Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,797  
225,831  
215,681  
84,352  
103,039  
81,550  
188,889  
179,712  
48,188  
66,825  
15,086  
11,674  
1,728  
4,529  
15,241  
0  
0  
0  
0  
0  
28,777  
88,099  
22,901  
21,798  
24,567  
36,927  
88,025  
154,258  
21,344  
26,451  
760  
1,091  
826  
517  
566  
37,247  
36,942  
35,969  
36,163  
36,214  
14,820  
14,820  
14,820  
14,910  
14,910  
1,399  
1,091  
1,185  
13,607  
13,626  
12,328  
12,328  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,329  
7,329  
7,329  
7,329  
7,329  
1,371  
1,374  
307  
318  
348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,797  
225,831  
215,681  
84,352  
103,039  
57,989  
168,733  
162,384  
26,561  
45,885  
57,809  
168,553  
162,384  
26,561  
45,885  
180  
180  
0  
0  
0  
60,808  
57,098  
53,297  
57,791  
57,153  
60,808  
57,098  
53,297  
57,791  
57,153  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0