Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,286  
147,318  
195,578  
145,766  
90,024  
65,286  
123,310  
171,745  
121,400  
52,845  
15,029  
39,117  
2,249  
21,810  
5,916  
0  
0  
10,000  
0  
0  
24,252  
41,753  
76,521  
18,444  
18,649  
23,421  
40,456  
81,536  
80,209  
27,073  
2,584  
1,984  
1,439  
936  
1,206  
23,999  
24,008  
23,834  
24,366  
37,179  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
14,820  
1,508  
1,150  
1,100  
1,134  
1,242  
0  
0  
0  
0  
12,328  
0  
0  
0  
0  
0  
6,889  
7,110  
7,110  
7,270  
7,329  
783  
928  
804  
1,142  
1,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,286  
147,318  
195,578  
145,766  
90,024  
24,653  
81,729  
133,976  
87,509  
28,947  
24,653  
81,729  
133,796  
87,329  
28,767  
0  
0  
180  
180  
180  
64,632  
65,589  
61,603  
58,257  
61,077  
64,632  
65,589  
61,603  
58,257  
61,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0