Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,766  
90,024  
118,797  
225,831  
215,681  
121,400  
52,845  
81,550  
188,889  
179,712  
21,810  
5,916  
15,086  
11,674  
1,728  
0  
0  
0  
0  
0  
18,444  
18,649  
28,777  
88,099  
22,901  
80,209  
27,073  
36,927  
88,025  
154,258  
936  
1,206  
760  
1,091  
826  
24,366  
37,179  
37,247  
36,942  
35,969  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
1,134  
1,242  
1,399  
1,091  
1,185  
0  
12,328  
12,328  
12,328  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
7,270  
7,329  
7,329  
7,329  
7,329  
1,142  
1,461  
1,371  
1,374  
307  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,766  
90,024  
118,797  
225,831  
215,681  
87,509  
28,947  
57,989  
168,733  
162,384  
87,329  
28,767  
57,809  
168,553  
162,384  
180  
180  
180  
180  
0  
58,257  
61,077  
60,808  
57,098  
53,297  
58,257  
61,077  
60,808  
57,098  
53,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0