
1,242  
1,399  
1,091  
0  
0  
12,328  
12,328  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
7,110  
7,270  
7,329  
7,329  
7,329  
804  
1,142  
1,461  
1,371  
1,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,578  
145,766  
90,024  
118,797  
225,831  
133,976  
87,509  
28,947  
57,989  
168,733  
133,796  
87,329  
28,767  
57,809  
168,553  
180  
180  
180  
180  
180  
61,603  
58,257  
61,077  
60,808  
57,098  
61,603  
58,257  
61,077  
60,808  
57,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0